eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2009 › Sygn. akt: KIO/UZP 664 /09
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2009-06-08
rok: 2009
sygnatury akt.:

KIO/UZP 664 /09

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Jolanta Markowska, Luiza Łamejko Protokolant: Wioletta Paczkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 czerwca 2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego
przez Tomasza Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
P.P.H.U. TOMBUD Tomasz Czerwiński, 78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 79
od
rozstrzygnięcia przez zamawiającego Gmina Piła, 64-920 Piła, Plac Staszica 10 protestu z
dnia 30 kwietnia 2009 r.

przy udziale Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego "PERPIL"; Czajcze 11, 89-320
Wysoka
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


orzeka:

1. Oddala odwołanie.


2. Kosztami postępowania obciąża Tomasza Czerwińskiego prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą P.P.H.U. TOMBUD Tomasz Czerwiński, 78-600 Wałcz, ul.
Bydgoska 79
i nakazuje:

1)
zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości
4 574 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote zero
groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Tomasza Czerwińskiego
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. TOMBUD
Tomasz Czerwiński, 78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 79;

2)
dokonać wpłaty kwoty xxx zł xxx gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx
stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu xxx;

3)
dokonać wpłaty kwoty XXX (słownie: XXX) przez XXX na rzecz Urzędu
Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP;

4)
dokonać zwrotu kwoty 5 426 zł 00 gr (słownie: pięć tysięcy czterysta
dwadzieścia sześć złotych zero groszy) z rachunku dochodów własnych
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Tomasza Czerwińskiego
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. TOMBUD
Tomasz Czerwiński, 78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 79.


U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Gmina Piła prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na „Remont i modernizację pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku śłobka nr 5 w Pile”, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z
2008 r. Nr 171, poz. 1058).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w
dniu 25 marca 2009 roku pod pozycją 54507.

Dnia 24 kwietnia 2009 roku Zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
przeprowadzonego postępowania, informując jednocześnie o odrzuceniu oferty złożonej przez
Tomasza Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TOM BUD” (Odwołującego) na podstawie przepisu art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dnia 30 kwietnia 2009 roku Odwołujący wniósł protest, zarzucając Zamawiającemu
naruszenie:
- art. 7 ust. 1,
- art. 29 ust. 3,
- art. 87 ust. 1,
- art. 87 ust. 2 pkt 3,
- art. 89 ust. 1 pkt 2,
- art. 89 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadniając wskazał, iż Zamawiający w części III specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wymagał od oferentów dostarczenia kosztorysu ofertowego sporządzonego na
podstawie załączonego przedmiaru robót. Zdaniem Odwołującego przedmiar nie
uszczegóławia zawartości pozycji, a jeżeli Zamawiający oczekiwał tego, powinien przedłożyć
oferentom kosztorys ślepy. Dział 6 przedmiaru dotyczy stolarki drzwiowej, gdzie podstawą
wyceny jest kalkulacja własna. Dawało to wykonawcom możliwość dowolnej interpretacji
nakładów r-g, zastosowanie podanego materiału lub równoważnego o podobnych
parametrach oraz sprzętu przy kalkulowaniu ilości narzuconych. Zamawiający jednoznacznie
określając produkt do kalkulacji naruszył, zdaniem Odwołującego ustawę Prawo Zamówień

Publicznych. Odwołujący wycenił stolarkę przy zastosowaniu katalogów norm rzeczowych
nie zmieniając ilości skrzydeł drzwiowych, zmieniając jedynie jednostkę miary. Odwołujący
zaoferował 7 kompletów skrzydeł drzwiowych o wym. 0,7 x 2,0m i 5 kompletów skrzydeł
drzwiowych o wym. 0,8 x 2,0m o łącznej powierzchni 17,8 m
2
i analogicznie obliczył metry
bieżące ościeżnic i ilość okuć.
Zdaniem Odwołującego Zamawiający mając wątpliwości, co do treści złożonej oferty
powinien skorzystać z możliwości żądania od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty. Nie dokonując takiej czynności, w odczuciu Odwołującego został on
skrzywdzony poprzez naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania. Ponadto Odwołujący wskazał, iż Zamawiający zobligowany był odrzucając
ofertę Odwołującego do podania uzasadnienia faktycznego i prawnego.
Odwołujący żądał unieważnienia decyzji odrzucenia jego oferty i wybrania oferty
najkorzystniejszej zgodnie z przepisami ustawy.

Dnia 30 kwietnia 2009 roku Zamawiający wezwał wykonawców do wzięcia udziału w
postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Dnia 4 maja 2009 roku do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu
przystąpił Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PERPIL”

Pismem z dnia 6 maja 2009 roku (przekazanym w dniu 12 maja 2009 r.) Zamawiający
protest oddalił.
Uzasadniając, wskazał, iż zarzuty oraz żądania Protestującego są bezzasadne. Zamawiający
przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równo potraktował wykonawców ubiegających się o
zamówienie publiczne. Zamawiający z uwagi, iż część stolarki drzwiowej została już
wymieniona określił typ drzwi, aby zachować ich jednorodność. Fakt, iż przedmiar robót nie
wyszczególnia zawartości pozycji, nie zmienia to faktu, że rozbite pozycje w kosztorysie
ofertowym należało scalić i podać zgodnie z zapisem w przedmiarze robót jako kpl., a nie w
m
2
skrzydeł drzwiowych i osobno mb ościeżnicy. Zestawienie robocizny, materiałów i
sprzętu po to zostały dołączone do przedmiaru, ażeby wykonawca miał rozeznanie w
sprawach wątpliwych. Wykonawca zgodnie z art. 38 ustawy Pzp mógł zwrócić się o
wyjaśnienie zapisów s.i.w.z., czego nie uczynił, nie złożył również protestu do postanowień

s.i.w.z. Zamawiający podtrzymał swoje stanowisko dotyczące wyboru najkorzystniejszej
oferty.

Z decyzją Zamawiającego nie zgodził się Odwołujący i dnia 18 maja 2009 roku (pismo z
dnia 15 maja 2009 roku) wniósł odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
podtrzymując zarzuty i żądania jak w proteście.

Dnia 19 maja 2009 roku do postępowania odwoławczego – po stronie Zamawiającego -
przystąpił wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PERPIL”.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, po przeprowadzeniu postępowania w
sprawie, zapoznaniu się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, w tym w szczególności postanowieniami SIWZ, treścią oferty, po
wysłuchaniu oświadczeń, jak i stanowisk stron na rozprawie ustalił i zważył, co
następuje.


Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się interesem prawnym
w korzystaniu ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi art. 179 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Odnosząc się zarzutu naruszenia przepisu art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Izba pozostawiła ten
zarzut bez rozpoznania z uwagi na fakt, iż dotyczy on naruszenia przepisu, który odnosi się do
opisu przedmiotu zamówienia. Zarzut postawiony przez Odwołującego się zdaniem Izby jest
zarzutem spóźnionym, możliwym do postawienia na etapie ogłoszenia o zamówieniu bądź też
po otrzymaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dlatego też Izba uznała jak
wyżej.
Skład orzekający Izby pozostawił również bez rozpoznania zarzut dotyczący naruszenia
przepisu art. 89 ust. 2 ustawy Pzp, gdyż przepis taki nie znajduje się w ustawie Pzp.

Izba uznała za niepotwierdzone zarzuty naruszenia przepisu art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Izba stwierdziła, co następuje:

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części III wskazał, iż
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VIII pkt 1 i formie
określonej w Części VI S.I.W.Z.
pkt 12 kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie
załączonego przedmiaru robót, załączając do niego zestawienie robocizny, materiałów i
sprzętu.

W książce przedmiarów, na stronie 3 w poz. 6 – Stolarka Zamawiający zamieścił
następujące postanowienia:
1) Lp. 32 d.6 – kalkulacja własna – montaż drzwi drewnianych łazienkowych wraz z
ościeżnicą regulowaną, jednoskrzydłowe typu PORTA kompletne (okucia, zamek itp.) rozmiar
760 x 200 cm – 7 kpl.
,
2) Lp. 33 d.6 – kalkulacja własna – montaż drzwi drewnianych pełnych przeszklonych wraz
z ościeżnicą regulowaną, jednoskrzydłowe typu PORTA kompletne (okucia, zamek itp.)
rozmiar 760 x 200 cm – 5 kpl.


Odwołujący się w kosztorysie ofertowym podał następujące dane
Poz. 6. 1.:
„Ościeżnice drewniane, dwukrotnie malowane i szklone na budowie, zewnętrzne zwykłe,
grunt ftalowy + farba -ościeżnica regulowana z opaskami - razem 56,9 m
2

poz. 32 70 x 200 x 2 -7 kpl = 32,9 mb
poz 33 80 x 200 x 2 -5 kpl = 24,0 mb
Razem 56,90 mb
Poz. 6.2.:
„Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe -
razem 17,8 m
2
wynika to z przedmiaru robót: skrzydła drzwiowe: 70 x 200 7 kpl = 9,8 m
2

skrzydła drzwiowe 80 x 200 5 kpl = 8,0 m
2
Razem 17,8 m
2

Poz. 6.3.:
„Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych (klamki z szyldami) - 7kpl + 5 kpl = 12 kpl
Poz. 6.4.:
„Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych (zamki wpuszczane wielo - zastawkowe) –
7 kpl + 5 kpl =12 kpl


Z tak ustalonego stanu faktycznego, wynika jednoznacznie, iż treść oferty Odwołującego się
nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tym samym stanowisko

Zamawiającego dotyczące odrzucenia oferty Odwołującego się Izba uznała za w pełni
uzasadnione.
Powyższe twierdzenie potwierdzają zapisy kosztorysu ofertowego, który swoją treścią stoi
w sprzeczności z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia,
zwłaszcza w zakresie skrzydeł drzwiowych.
Wymogiem Zamawiającego było dostarczenie skrzydeł drzwiowych drewnianych typu
PORTA, tymczasem Odwołujący zaoferował skrzydła drzwiowe „płytowe”, które nie są
równoważne skrzydłom drzwiowym „drewnianym”. Odwołujący na rozprawie wskazywał,że skrzydła drzwiowe płytowe, które zaoferował są takie same jak skrzydła drzwiowe
drewniane, o czym świadczyć miałaby cena tych drzwi, skalkulowana na poziomie ok. 450 zł
za sztukę. Ponadto Odwołujący podnosił, iż program komputerowy służący mu do
sporządzania kosztorysów nie pozwala na wprowadzenie samodzielnych poprawek, co
uniemożliwiało mu wprowadzenie nazwy „skrzydła drzwiowe drewniane”.
Izba nie dała wiary wyjaśnieniom składanym przez Odwołującego.
Stojąc na takim stanowisku Izba kierowała się przede wszystkim brakiem dowodów, które
obowiązany był zgłaszać Odwołujący się, gdyż to on ma obowiązek przeprowadzenia
dowodów, które umożliwią stwierdzenie faktów, z których wywodzi skutki prawne.
Twierdzenia Odwołującego o braku możliwości poprawienia zadanych w programie
komputerowym reguł (w gotowym programie faktycznie nie można nic zmienić i jest to
regułą, mógł jedynie dokonać odręcznych poprawek), czy też wskazywanie na cenę za jedną
sztukę skrzydeł drzwiowych nie mogło i nie stanowiło wystarczających argumentów dla
uznania zarzutów za zasadne. Odwołujący się twierdził ponadto, że zaoferował (w zakresie
stolarki drzwiowej) rozwiązanie równoważne. Jednakże na rozprawie nie potrafił wskazać,
jakie jest to rozwiązanie ani w którym miejscu oferty (kosztorysu ofertowego) znajduje się
potwierdzenia takiego rozwiązania. Odnosząc się do ceny skrzydła drzwiowego Odwołujący
się również nie potrafił skonkretyzować, jakiego rodzaju, czy też producenta skrzydła
drzwiowe zaoferował, pozwalające mu na skalkulowanie ceny na ok. 450 zł za sztukę. Cena
powyższa również zdaniem Izby wskazuje na niezgodność treści oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, gdyż wartość, jaką przyjął Zamawiający szacując
zamówienie (w zakresie skrzydeł drzwiowych drewnianych) oscylowała na poziomie ok. 950
zł, czyli ponad dwukrotnie wyższej niż cena, jaką zaproponował Odwołujący się. Skoro więc
Odwołujący wskazywał na równoważność przedmiotu oferty z opisem dokonanym przez
Zamawiającego to równoważność taką winien wykazać, czego potwierdzeniem w
konsekwencji mogłaby być również cena.

Odwołujący się na rozprawie również nie potrafił wyjaśnić dlaczego własnoręcznie,
poprzez odręczny dopisek, czy też skreślenie (dopuszczone przez Zamawiającego
postanowieniami s.i.w.z.) nie poprawił błędu programu kosztorysującego, co zdaniem Izby
potwierdza, iż Odwołujący zaoferował przedmiot zamówienia niezgodny z oczekiwaniami
Zamawiającego.
W zakresie naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy Pzp Izba stwierdziła, iż Zamawiający nie miał
możliwości skorzystania z dyspozycji w/w przepisu, gdyż jego zastosowanie w konsekwencji
prowadziłoby do prowadzenia negocjacji z Odwołującym się, która w konsekwencji
prowadziłaby do zmiany treści oferty w sposób istotny – zmiana przedmiotu oferty, co z kolei
doprowadziłoby do naruszenia przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, tj, zasady zachowania
uczciwej konkurencji. Powyższe uzasadnia również bezzasadność zarzutu naruszenia przepisu
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, który pozwala na jego zastosowanie, gdy poprawki dokonane
przez Zamawiającego wprowadzają nieistotne zmiany do treści oferty. W przedmiotowym
postępowaniu zmiany takie byłyby bardzo istotne, gdyż zmieniałyby przedmiot pierwotnej
oferty, co w świetle obowiązujących przepisów jest niedopuszczalne.
Omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych winny
mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez
udziału wykonawcy w tej czynności. Zamawiający nie posiadał wszystkich niezbędnych
danych do dokonania poprawy kosztorysu, w związku z czym musiałby w sposób istotny
ingerować w treść oferty, co stanowi, że powyższe uchybienie stanowi omyłkę polegającą na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, której poprawy nie
można dokonać na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

W związku z powyższym, na podstawie przepisu art. 191 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 i 7 ustawy
Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do
Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie