eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 865/09, KIO/UZP 902/09
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2009-07-20
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 865/09
KIO/UZP 902/09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Członkowie: Andrzej Niwicki, Emil Kuriata Protokolant: Paulina Zalewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2009 r. w Warszawie odwołańskierowanych
w drodze zarządzenia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 lipca 2009 r. dołą
cznego rozpoznania, wniesionych przez:
A. Fundację Uniwersytetu Łódzkiego, 91-404 Łódź, ul. Patrice Lumumby 1/3,
B. Konsorcjum firm: Sławomir Chwałek prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą MEANDER, 30-655 Kraków, ul. Monterska 4, Radosław Czerniak
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IN SITU Radosław Czerniak,
30-316 Kraków, ul. Słomiana 5/2, Przemysław Wierzbicki prowadzący
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
Pracownia
Archeologiczno-
Konserwatorska ARCHEOPLAN, 28-404 Kije, Wierzbica 1 i Dariusz Artur
Majewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Majewski Dariusz
Artur Pracownia Archeologiczna, 74-110 Banie, ul. Baniewicka 10

od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi, 90-056 Łódź, ul. Roosevelta 9
protestów:
A. Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, 91-404 Łódź, ul. Patrice Lumumby 1/3 z dnia 10 czerwca 2009 r.,

B. Konsorcjum firm: Sławomir Chwałek prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą MEANDER, 30-655 Kraków, ul. Monterska 4, Radosław Czerniak
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IN SITU Radosław Czerniak,
30-316 Kraków, ul. Słomiana 5/2, Przemysław Wierzbicki prowadzący
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
Pracownia
Archeologiczno-
Konserwatorska ARCHEOPLAN, 28-404 Kije, Wierzbica 1 i Dariusz Majewski
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Majewski Dariusz Artur
Pracownia Archeologiczna, 74-110 Banie, ul. Baniewicka 10
z dnia 8 czerwca
2009 r.


orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie wniesione przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego i nakazuje
Zamawiającemu dokonanie powtórnego badania i oceny ofert,
2. Oddala odwołanie wniesione przez Konsorcjum firm: Sławomir Chwałek
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MEANDER, Radosław Czerniak
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IN SITU Radosław Czerniak,
Przemysław Wierzbicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia
Archeologiczno-Konserwatorska ARCHEOPLAN i Dariusz Majewski prowadzący
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
Majewski
Dariusz
Artur
Pracownia
Archeologiczna,
3.
Kosztami postępowania obciąża:
A. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, 90-056 Łódź,
ul. Roosevelta 9,
B. Konsorcjum firm: Sławomir Chwałek prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą MEANDER, 30-655 Kraków, ul. Monterska 4, Radosław Czerniak
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IN SITU Radosław Czerniak,
30-316 Kraków, ul. Słomiana 5/2, Przemysław Wierzbicki prowadzący
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
Pracownia
Archeologiczno-
Konserwatorska ARCHEOPLAN, 28-404 Kije, Wierzbica 1 i Dariusz Majewski
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Majewski Dariusz Artur
Pracownia Archeologiczna, 74-110 Banie, ul. Baniewicka 10

i nakazuje:

1)
zaliczyćna rzecz Urzędu ZamówieńPublicznych koszty w wysokości
4 574 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero
groszy) z kwoty wpisów uiszczonych przez odwołujących się, w tym:

A.
koszty w wysokości 2 287 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące dwieście
osiemdziesiąt siedem złotych zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez
Fundację Uniwersytetu Łódzkiego, 91-404 Łódź, ul. Patrice Lumumby 1/3,
B.

koszty w wysokości 2 287 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące dwieście
osiemdziesiąt siedem złotych zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez
Konsorcjum
firm:
Sławomir
Chwałek
prowadzący
działalność
gospodarczą pod nazwą MEANDER, 30-655 Kraków, ul. Monterska 4,
Radosław Czerniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IN
SITU Radosław Czerniak, 30-316 Kraków, ul. Słomiana 5/2, Przemysław
Wierzbicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia
Archeologiczno-Konserwatorska ARCHEOPLAN, 28-404 Kije, Wierzbica 1
i Dariusz Majewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Majewski Dariusz Artur Pracownia Archeologiczna, 74-110 Banie, ul.
Baniewicka 10,

2)
dokonaćwpłaty kwoty 2 287 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące dwieście
osiemdziesiąt siedem złotych zero groszy) przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, 90-056 Łódź, ul. Roosevelta 9
na
rzecz Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, 91-404 Łódź, ul. Patrice
Lumumby 1/3,
stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu
wpisu od odwołania,

3)
dokonaćzwrotu kwoty 25 426 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia pięćtysięcy
czterysta dwadzieścia sześćzłotych zero groszy) z rachunku dochodów
własnych Urzędu ZamówieńPublicznych na rzecz odwołujących się, w tym:

A.
kwoty 12 713 zł 00 gr (słownie: dwanaście tysięcy siedemset trzynaście
złotych zero groszy) na rzecz Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, 91-404
Łódź, ul. Patrice Lumumby 1/3,


B.
kwoty 12 713 zł 00 gr (słownie: dwanaście tysięcy siedemset trzynaście
złotych zero groszy) na rzecz Konsorcjum firm: Sławomir Chwałek
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MEANDER, 30-655
Kraków, ul. Monterska 4, Radosław Czerniak prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą IN SITU Radosław Czerniak, 30-316 Kraków, ul.
Słomiana
5/2,
Przemysław
Wierzbicki
prowadzący
działalność
gospodarczą pod nazwą Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska
ARCHEOPLAN, 28-404 Kije, Wierzbica 1 i Dariusz Majewski prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą Majewski Dariusz Artur Pracownia
Archeologiczna, 74-110 Banie, ul. Baniewicka 10.


Uzasadnienie

Zamawiający, tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie archeologicznych ratowniczych badańwykopaliskowych
poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pod nazwą„Budowa obwodnicy
miasta Pabianic w rezerwowanym korytarzu drogi 14 bis (łącznik) i S 14 na odcinku
Ksawerów – Dobroń” wraz z opracowaniem wyników badań. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 kwietnia 2009 r.
pod numerem 2009/S 68 – 098741.
W dniu 1 czerwca 2009 r. (pismem z dnia 28 maja 2009 r.) Zamawiający
poinformował wykonawców o wynikach oceny ofert, w tym m.in. o wyborze jako
najkorzystniejszej oferty Konsorcjum firm: Marcin Lewandowski prowadzący działalność
gospodarcząpod nazwąAKA Badania i Dokumentacja Archeologiczno – Konserwatorska
Marcin Lewandowski, Krzysztof Błaszczyk prowadzący działalnośćgospodarcząpod nazwą
ARTEFAKT – Firma Archeologiczna i Paweł Zawilski prowadzący działalnośćgospodarczą
pod nazwąArcheograf Paweł Zawilski zwanego dalej Konsorcjum AKA, o wykluczeniu
z postępowania Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
z późn. zm.) zwanej dalej ustawąPzp i odrzuceniu złożonej przez tego wykonawcęoferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z uwagi na nie wniesienie wadium przed terminem
składania ofert, a także o odrzuceniu oferty Konsorcjum firm: Sławomir Chwałek prowadzący
działalnośćgospodarcząpod nazwąMEANDER, Radosław Czerniak prowadzący
działalnośćgospodarcząpod nazwąIN SITU Radosław Czerniak, Przemysław Wierzbicki
prowadzący
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
Pracownia
Archeologiczno-
Konserwatorska ARCHEOPLAN i Dariusz Majewski prowadzący działalnośćgospodarczą
pod nazwąMajewski Dariusz Artur Pracownia Archeologiczna zwanego dalej Konsorcjum
MEANDER na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp jako zawierającej błędy w obliczeniu
ceny. Zamawiający wskazał na treśćpkt 10.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
gdzie określił sposób obliczenia ceny jednocześnie stwierdzając, iżw ofercie Konsorcjum
MEANDER określono trzy różne stawki za jednostkęnormatywną– innąstawkęw pkt 3
Formularza oferty, innąw Formularzu cenowym dla wykonania badańi innąza opracowanie
wyników. Powyższe, zdaniem Zamawiającego, prowadzi do wniosku,że obliczenie ceny
zostało przez wykonawcędokonane w sposób sprzeczny z treściąSpecyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Sprawa o sygn. akt KIO/UZP 865/09:

Z powyższądecyzjąZamawiającego nie zgodził sięwykonawca Fundacja
Uniwersytetu Łódzkiego, który wniósł w dniu 10 czerwca 2009 r. (pismem z dnia 9 czerwca
2009 r.) protest oświadczając, iżwadium zostało wniesione w dniu 18 maja 2009 r. na
rachunek Zamawiającego w placówce bankowej Kredyt Bank S.A., II Oddział w Łodzi, Filia
nr 5, ul. Narutowicza 28 w Łodzi o godzinie 09:19, a więc przed terminem składania ofert. Do
protestu wykonawca dołączył potwierdzenie wykonania dyspozycji - oświadczenie Kredyt
Bank S.A.
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego wniosła o uchylenie czynności odrzucenia oferty
Fundacji.
Zamawiający rozstrzygnął protest w dniu 19 czerwca 2009 r. przez jego oddalenie.
Zamawiający nie zgodził sięze stanowiskiem Fundacji. Wskazał, iżzgodnie z pkt 11.4
Rozdziału 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wadium wniesione w pieniądzu
przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąćna wskazany w pkt. 11.2a rachunek
bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zdaniem
Zamawiającego, załączony do protestu dokument potwierdza wyłącznie dokonanie
gotówkowej wpłaty w kasie banku, a nie fakt odnotowania wpływu kwoty na rachunek
Zamawiającego. Stwierdził, iżzgodnie z dokumentem księgowym będącym w jego
dyspozycji, kwota wadium pojawiła sięna wskazanym w Specyfikacji koncie w dniu 18 maja
2009 r. o godz. 13:46, zatem po upływie terminu składania ofert. Zamawiający podniósł
również, iżFundacja naruszyła dyspozycjęart. 45 ust. 5 ustawy Pzp.
Z rozstrzygnięciem tym nie zgodził sięwykonawca, który wniósł w dniu 26 czerwca
2009 r. odwołanie. Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego podkreśliła, iżwadium zostało
wpłacone w dniu 18 maja 2009 r. o godzinie 9:19 bezpośrednio w kasie banku na konto
wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w tym samym momencie
znalazło sięna koncie Zamawiającego. Wykonawca zwrócił równieżuwagę, iżZamawiający
nie został obciążony prowizjąz tytułu wpłaty wadium, zatem Fundacja dołożyła wszelkich
starań, aby zapewnićprawidłowy przebieg postępowania i działała zgodnie z wytycznymi
Specyfikacji. Wykonawca wyjaśnił, iżwpłacenie wadium bezpośrednio na konto
Zamawiającego miało jedynie zapewnićznalezienie siętej kwoty na koncie w odpowiednim
terminie. Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego stwierdziła również,że wpłata pieniędzy w kasie
banku nie może staćsięprzyczynąodrzucenia oferty, na poparcie czego wskazał na wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 lutego 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP140/09) oraz wyrok
z dnia 14 lipca 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP663/08).

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego wniosła o uwzględnienie odwołania w całości
i nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności oceny oferty Fundacji.

Sprawa o sygn. akt KIO/UZP 902/09:


Wobec czynności Zamawiającego polegających na wyborze jako najkorzystniejszej
oferty Konsorcjum AKA, odrzuceniu oferty Konsorcjum MEANDER oraz zaniechania
wykluczenia Konsorcjum AKA protest wniosło w dniu 8 czerwca 2009 r. Konsorcjum
MEANDER.
Konsorcjum MEANDER wywiodło, iżKonsorcjum AKA nie wykazało spełniania
warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania potencjału kadrowego
i stosownego doświadczenia.
Konsorcjum zwróciło uwagę, iżwskazani w ofercie Konsorcjum AKA pan Radosław J.
i pan Piotr K. sąpracownikami Uniwersytetu Łódzkiego, jednak do oferty nie załączono
zobowiązania Uniwersytetu do udostępnienia tych osób na potrzeby realizacji zamówienia.
Dodatkowo Konsorcjum MEANDER wskazało, iżz załączonego do oferty
zaświadczenia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego dotyczącego pana Krzysztofa
B. nie wynika, iżpan B. odbył przynajmniej 12 miesięcznąpraktykępo ukończeniu studiów -
zaświadczenie mówi jedynie o udziale pana B. w terenowych badaniach archeologicznych w
trakcie 12 miesięcy od ukończenia studiów, nie wynika jednak ile czasu faktycznie pan B.
partycypował w tych badaniach.
W ocenie Konsorcjum MEANDER, złożone przez Konsorcjum AKA pozwolenie
konserwatorskie dla pana Kittela nie jest pozwoleniem na prowadzenie archeologicznych
badań
wykopaliskowych
wymaganych
od
kierowników,
ale
pozwoleniem
na
przeprowadzenie badańweryfikacyjnych i sondażowych oraz sondowańgeologicznych.
Zdaniem Konsorcjum MEANDER, nie sąto czynności tożsame z archeologicznymi
badaniami wykopaliskowymi, o czymświadczy, jak zauważyło Konsorcjum MEANDER, treść
pozwolenia konserwatorskiego dotyczącego Radosława J. na prowadzenie badań
sondażowych i wykopaliskowych, co stanowi potwierdzenie,że badania wykopaliskowe
i sondażowe nie sątym samym.
Konsorcjum MEANDER wskazało również, iżwykazane przez Konsorcjum AKA
w Formularzu 3.3 dwa zadania nie spełniająpostawionego przez Zamawiającego warunku.
Konsorcjum MEANDER zwróciło uwagę, iżratownicze
wykopaliskowe badania
archeologiczne prowadzone na zlecenie IKEA Centra Polska S.A. zostały wykonane

prawidłowo, jednak z pisma Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11
maja 2009 r. wynika, iżdo chwili jego wydania do ww. Konserwatora wpłynęło jedynie
sprawozdanie z tych badań, nie wykonano natomiast opracowania badań. Konsorcjum
wskazało, iżw pozwoleniu konserwatorskim na prowadzenie badańwykopaliskowych Łódzki
Wojewódzki Konserwator Zabytków określił datęoddania opracowańna dzień31 grudnia
2011 r. Z powyższego wynika, zdaniem Konsorcjum MEANDER,że zadanie to nie zostało w
pełni zakończone.
W ocenie Konsorcjum MEANDER, w ofercie Konsorcjum AKA brak również
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie opracowania dla zadania polegającego
na wykonaniu badańwykopaliskowych zleconych przez Port Lotniczy Łódźim. Władysława
Reymonta Sp. z o.o. Jak zauważyło Konsorcjum, pismo Portu Lotniczego poświadcza
jedynie prowadzenie badańwykopaliskowych, nie ma w nim jednak mowy o opracowaniu.
Powyższe prowadzi zatem zdaniem Konsorcjum MEANDER do wniosku,
iżKonsorcjum AKA powinno zostaćwykluczone z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp, a jego oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Ewentualnie, wykonawca powinien zostaćwezwany do uzupełnienia dokumentów.
Konsorcjum MEANDER podniosło równieżzarzuty dotyczące odrzucenia jego oferty.
Konsorcjum stwierdziło, iżpodana w ofercie cena jest prawidłowa. Zwróciło uwagę,
iżza wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowało cenę1 750 439,65 zł, w tym
wykonanie badańterenowych (łącznie z pracami ziemnymi) za 1 301 040,70 zł brutto
i opracowanie wyników badańza kwotę449 398,95 zł brutto. Konsorcjum wskazało,
iżz uwagi na przewidziane w Formularzu oferty miejsce na wpisanie jednej stawki cenowej
za 1 jednostkęnormatywnąwykonawca podał takąstawkęw kwocie 8,70 zł. Wykonawca
wyjaśnił, iżstawka ta została wyliczona jakośrednia stawka wynikająca z podzielenia ceny
za wykonanie całości przedmiotu zamówienia przez liczbęprzewidzianych dla zamówienia
jednostek normatywnych. Z uwagi na powyższe, zdaniem Konsorcjum MEANDER, nie
można przyjąć, iżFormularz oferty zawiera błędy w obliczeniu ceny.
Wykonawca zauważył, iżw Formularzu cenowym 2.1. wyszczególnił za 1 jednostkę
normatywnąosobno stawkędla badańterenowych (łącznie z pracami ziemnymi) i osobno
stawkędla opracowańzgodnie z brzmieniem formularza i treściąpunktu 10.3 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Konsorcjum MEANDER podniosło, iżwzór Formularza
2.1. zawiera dwa odrębne wiersze zatytułowane „archeologiczne badania terenowe (łącznie
z pracami ziemnymi)” i „opracowanie wyników badań”. Konsorcjum stwierdziło, iżw sytuacji,
gdy Zamawiający wymagał podania w Formularzu cenowym tylko jednej stawki zarówno dla

badańterenowych i opracowańza 1 jednostkęnormatywną, tabela ta powinna zawierać
tylko jeden wiersz.
Konsorcjum MEANDER wywiodło, iżsposób podania stawki w Formularzu 2.1.
pozwala na wykazanie, w jaki sposób wykonawca skalkulował stawkę. Sposób ten
uzasadniony jest, zdaniem Konsorcjum MEANDER tym,że badania terenowe wymagają
poniesienia znacznie większych kosztów niżwykonanie opracowań, zatem stawka za ich
wykonanie musi byćwyższa niżza wykonanie opracowań. Powyższe, w ocenie Konsorcjum
MEANDER prowadzi do wniosku, iżw jego ofercie nie popełniono błędów w obliczeniu ceny.
Konsorcjum MEANDER podniosło, iżkonsekwencje nieścisłości w treści Specyfikacji
nie powinny pociągaćnegatywnych skutków dla wykonawców. Sytuacja, iżwykonawcy
mieliby zgadywaćzamiary Zamawiającego prowadziłaby do wniosku, jak wskazało
Konsorcjum, iżpostępowanie obarczone jest wadąuniemożliwiającązawarcie ważnej
umowy polegającąna przygotowaniu i prowadzeniu postępowania w sposób nie
gwarantujący zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Konsorcjum MEANDER wniosło o:
- uchylenie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenia oferty Konsorcjum
MEANDER,
- powtórzenie czynności badania ofert, w tym oferty Konsorcjum MEANDER oraz
wykluczenie Konsorcjum AKA i odrzucenie jego oferty lub wezwanie Konsorcjum AKA do
złożenia dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu,
- dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający rozstrzygnął protest w dniu 22 czerwca 2009 r. (pismem z dnia
19 czerwca 2009 r.) przez jego uwzględnienie w zakresie zarzutów dotyczących
doświadczenia Konsorcjum AKA. W pozostałym zakresie Zamawiający postanowił protest
oddalić.

Zdaniem Zamawiającego, fakt pozostawania przez pana J. i pana K.
w stosunku pracy z Uniwersytetem Łódzkim, czego Zamawiający nie jest pewien, nie jest
jednoznaczny z faktem nie dysponowania przez Konsorcjum AKA tymi osobami na
podstawie innej niżumowa o pracę. Zamawiający zauważył, iżw Formularzu 3.2
i w przystąpieniu do postępowania toczącego sięw wyniku wniesienia protestu Konsorcjum
AKA złożyło oświadczenie, iżdysponuje ww. osobami, Zamawiający nie ma zatem podstaw
dożądania zobowiązania do udostępnienia tych osób do wykonania zamówienia.

Odnosząc siędo zarzutu dotyczącego pana Krzysztofa Błaszczyka Zamawiający
zwrócił uwagę, iżdo oferty Konsorcjum AKA załączyło decyzjęnr 629/2007 Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17 maja 2007 r., która poświadcza
spełnianie przez pana B. warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9
czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych, badańkonserwatorskich i architektonicznych, a także innych działańprzy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badańarcheologicznych i poszukiwańukrytych
lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579), od których
uzależnione jest wydanie pozwolenia na kierowanie badaniami archeologicznymi.
Zamawiający stwierdził, iżnie jest uprawniony do kwestionowania decyzji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Zdaniem Zamawiającego, także zaświadczenie Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego informuje w sposób dostatecznie precyzyjny o odbyciu
przez pana B. po zakończeniu studiów 12 miesięcznej podyplomowej praktyki zawodowej
podczas wykopalisk.

Zamawiający wywiódł również, iżbadania sondażowe sąwykonywane metodą
wykopaliskową, zatem różnica pomiędzy badaniami sondażowymi a wykopaliskowymi
polega na określeniu celu, jakiemu mająsłużyćbadania terenowe. Ponadto, zdaniem
Zamawiającego, różnica polega teżna skali i rozpiętości sondażowych badań
wykopaliskowych, bardziej ograniczonych przestrzennie od wykopaliskowych badańszeroko
płaszczyznowych. Zamawiający podkreślił, iżbadania sondażowe prowadzone sątąsamą
metodąco badania wykopaliskowe, a zakres wymogów konserwatorskich, sporządzanej
dokumentacji i opracowańobu tych badańpozostajątakie same. Jak zauważył
Zamawiający, istnieje dowolnośćw stosowaniu nazewnictwa badańarcheologicznych -
niejednokrotnie te same badania prowadzone np. na powierzchni 1 ara w różnych sytuacjach
określa siędwojako, zarówno jako sondażowe jak i wykopaliskowe. Zamawiający podkreślił,
iżcel, w jakim wykonuje sięprace, a nie zakres przestrzenny i merytoryczny, determinuje
charakter prac – badaniami sondażowymi określa sięzatem najczęściej badania
wykopaliskowe, których podstawowym celem jest rozpoznanie charakteru badanego
zabytku. Zamawiający zwrócił teżuwagęna treść§ 10 rozporządzenia Ministra Kultury
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działańprzy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz badańarcheologicznych i poszukiwańukrytych lub porzuconych
zabytków ruchomych.

Zamawiający nie zgodził sięrównieżz zarzutem dotyczącym odrzucenia oferty
Konsorcjum MEANDER. Stwierdził, iżzgodnie z układem graficznym Formularza cenowego
wykonawcy byli zobowiązani do wpisania jednej uśrednionej stawki cenowej za

archeologiczne badania terenowe (łącznie z pracami ziemnymi) i opracowanie wyników
badań– w tym celu w tabeli Zamawiający pozostawił tylko jedno miejsce na wpisanie stawki,
a dał wykonawcom możliwośćwpisania odrębnych stawek za poszczególne części usługi,
co precyzuje, jak wskazał Zamawiający, nagłówek pierwszej kolumny tabeli. Powyższe
wynika, zdaniem Zamawiającego, równieżz treści formularza oferty. W ocenie
Zamawiającego, pomiędzy formularzem ofertowym a cenowym złożonymi przez Konsorcjum
MEANDER nie ma zgodności – występująw nich trzy rozbieżne stawki za jednostkę
normatywną, między którymi trudno doszukaćsięzwiązku. Nawet gdyby przyjąć, jak wskazał
Zamawiający,że wykonawca rozbił stawki osobno za archeologiczne badania terenowe i za
opracowanie wyników badań, to uśredniona stawka wpisana do formularza oferty powinna
byćwynikiem działania: (9,5+7,0):2 i wynosić8,25, a nie 8,70. Gdyby tak było, jak zauważył
Zamawiający, mógłby on skorzystaćz dyspozycji art. 87 ustawy Pzp i dokonaćpoprawy
formularza cenowego jako zawierającego innąomyłkępolegającąna niezgodności treści
oferty z treściąSpecyfikacji, nie powodującąistotnych zmian w treści oferty. Zamawiający
zwrócił uwagę, iżjedynie oferta Konsorcjum MEANDER zawierała tego rodzaju błędy.

Z rozstrzygnięciem tym nie zgodziło sięKonsorcjum MEANDER, które wniosło w dniu
30 czerwca 2009 r. (pismem z dnia 29 czerwca 2009 r.) odwołanie zarzucając
Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 6 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Konsorcjum MEANDER podtrzymało argumentacjęzawartąw proteście w zakresie
zarzutów nie uwzględnionych przez Zamawiającego. Wskazało również,że obliczającśredniąstawkęuwzględniło fakt, iżpodane przez nie stawki składowe dotycządwóch
rodzajów czynności tj. badańterenowych i sporządzenia opracowań, a na czynności
te Zamawiający przewidział różne ilości jednostek normatywnych.
Konsorcjum MEANDER ponownie wyjaśniło, iżśredniąstawkęza jednostkę
normatywnąobliczyło przez zsumowanie iloczynu stawki za jednostkęnormatywną
za badania terenowe i ilości jednostek normatywnych dla wykonania tych badańoraz
iloczynu stawki za jednostkęnormatywnąza opracowanie wyników badańi ilości jednostek
normatywnych dla wykonania opracowańi podzielenie ww. sumy przez sumęjednostek
normatywnych dla wykonania badańterenowych i jednostek normatywnych dla wykonania
opracowań. Uzyskany wynik, to, jak wskazało Konsorcjum, 8,70 zł.
Jak zauważyło Konsorcjum MEANDER, gdyby Zamawiający wymagał podania jednej
stawki za jednostkęnormatywnąniezależnie od tego czy dotyczy ona badańterenowych czy
wykonania opracowań, to formularz cenowy byłby zbędny, ponieważwszystkie dane zawarte
byłyby w formularzu oferty. Zdaniem wykonawcy, na koniecznośćwpisania dwóch stawek
wskazuje także treśćrubryk Formularza cenowego przez użycie słowa „stawka” w liczbie

mnogiej. O tym samymświadczy, w ocenie Konsorcjum MEANDER, treśćpkt 10.3
Specyfikacji – cenęza jednostkęnormatywnąnależało wyszczególnićosobno dla badań
terenowych i opracowań.
Wykonawca zauważył dodatkowo, iżprzyjęcie sposobu obliczenia ceny podanego
przez Zamawiającego prowadziłoby do znacznego obniżenia ceny, co z kolei uniemożliwia
poprawienie oferty na podstawie art. 87 ustawy Pzp.
Konsorcjum MEANDER wniosło o:
- uchylenie czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty Konsorcjum
MEANDER,
- nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania ofert, w tym dokonania oceny
oferty Konsorcjum MEANDER zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,
- obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego.

Na rozprawie strony podtrzymały dotychczas prezentowane stanowiska.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności postanowienia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, złożone oferty, jak również biorąc pod
uwagę oświadczenia i stanowiska Stron złożone podczas rozprawy, skład orzekający
Izby zważył co następuje:


Na wstępie Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła,że obaj Odwołujący legitymująsię
interesem prawnym w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, który mógłby doznać
uszczerbku w sytuacji potwierdzenia sięnaruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp.

Sprawa o sygn. akt KIO/UZP 865/09:

Spór w przedmiotowej sprawie dotyczy przede wszystkim terminowości wniesienia
przez FundacjęUniwersytetu Łódzkiego wadium. Zgodnie z dyspozycjąart. 45 ust. 3 ustawy
Pzp, wadium wnosi sięprzed upływem terminu składania ofert. Jak wyjaśnił na rozprawie

Zamawiający, decyzjęo wykluczeniu Fundacji z postępowania podjął w oparciu o otrzymane
z Kredyt Bank S.A. potwierdzenie wykonania dyspozycji, na którym jako data i godzina
wykonania operacji widnieje dzień18 maja 2009 r., godzina 13:46. Na etapie protestu
złożonego przez FundacjęUniwersytetu Łódzkiego Zamawiający otrzymał pismo Kredyt
Bank S.A. z dnia 23 czerwca 2009 r., w którym Bank potwierdza, iżwpłata na rachunek
Zamawiającego została zaewidencjonowana w systemie finansowo-księgowym o godzinie
9:19 w dniu 18 maja 2009 r. oraz potwierdzenie wykonania dyspozycji, na którym jako data i
godzina wykonania operacji widnieje dzień18 maja 2009 r., godzina 9:19. Dokumenty
złożone przez Fundacjęjednoznacznie potwierdzają, w ocenie Izby, iżwadium zostało
wniesione przed terminem składania ofert tj. przed godziną10 w dniu 18 maja 2009 r.
Zaistniałe w tym przedmiocie wątpliwości należy rozstrzygaćna korzyśćwykonawcy tym
bardziej, iżwpłataśrodków w kasie banku oznacza ich jednoczesny wpływ na dany
rachunek, co jest okolicznościąpowszechnie znaną, potwierdzonątakże w piśmie Kredyt
Bank S.A. z dnia 23 czerwca 2009 r. Tym samym spełniony został, w ocenie Izby, wymóg
określony w art. 45 ust. 3 ustawy Pzp oraz w pkt 11.4 Rozdziału 1 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Zamawiający w rozstrzygnięciu protestu oraz na rozprawie podniósł także
nieprawidłowośćw postaci formy, w jakiej wadium zostało wniesione, do czego Izba
postanowiła sięodnieśćmimo braku wskazania tej okoliczności jako podstawy wykluczenia
wykonawcy w informacji o wynikach oceny ofert. W pkt 11 Rozdziału 1 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia Zamawiający określił wymagania dotyczące wadium, w tym m.in.
formy, w jakich powinno zostaćwniesione (ppkt 11.2). Formy te sązgodne z oznaczonymi w
art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Jednocześnie zarówno w ustawie Pzp (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp),
jak i w treści Specyfikacji (pkt 11.4) wskazano, iżwadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W przedmiotowej
sprawie okolicznośćniedopełnienia ww. wymogu nie jest sporna między stronami. Art. 45
ust. 7 ustawy Pzp jednoznacznie wskazuje na obowiązek bezgotówkowego rozliczenia
wadium w drodze przelewu oraz wyklucza możliwośćdokonywania wpłat gotówkowych na
rachunek zamawiającego. W przepisie tym mowa jest o przelewie, który zgodnie z art. 63
ust. 3 pkt 1 i art. 63 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002, Nr
72, poz. 665 z późn. zm.) jest rozliczeniem bezgotówkowym i polega na obciążeniu rachunku
dłużnika określonąkwotąi uznaniu tąkwotąrachunku wierzyciela.
Izba zważyła, iżkonsekwencjęw postaci wykluczenia wykonawcy z postępowania w
zakresie wadium ustawa Pzp przewiduje wyłącznie dla braku jego wniesienia, na co
wskazuje literalne brzmienie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Jak stwierdzono powyżej,
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego wniosła wadium w przewidzianym ustawąPzp terminie,

zatem cel wadium został osiągnięty – złożona oferta była skutecznie zabezpieczona przez
fakt spoczywania na rachunku Zamawiającego wymaganej kwoty, z której może on w każdej
chwili, przy zaistnieniu sytuacji przewidzianych w ustawie Pzp, sięzaspokoić. Wobec
faktycznego wniesienia wadium przez FundacjęUniwersytetu Łódzkiego, fakt wpłaty kwoty
wadium w kasie banku w formie gotówkowej bezpośrednio na rachunek Zamawiającego nie
może staćsiępodstawąwykluczenia wykonawcy z postępowania.
Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w wyroku Sądu Okręgowego we
Wrocławiu z dnia 29 września 2008 r., sygn. akt X Ga 260/08, w którym Sąd uznał,że art. 24
ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówieńpublicznych nie przewiduje możliwości wykluczenia
wykonawcy w sytuacji, gdy wadium zostało skutecznie wniesione, nie ma w nim bowiem
mowy o złożeniu wadium w niewłaściwej postaci. „W sytuacji uiszczenia na rachunek
bankowy wskazany w specyfikacji, kwoty wymaganego wadium, nie można mówićo braku
wadium, co z kolei implikuje wniosek o niemożliwości wykluczenia uczestnika postępowania
z tego tylko powodu,że kwota ta nie wpłynęła drogąprzelewu.” Za formę, zdaniem Sądu,
należy uznaćpieniądz, a nie drogę, którąwadium wpłynęło na wskazane konto.
Izba zważyła, iżFundacja Uniwersytetu Łódzkiego zaoferowała drugąpod względem
ceny ofertę(ofertęz najniższącenązłożyło Konsorcjum AKA, jak wynika z druku ZP-12),
jednak stwierdzone powyżej potwierdzenie sięzarzutów podnoszonych przez Fundację
prowadzi do zmiany w rankingu ofert w ten sposób,że wykonawca ten zostaje przywrócony
do postępowania, a każdązmianęw rankingu ofert, zdaniem Izby, uznaćnależy za mającą
wpływ na wynik postępowania.
Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 191 ust. 1, 1a i 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
orzeczono jak w pkt 1 wyroku.

Sprawa o sygn. akt KIO/UZP 902/09:

Odwołujący podniósł w proteście i podtrzymał w odwołaniu zarzuty wobec oferty
Konsorcjum AKA dotyczące nie wykazania posiadania wymaganego przez Zamawiającego
potencjału kadrowego.
Izba ustaliła, iżw pkt 7.2.2 Rozdziału 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający postawił warunek wykazania sięprzez wykonawców dysponowaniem
co najmniej ośmioma osobami wyznaczonymi do pełnienia funkcji kierownika badań, które
co najmniej raz pełniły samodzielnie funkcjękierownika archeologicznych badań
wykopaliskowych oraz posiadająuprawnienia określone rozporządzeniem Ministra Kultury

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działańprzy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz badańarcheologicznych i poszukiwańukrytych lub porzuconych
zabytków ruchomych tj. tytuł magistra archeologii i zakończonąco najmniej 12 miesięczną
praktykęzawodową(po ukończeniu studiów) w zakresie badańwykopaliskowych.
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Zamawiającyżądał złożenia przez wykonawców
wraz z ofertąwykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które
będąuczestniczyćw wykonywaniu zamówienia na formularzu zgodnym z treściąFormularza
3.2., przy czym wykaz miał zawieraćdane na temat kwalifikacji wskazanych osób,
potwierdzających spełnianie warunku, o którym mowa w ww. pkt 7.2.2 Specyfikacji.
W sytuacji, gdy w wykazie zostanąwskazane osoby, którymi wykonawca będzie
dysponował, zobowiązany był załączyćpisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia tych osób.
Jako osoby wyznaczone na stanowisko kierownika badańKonsorcjum AKA
wskazało m.in. pana Krzysztofa B., pana Radosława J. oraz pana Piotra K. Konsorcjum
MEANDER stwierdziło, iżpan J. i pan K. sąpracownikami Uniwersytetu Łódzkiego, zatem do
oferty Konsorcjum AKA powinno zostaćdołączone zobowiązanie Uniwersytetu do
udostępnienia tych osób. Zarzut ten Izba uznała za bezzasadny. Zgodnie z brzmieniem art.
22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wykonawcy zobowiązani sąwykazać,że dysponująosobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawićpisemne zobowiązanie innych
podmiotów
do
udostępnienia
takich
osób.
Konsorcjum
AKA
w Formularzu 3.2. na stronie 8 i 9 swojej oferty złożyło oświadczenie, iżdysponuje
wszystkimi ośmioma osobami wskazanymi w ww. formularzu, nie było zatem podstaw, aby
wykonawca składał wraz z ofertązobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
poszczególnych osób. Wskazana przez Konsorcjum MEANDER okoliczność, iżpan J.
i pan K. sąpracownikami Uniwersytetu Łódzkiego nie została przez Odwołującego wykazana
jakimkolwiek dowodem, co więcej, okolicznośćta nie wyklucza dysponowania przez
Konsorcjum
AKA
tymi
osobami
przy
realizacji
przedmiotowego
zamówienia
na podstawie innej niżumowa o pracę.
W ocenie Izby, nie potwierdził sięrównieżzarzut postawiony wobec treści
zaświadczenia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2003 r.
dotyczącego
pana
B.,
które
potwierdza,

pan
Krzysztof
B.
brak
udział
w terenowych badaniach archeologicznych prowadzonych przez Instytut w trakcie
12 miesięcy kalendarzowych od ukończenia studiów. Zdaniem Izby, oceniając złożony
dokument należy wziąćpod uwagęcel, jakiemu miał służyćtj. potwierdzenie posiadania
co najmniej 12 miesięcznej praktyki zawodowej (po ukończeniu studiów) w zakresie badań

wykopaliskowych. Izba uznała, iżdokument wystawiony przez Instytut Archeologii
Uniwersytetu Łódzkiego potwierdza spełnianie ww. wymogu przez pana Błaszczyka. Izba
wzięła przy tym pod uwagęfakt, iżKonsorcjum MEANDER nie przedstawiło dowodu na
poparcie swoich twierdzeń, do czego było zobowiązane na podstawie art. 6 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
w zw. z art. 14 ustawy Pzp.
Odwołujący podniósł także zarzut dotyczący treści pozwolenia konserwatorskiego dla
pana K., które, zdaniem Odwołującego, nie jest pozwoleniem na prowadzenie
archeologicznych badańwykopaliskowych. Wykonawca złożył wraz z ofertądecyzję
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi na prowadzenie prac archeologicznych,
którąudzielono Zespołowi BadańKonserwatorskich Archeologia & Architektura & Historia
mgr Błażej Muzolf pozwolenia „na przeprowadzenie badańweryfikacyjnych i sondażowych
oraz sondowańgeologicznych na stanowisku wpisanym do rejestru zabytków”, przy czym
jako kierownika prac wskazano pana Piotra K.. Odwołujący stwierdził, iżdecyzja ta nie jest
pozwoleniem na prowadzenie badańwykopaliskowych. Izba dała wiaręwyjaśnieniom
Zamawiającego, który wywiódł, iżbadania sondażowe sąwykonywane metodą
wykopaliskową, a różnica pomiędzy badaniami sondażowymi i wykopaliskowymi polega na
określeniu celu, jakiemu mająsłużyć. Zamawiający podkreślił, iżbadania sondażowe
prowadzone sątąsamąmetodąco badania wykopaliskowe, a zakres wymogów
konserwatorskich, sporządzanej dokumentacji i opracowańobu tych badańpozostajątakie
same. Zamawiający wskazał równieżna dowolnośćw stosowaniu nazewnictwa badań
archeologicznych. Odwołujący nie zdołał podważyćwyjaśnieńZamawiającego. Wskazał na
treśćpozwolenia konserwatorskiego wydanego dla pana Radosława J., gdzie jest mowa o
pozwoleniu na prowadzenie badańsondażowych i wykopaliskowych. Treśćww. pozwolenia
nie stanowi, w ocenie Izby, potwierdzenia przedmiotowego zarzutu. Zważyćbowiem należy,
co wynika z treści złożonych decyzji, iżtreśćpozwoleńuzależniona jest od treści złożonego
wniosku.
Konsorcjum MEANDER podniosło także zarzut w zakresie odrzucenia swojej oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp z uwagi na błąd w obliczeniu ceny. Izba ustaliła,
iżw pkt 10.1 Rozdziału 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający
określił, iżcena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcęna podstawie Formularza
cenowego i powinna obejmowaćcałkowity koszt wykonania zamówienia. W pkt 3 Formularza
oferty Zamawiający przewidział podanie przez wykonawców jednej stawki cenowej za 1
jednostkęnormatywnądla wykonania badańterenowych i opracowańwskazując przy tym,
iżstawka ta ma byćokreślona zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym.
Równieżw Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji Zamawiający

w sposób jednoznaczny, w ocenie Izby, wymagał wskazania jednej stawki cenowej, wspólnej
dla badańterenowych i opracowań. Powyższe wynika z faktu, iżtabela posiada wyłącznie
jeden wiersz w kolumnach tabeli, w których należało wskazaćstawki w kwocie netto i brutto
oraz VAT. Fakt ten, mimo użycia słowa „stawka” w liczbie mnogiej, w połączeniu z treścią
Formularza oferty, stanowi wyraźne wskazanie na koniecznośćokreślenia jednej, wspólnej
stawki dla badańterenowych i opracowań, bez względu na zasadnośćtakiego wymogu.
Dowodu na poparcie twierdzeńKonsorcjum MEANDER w tym zakresie nie może stanowić
złożone na rozprawie pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad Oddział w Łodzi
z dnia 3 lipca 2009 r., bowiem dotyczy ono innego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Konsorcjum MEANDER w swojej ofercie w Formularzu cenowym wskazało jedną,
wspólnąstawkędla badańterenowych i opracowańw kwocie 8,70 zł. Jednocześnie
w Formularzu cenowym określiło osobno stawkędla badańterenowych (9,50 zł) i dla
opracowań(7 zł). Wskazanie dwóch stawek stanowi, zdaniem Izby, o niezgodności treści
oferty Konsorcjum MEANDER z treściąSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wobec powyższego, pod rozwagęIzba poddała możliwośćpoprawienia ww. niezgodności
przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym
zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki (poza pisarskimi i rachunkowymi) polegające na
niezgodności treści oferty ze specyfikacjąistotnych warunków zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty. Poprawienia takiej omyłki dokonuje zamawiający
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy
Pzp). Zamawiający może zwrócićsięprzed dokonaniem poprawy do wykonawcy
o wyjaśnienia w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, jednak nie mogąone prowadzić
do negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, jak teżdo zmiany treści oferty.
W przedmiotowym stanie faktycznym Zamawiający wyraził gotowośćdo dokonania poprawy
treści Formularza ceowego stwierdzając, iżmógłby tego dokonaćwyciągającśredniąze
stawek zaproponowanych dla badańterenowych i opracowań, co dałoby wynik 8,25 zł
tj. prowadziłoby do sprzeczności z oświadczeniem złożonym przez wykonawcę
w Formularzu oferty. Z możliwościądokonania ww. poprawy treści oferty nie zgodziło się
Konsorcjum MEANDER stwierdzając, iżprzyjęcie sposobu obliczenia ceny podanego przez
Zamawiającego prowadziłoby do znacznego obniżenia ceny. Konsorcjum podało teżwłasny
sposób wyliczeniaśredniej stawki za 1 jednostkęnormatywną. Izba stwierdziła,
iżZamawiający, aby dokonaćpoprawienia omyłki w treści oferty nie jest zobowiązany do
wcześniejszego wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, przeciwnie, sposób dokonania
poprawy powinien wynikaćz treści złożonej oferty. W przedmiotowej sprawie, chcąc dokonać
poprawy treści Formularza cenowego złożonego przez Konsorcjum MEANDER przez

określenie jednej stawki dla badańterenowych i opracowańtj. przez wyliczenieśredniej
z dwóch podanych stawek, Zamawiający powinien wykonaćdziałanie matematyczne
polegające na obliczeniu ilorazu sumy liczb i ich ilości, co faktycznie, jak wskazał
Zamawiający, daje wynik 8,25 zł. Obliczenieśredniej w sposób wskazany przez wykonawcę,
tj. przez zsumowanie iloczynu stawki za jednostkęnormatywnąza badania terenowe i ilości
jednostek normatywnych dla wykonania tych badańoraz iloczynu stawki za jednostkę
normatywnąza opracowanie wyników badańi ilości jednostek normatywnych dla wykonania
opracowańi podzielenie ww. sumy przez sumęjednostek normatywnych dla wykonania
badańterenowych i jednostek normatywnych dla wykonania opracowańnie jest działaniem,
które mógł podjąćZamawiający bez potrzeby kontaktu z wykonawcą, przeciwnie, jest
samodzielnąkalkulacjąceny dokonanąprzez Konsorcjum, która nie wynika z treści
Specyfikacji czy teżz pozostałej treści oferty. Dokonanie kalkulacji ceny w sposób dowolny
jest uprawnieniem wykonawcy, jeżeli nie narusza ono postanowieńSpecyfikacji. Wobec
powyższego, Izba stwierdziła, iżwskazanie przez Konsorcjum MEANDER dwóch stawek
cenowych w Formularzu cenowym stanowi o niezgodności treści oferty z treściąSpecyfikacji,
prowadzącąw konsekwencji do błędu w obliczeniu ceny.

Z uwagi na nie potwierdzenie sięstawianych przez Konsorcjum MEANDER zarzutów
naruszenia art. 7 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy
Pzp, orzeczono jak w pkt 2 wyroku.

Izba, działając na podstawie § 28 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu
odwołań(Dz. U. Nr 187, poz. 1327 z późn. zm.) w zw. z art. 187 ust. 1 ustawy Pzp, wydała
w niniejszej sprawie orzeczenie łączne.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7
ustawy Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńpublicznych
na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga
za pośrednictwem Prezesa Urzędu ZamówieńPublicznych do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący:

.................................

Członkowie:

……………………….

………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie