eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

ujednolicony tekst ustawy z dnia 2004-01-29
aktualizacja: 2016-11-21

Prawo zamówień publicznych to akt normatywny regulujący zagadnienia związane z realizacją zamówień publicznych. Ustawa ta jest jednym z częściej nowelizowanych aktów prawnych. Zawiera między normy dotyczące zasad udzielania i ogłaszania zamówień publicznych, trybów udzielania ZP (przetarg ograniczony i nieograniczony, dialog konkurencyjny, negocjacje z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę), zasad dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty. Określa również procedury dokumentowania postępowań, zasady zawierania umów oraz określa procedury odwoławcze przy zamówieniach publicznych. Prawo zamówień publicznych zawiera również zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ZP.


Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 U S T A W A z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział 1 Przedmiot regulacji (Art. 1. - Art. 6a.)
Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień (Art. 7. - Art. 10.)
Rozdział 2a Komunikacja zamawiającego z wykonawcami (Art. 10a. - Art. 10g.)
Rozdział 3 Ogłoszenia (Art. 11. - Art. 13a.)

DZIAŁ II

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Rozdział 1 Zamawiający i wykonawcy (Art. 14. - Art. 28.)
Rozdział 2 Przygotowanie postępowania (Art. 29. - Art. 38.)
Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień
Oddział 1 Przetarg nieograniczony (Art. 39. - Art. 46.)
Oddział 2 Przetarg ograniczony (Art. 47. - Art. 53.)
Oddział 3 Negocjacje z ogłoszeniem (Art. 54. - Art. 60.)
Oddział 3a Dialog konkurencyjny (Art. 60a. - Art. 60f.)
Oddział 4 Negocjacje bez ogłoszenia (Art. 61. - Art. 65.)
Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki (Art. 66. - Art. 68.)
Oddział 6 Zapytanie o cenę (Art. 69. - Art. 73.)
Oddział 6a Partnerstwo innowacyjne (Art. 73a. - Art. 73h.)
Oddział 7 Licytacja elektroniczna (Art. 74. - Art. 81.)
Rozdział 4 Wybór najkorzystniejszej oferty (Art. 82. - Art. 95.)
Rozdział 5 Dokumentowanie postępowań (Art. 96. - Art. 98.)

DZIAŁ III

PRZEPISY SZCZEGÓLNE
Rozdział 1 Umowy ramowe (Art. 99. - Art. 101b.)
Rozdział 2 Dynamiczny system zakupów (Art. 102. - Art. 105-109.)
Rozdział 3 Konkurs (Art. 110. - Art. 127.)
Rozdział 4a Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Art. 131a. - Art. 131w.)
Rozdział 5 Zamówienia sektorowe (Art. 132. - Art. 138f.)
Rozdział 6 Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (Art. 138g. - Art. 138s.)

DZIAŁ IV

UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Art. 139. - Art. 151a.)

DZIAŁ V

PREZES URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Rozdział 1 Zakres działania (Art. 152. - Art. 156.)
Rozdział 2 Rada Zamówień Publicznych (Art. 157. - Art. 160.)
Rozdział 3 Kontrola udzielania zamówień
Oddział 1 Przepisy ogólne (Art. 161. - Art. 164.)
Oddział 2 Kontrola doraźna (Art. 165. - Art. 168a.)
Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza (Art. 172. - Art. 176a.)
Rozdział 5 (uchylony)

DZIAŁ VI

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Rozdział 1 Przepisy wspólne (Art. 179. - Art. 179.)
Rozdział 2 Odwołanie (Art. 180. - Art. 198.)
Rozdział 3 Skarga do sądu (Art. 198a. - Art. 198g.)

DZIAŁ VII

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWY (Art. 199. - Art. 203.)

DZIAŁ VIII

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH (Art. 204-219. - Art. 204-219.)

DZIAŁ IX

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE (Art. 220. - Art. 227.)


Opracowano na podstawie:

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: