eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie robót budowlanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Wrocław wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, znak postępowaniaWM/SZP/PN/10/2016/G

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-04-11

Wrocław: Wykonanie robót budowlanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Wrocław wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, znak postępowania: WM/SZP/PN/10/2016/G
Numer ogłoszenia: 84046 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39464 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3235700, faks 71 3235750.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Wrocław wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, znak postępowania: WM/SZP/PN/10/2016/G.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, zwanej dalej Dokumentacją wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, zwanych dalej Robotami budowlanymi, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Wrocław położonych przy ul. B. Krzywoustego 266 i 288 wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej. 2. Kody CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45000000-7 Roboty budowlane, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 3. Szczegółowy zakres zamówienia i obowiązki stron określają: 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami - załącznik nr 4 do SIWZ; 2) Projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 3.Zamówienie zostało podzielone na dwa następujące etapy: 1) Etap I - obejmuje wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji dla każdego zadania oddzielnie. 2) Etap II - obejmuje wykonanie Robót budowlanych wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz docelowo wynikających z opracowanej Dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę i z przedmiaru robót oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej dla każdego z zadań oddzielnie. 4. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania. Zamówienie podzielone jest na dwa następujące zadania: 1) Zadanie nr 1 obejmujące opracowanie Dokumentacji i wykonanie Robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. B. Krzywoustego 266 we Wrocławiu. 2) Zadanie nr 2 obejmujące opracowanie Dokumentacji i wykonanie Robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. B. Krzywoustego 288 we Wrocławiu. 5. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Etap I - obejmuje wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji dla każdego zadania oddzielnie, w terminie do dnia 31 maja 2016 r. Etap II - wykonanie Robót budowlanych wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz docelowo wynikających z opracowanej Dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę i z przedmiaru robót dla każdego zadania oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej dla każdego zadania w niżej wymienionych terminach: a) termin zakończenia robót i zgłoszenie gotowości robót do odbioru - do 30 czerwca 2016 r. b) termin zakończenia czynności odbiorowych - do 15 lipca 2016 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.33.30.00 - Roboty instalacyjne gazowe 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1 obejmujące opracowanie Dokumentacji i wykonanie Robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. B. Krzywoustego 266 we Wrocławiu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NOMYT Marta Łakota, J. Iwaszkiewicza 74/5, 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55069,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 80000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 80000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 80000,00

  • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2 obejmujące opracowanie Dokumentacji i wykonanie Robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. B. Krzywoustego 288 we Wrocławiu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane P.P.-Bau Paulina Piecyk, ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wrocaw, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82806,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 93021,00

  • Oferta z najniższą ceną: 93021,00 / Oferta z najwyższą ceną: 125000,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.