eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2227/17
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2017-11-06
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2227/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 listopada 2017 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 października 2017
r. przez Siemens Healthcare
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie
,
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
przy udziale wykonawcy GE Medical Systems
Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego,


postanawia:
1. umarza pos
tępowanie odwoławcze,

2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Siemens
Healthcare
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

kwoty 13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy),
st
anowiącej 90% uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego
w Łodzi
.

Przewodniczący : ………………………………Sygn. akt: KIO 2227/17
U z a s a d n i e n i e

Odwołujący Siemens Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie

w dniu
3 listopada 2017 r. cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w dniu 23 października 2017 r. od niezgodnej z przepisami prawa
czynności Zamawiającego polegającej na sformułowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia z naruszeniem przepisów prawa, w prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę skanera
rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji pola 3 Tesli wraz z niezbędnym wyposażeniem
(nr ref. 33/ZP/2017).
Jak wynika z akt postepowania w dniu 26 p
aździernika 2017 r. przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca GE Medical
Systems Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodnic
zący : ………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie