eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czeladź › dostawa energii cieplnej c.o. i c.w.u do budynku Domu Pomocy Społecznej SENIOR im. Jana Kaczmarka przy ul. Szpitalnej 5A na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-01-09

Czeladź: dostawa energii cieplnej c.o. i c.w.u do budynku Domu Pomocy Społecznej SENIOR im. Jana Kaczmarka przy ul. Szpitalnej 5A na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Numer ogłoszenia: 8662 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 474154 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "SENIOR" im. Jana Kaczmarka w Czeladzi, ul. Szpitalna 5A, 41-250 Czeladź, woj. śląskie, tel. 32 2659400, faks 32 2659400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa energii cieplnej c.o. i c.w.u do budynku Domu Pomocy Społecznej SENIOR im. Jana Kaczmarka przy ul. Szpitalnej 5A na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa energii cieplnej c.o. i c.w.u do budynku Domu Pomocy Społecznej SENIOR im. Jana Kaczmarka w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 5A na okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Moc zamówieniowa dla potrzeb ogólnych - 0,230 MW, orientacyjne zużycie - 90 GJ/m-c. Dostawa energii cieplnej winna być przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2006 r. ,Nr 89, poz. 625 z póź. zm.) i przepisów wykonawczych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68292,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 79418,69

 • Oferta z najniższą ceną: 79418,69 / Oferta z najwyższą ceną: 79418,69

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego wykonawcę o obiektywnym charakterze. Sam ustawodawca przewiduje możliwość skorzystania z tej procedury przy udzielaniu zamówienia publicznego w zakresie dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej i usługi przesyłowej lub dystrybucyjnej ciepła. Jedynym wykonawcą (monopolistą) kompleksowej dostawy ciepła jest: TAURON CIEPŁO Spółka Akcyjna, ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice. W związku z powyższym jest to jedyny możliwy w tym przypadku wykonawca zamówienia publicznego w zakresie dostawy i przesyłu/dystrybucji ciepła (centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody) do ww. budynku. Biorąc pod uwagę wskazany powyżej stan faktyczny , należy stwierdzić, iż do dalszego prawidłowego funkcjonowania jednostki konieczne jest ww. zamówienie. W związku z tym należy uznać, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust1 pkt 1 lit a) ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.