eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2016 › Sygn. akt: KIO 1605/16
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2016-09-08
rok: 2016
sygnatury akt.:

KIO 1605/16

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk

wobec cofnięcia przed otwarciem posiedzenia i rozprawy w dniu 8 września 2016 r. odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 sierpnia 2016 r. przez
Odwołującegowykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) MAXUS Sp. z o.o. z siedzib
ą w Łodzi, 2) MM SERVICE M. M., ul. Wileńska 49 m. 70, 95-
200 Pabianice, 3) MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. z siedzib
ą w Łodzi,
w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego – Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Al. Niepodległo
ści 162, 02-554 Warszawa,

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) RR Security
Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 2) RR Security Safety Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, 3) RR Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 4) Agencja Ochrony Osób i
Mienia „Reflex” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego,postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze.
2. nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych
na rzecz Odwołującego -
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) MAXUS Sp. z o.o.
z siedzib
ą w Łodzi, 2) MM SERVICE M. M., ul. Wileńska 49 m. 70, 95-200 Pabianice, 3)
MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. z siedzib
ą w Łodzi – kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2015.2164 j.t.) na niniejszy postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.

Przewodnicz
ący: …………………………….Sygn. akt: KIO 1605/16

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – prowadzi na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) –
dalej: Pzp lub Ustawa; postępowanie na Świadczenie usług ochrony obiektów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, stały monitoring wraz patrolami interwencyjnymi w wyznaczonych
obiektach Uczelni, prowadzenie szatni wraz z czynno
ściami portierskimi oraz punktów
wydawania sprz
ętu TV/AV w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r. (ADZ.25.9.2016)”,
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W dniu 8 lipca 2016 r., Odwołujący – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: 1) MAXUS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 2) MM SERVICE M. M., ul. Wileńska
49 m. 70, 95-200 Pabianice, 3) MM SERVICE SECURITY Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi – wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od niezgodnych
z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętych oraz zaniechanych, tj. od
czynności zaniechania wezwania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: 1) RR Security Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 2) RR Security Safety
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 3) RR Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 4)
Agencja Ochrony Osób i Mienia „Reflex” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, do uzupełnienia
wykazu głównych usług z uwagi na niewykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 3
w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Zamawiający przekazał kopie odwołania pozostałym wykonawcom w dniu 29 sierpnia
2016 r.
W dniu 29 sierpnia 2016 r., przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego zgłosili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) RR
Security Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 2) RR Security Safety Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, 3) RR Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 4) Agencja Ochrony Osób
i Mienia „Reflex” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

W piśmie z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zamawiający oświadczył, że uwzględnia odwołanie
w całości.

Postanowieniem z dnia 2 września 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła
wezwać wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) RR Security
Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 2) RR Security Safety Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, 3) RR Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 4) Agencja Ochrony Osób i
Mienia „Reflex” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, do złożenia oświadczenia w przedmiocie
wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu – w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem
umorzenia postępowania odwoławczego.

W dniu 5 września 2016 r. Przystępujący zgłosił sprzeciw wobec uwzględnienia przez
Zamawiającego w całości zarzutów odwołania.

Pismem z dnia 7 września 2016 r. (data wpływu do KIO – 8 września 2016 r.)
Odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie.
Stosownie do art. 187 ust. 8 Pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli
cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% uiszczonego
wpisu. W niniejszej sprawie oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przed
wyznaczonym terminem posiedzenia i rozprawy. Oświadczenie zostało złożone przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Odwołującego.
Bez znaczenie pozostaje w niniejszej sprawie złożone przez Zamawiającego
oświadczenie o uwzględnieniu odwołania. Wobec tego oświadczenia został bowiem złożony
sprzeciw, a ponadto kluczowy jest fakt cofnięcia odwołania, co skutkuje unieważnieniem
postępowania odwoławczego.

W związku ze skutecznym cofnięciem odwołania, Izba na podstawie art. 187 ust. 8 Pzp
oraz art. 192 ust. 1 Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.

O kosztach Izba orzekła stosownie do art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp oraz § 5 ust. 1
pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41,
poz. 3544), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu 90% kwoty uiszczonego
wpisu.

Przewodniczący: ……………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie