eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2010 › Sygn. akt: KIO/UZP 218/10
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2010-03-25
rok: 2010
sygnatury akt.:

KIO/UZP 218/10

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Członkowie: Dagmara Gałczewska - Romek, Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 marca 2010 r. w Warszawie odwołania
wniesionego przez Konsorcjum: Grzegorz Magiera Usługi Leśne, Barnowiec 22, 33-336
Łabowa, Handel Tarcicą Usługi Tartaczne Złocki Eugeniusz Kazimierz Złotne 32, 33-
335 Nawojowa
od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Państwowe Gospodarstwo
Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Nawojowa, Nawojowa 229, 33-335 Nawojowa

protestu z dnia 11 stycznia 2010 r.


orzeka:

1. Odrzuca odwołanie.

2. kosztami postępowania obciąża Konsorcjum: Grzegorz Magiera Usługi Leśne
Barnowiec 22, 33-336 Łabowa, Handel Tarcicą Usługi Tartaczne Złocki Eugeniusz
Kazimierz Złotne 32, 33-335 Nawojowa
i nakazuje:

1)
zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości 4 444 zł
00 gr (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote zero groszy) z
kwoty wpisu

uiszczonego

przez Konsorcjum: Grzegorz Magiera Usługi
Leśne Barnowiec 22, 33-336 Łabowa, Handel Tarcicą Usługi Tartaczne
Złocki Eugeniusz Kazimierz, Złotne 32, 33-335 Nawojowa,

2)
dokonaćzwrotu kwoty 10 556 zł 00 gr (słownie: dziesięćtysięcy pięćset
pięćdziesiąt sześćzłotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu ZamówieńPublicznych na rzecz Konsorcjum: Grzegorz Magiera
Usługi Leśne Barnowiec 22, 33-336 Łabowa, Handel Tarcicą Usługi
Tartaczne Złocki Eugeniusz Kazimierz, Złotne 32, 33-335 Nawojowa.


U z a s a d n i e n i e


Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo
Nawojowa, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
ze zm.) – zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp" – postępowanie o udzielenie zamówienia naświadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej w nadleśnictwie Nawojowa w 2010 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 18 listopada 2010 r. w Dz. Urz. UE pod
numerem 2009/S 222–319532. Wartośćzamówienia przekraczała kwoty z przepisów
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zgodnie z protokołem postępowania wartość
zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę3.591.429,40 zł, tj. 926.318,40
euro.
Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Odwołujący złożył ofertęna część11. W
dniu 6 stycznia 2010 r. Odwołujący otrzymał od Zamawiającego informacjęo wykluczeniu go
z postępowania, odrzuceniu jego oferty z przedmiotowego postępowania oraz o wyborze
oferty najkorzystniejszej. W dniu 11 stycznia 2010 r. Odwołujący złożył protest na te
czynności Zamawiającego.

O oddaleniu protestu Zamawiający powiadomił Odwołującego w
dniu 26 stycznia 2010 r. (pismo z dnia 21 stycznia 2010 r.).
Odwołanie (pismem z dnia 4 lutego 2010 r.) zostało nadane do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych w dniu 5 lutego 2010 r. w placówce pocztowej operatora publicznego. W tym
samym dniu odwołujący nadał do zamawiającego list polecony zawierający kopięodwołania,

która wpłynęła do Zamawiającego w dniu 8 lutego 2010 r., tj. po termine na wniesienie
odwołania, który upływał z dniem 5 lutego 2010 r.

Uwzględniając dokumentację postępowania oraz stanowiska i oświadczenia stron
złożone w trakcie posiedzenia, Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:
odwołanie podlega odrzuceniu.

Rozpatrując odwołanie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron, na podstawie
załączonych do akt dokumentów oraz oświadczeństron, Izba ustaliła,że odwołanie zostało
wniesione
z
uchybieniem
ustawowego
obowiązku
przekazania kopii
odwołania
zamawiającemu i podlega odrzuceniu na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 7 Pzp.
Zgodnie z art. 184 ust. 2 Pzp odwołanie wnosi siędo Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od
dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, a
jeżeli wartośćzamówienia jest mniejsza, niżkwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując jego kopię
zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce operatora publicznego jest równoznaczne
z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. Wświetle powyższego przepisu termin na
wniesienie odwołania jest zachowany, jeżeli odwołanie zostanie złożone w placówce
pocztowej operatora publicznego. Zastrzeżenie to dotyczy wyłącznie przekazania odwołania
Prezesowi Urzędu ZamówieńPublicznych, a nie kopii tego odwołania zamawiającemu.
Odwołujący może oczywiście kopięodwołania nadaćdo Zamawiającego pocztą, jednak wświetle powołanego przepisu musi ona dotrzećdo zamawiającego do upływu terminu na jego
wniesienie.

Przyjęcie przeciwnej interpretacji stawiałoby zamawiającego w niepewności co
terminu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu i w konsekwencji uniemożliwiałoby mu
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Krajowej Izby
Odwoławczej (postanowienie z dnia 27 stycznia 2009 r., sygn. Akt KIO/UZP 66/09,
postanowienie z dnia 28 kwietnia 2009 r., sygn. Akt KIO/UZP 502/09) jak równieżw
orzecznictwie sądów powszechnych m.in. w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia
30 stycznia 2007 roku, sygn. Akt V Ca 117/07, czy postanowieniu Sądu Okręgowego w
Katowicach z dnia 28 lutego 2008 roku, sygn. Akt. XIX Ga 40/08).

W przedmiotowym postępowaniu kopia odwołania dotarła do zamawiającego w dniu 8 lutego
2010 r., co odwołujący potwierdził w trakcie posiedzenia, czyli jużpo upływie terminu na

wniesienie odwołania. Mając powyższe na względzie nie można zatem uznać, iżprzekazanie
kopii odwołania nastąpiło jednocześnie z jego wniesieniem.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 191 ust. 1 i art. 187 ust. 4 pkt 7 w zw. z art. 184
ust. 2 ustawy, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 ustawy
Pzp czyli stosownie do wyniku postępowania.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na niniejszy postanowienie – w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie