eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-10-28Ogłoszenie nr 615773-N-2019 z dnia 2019-10-28 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane w ramach projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, krajowy numer identyfikacyjny 89072420800000, ul. ul. Wałbrzyska  15 , 58-100  Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-74 851 50 10, e-mail pcpr@pcpr.swidnica.pl, faks 0-74 851 50 11.
Adres strony internetowej (URL): www.pcpr.swidnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.pcpr.swidnica.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.pcpr.swidnica.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego, za pośrednictwem kuriera, posłańca lub osobiście
Adres:
Starostwo Powiatowe w Świdnicy, przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 7, 58-100 Świdnica, pokój nr 308


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020
Numer referencyjny: ZOR.210.48(4).2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, z podziałem na części zamówienia: Część nr 1 - terapia EEG Biofeedback w wymiarze 100 h na terenie miasta Świdnica. Część nr 2 - terapia EEG Biofeedback w wymiarze 150 h na terenie miasta Świdnica. Część nr 3 - terapia EEG Biofeedback w wymiarze 200 h na terenie miasta Świdnica. Część nr 4 - terapia EEG Biofeedback w wymiarze 250 h na terenie miasta Świdnica. Część nr 5 - terapia EEG Biofeedback w wymiarze 400 h na terenie miasta Świdnica. 2. Uczestnikami usług będą dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego. 3. Przewidywana ilość osób objętych wsparciem w ramach 1100 h: 25 osób. 4. Liczba godzin wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika będzie zależała od jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 5. Usługi specjalistyczne będą odbywać się w ilości wskazanej przez Zamawiającego w granicach limitów godzin przewidzianych dla każdej z części zamówienia. 6. Usługi specjalistyczne mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia. Dokładne godziny i terminy spotkań Wykonawca ustali z Zamawiającym i/lub uczestnikiem projektu i/lub z rodziną zastępczą. 7. Termin realizacji poszczególnych części zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku. 8. Usługi realizowane będą na terenach przypisanych do każdej części zamówienia w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę. Do obowiązków Wykonawcy w każdej części zamówienia należeć będzie: a) przeprowadzenia terapii EEG Biofeedback w wymiarze indywidualnie wskazanym dla każdej z części zamówienia, obejmującego: przeprowadzenie badania podstawowego, tzw. zapisu surowego oraz próbnego treningu, przeprowadzenie wywiadu i określenie celu działań terapeutycznych w odniesieniu do przeprowadzonej diagnozy oraz zebranie najważniejszych informacji dotyczących sytuacji rodzinnej, społecznej i zdrowotnej pacjenta; przeprowadzenie treningów przy pomocy wzmacniacza fal EEG (tzw. głowicy) z odpowiednim oprogramowaniem; po każdej sesji treningowej dokonanie krótkiego podsumowania przebiegu treningu i postępów w terapii; podsumowanie terapii oraz konsultacja z opiekunami dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej, b) dostosowanie terapii do indywidualnych predyspozycji wiekowych uczestnika i jego świadomej współpracy z terapeutą, c) przeprowadzenie terapii według wymagań programowych i organizacyjnych określonych dla tej metody, d) częstotliwość terapii: minimum raz w tygodniu/czas trwania 1h zegarowa, e) zapewnienia odpowiedniego miejsca/ warunków oraz niezbędnego sprzętu i materiałów do przeprowadzenia terapii, f) zapewnienia wykwalifikowanej kadry do prowadzenia terapii, g) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania instruktażu w zakresie zaleceń udziału w terapii oraz samego jej przebiegu, h) sporządzania comiesięcznych harmonogramów, uwzględniających wszystkich uczestników terapii oraz przekazanie go Zamawiającemu, i) Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego udokumentowania i rozliczenia prowadzonej usługi na podstawie wzorów udostępnionych przez Zamawiającego, j) oznakowania miejsca prowadzenia usługi. Wykonawca składając ofertę określa, w szczególności: ? wynagrodzenie za 1 godzinę zegarową zajęć z EEG Biofeedback - wartość brutto; ? łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego daną częścią. UWAGA: Dla każdej części zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości przewidywanych godzin treningów EEG Biofeedback o 20%. Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób objętych wsparciem o 3 osoby. Podany planowany wymiar godzin służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu podanej ilości godzin, które mogą być zwiększone lub zmniejszone, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca uprawniony jest do złożenia oferty na dowolną ilość części zamówienia. Umowy z wykonawcami będą zawierane odrębnie dla każdej z części zamówienia. Jednak jeśli oferta jednego Wykonawcy będzie dotyczyła kilku części zamówienia wówczas Zamawiający dopuszcza podpisanie jednej umowy na wszystkie zadania z jego oferty. Zastrzega się, że lista uczestników terapii będzie miała charakter otwarty, tj. Zleceniodawca na każdym etapie realizacji zadania może skierować nową osobę do objęcia wsparciem, może również w porozumieniu ze Zleceniobiorcą i/lub uczestnikiem i/lub rodziną zastępczą zakończyć wsparcie wobec danej osoby na każdym etapie realizacji zadania. Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi usługi z uwagi na nieobecność prawidłowo zawiadomionego uczestnika projektu w terminie wynikającym z harmonogramów, to za czas gotowości do przeprowadzenia usługi wynagrodzenie nie przysługuje. 8. Do obowiązków Wykonawcy w każdej części zamówienia należeć będzie: ? dokumentowanie prowadzonych terapii poprzez prowadzenie comiesięcznego zestawienia zrealizowanych spotkań, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, ? bieżące informowanie Zamawiającego o każdorazowym niezrealizowaniu terapii i okolicznościach uniemożliwiających realizowanie zadania, ? podpisanie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych. 9. Informacje dodatkowe: a) Wykonawca składając ofertę cenową zgodną ze wzorem zaproponowanym przez Zamawiającego na realizację danej części zamówienia podpisuje również klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych związanych ze złożeniem oraz realizacją oferty cenowej na realizację przedmiotowego zamówienia. b) Wykonawca podaje cenę za 1 godzinę zegarową brutto (odrębnie dla każdej części zamówienia) posługując się przy jej określeniu opisem przedmiotu zamówienia. c) Wynagrodzenie Wykonawcy, które będzie niezmienne w trakcie trwania umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 85.00.00.00 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość powtórzenia podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, a dotyczących świadczenia usług specjalistycznej pomocy dla uczestników projektu "Akademia rozwoju".
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: dla każdej z części zamówienia - przeprowadzenie terapii EEG Biofeedback: 1) Wykonawca dysponuje osobą lub osobami posiadającymi certyfikat/dyplom/zaświadczenie ukończenia kursu EEG Biofeedback min. I stopnia, 2) przeprowadzone i udokumentowane co najmniej 300 godzin terapii metodą EEG Biofeedback w ostatnich 3 latach, 3) zapewnienie odpowiedniego miejsca/warunków oraz niezbędnego sprzętu i materiałów do przeprowadzenia terapii.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - NIE DOTYCZY OSÓB NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, według załącznika nr 5, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje określone w rozdz. III punkt 1.3. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, 2) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający przez wykonawców wspólnego pełnomocnika, 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku kiedy Wykonawca powoła się na zasoby innego podmiotu, oświadczenie tego podmiotu zawierać winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części udzielanego zamówienia w zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału, d) podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych związanych ze złożeniem oraz realizacją oferty cenowej na realizację przedmiotowego zamówienia, stanowiącą załącznik nr 9, e) Oświadczenie - załącznik nr 8.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena za 1 godzinę zegarową brutto 60,00
termin płatności40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Określenie warunków dokonania zmiany umowy: 1.1. Strony umowy dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek z przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 1.2. Waloryzacja, o której mowa w pkt. 1.1. jest dokonywana o kwotę zwiększonych kosztów wykonywania przez Wykonawcę zamówienia i następuje w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 1.3. Wykazanie, że zmiany, o których mowa w pkt. 1.1., mają wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia, obciąża w całości Wykonawcę. W tym celu Wykonawca składa odpowiedni wniosek do Zamawiającego zawierający szczegółowe uzasadnienie dokonania takiej zmiany wraz z niezbędnymi dokumentami i dowodami na okoliczności określone w pkt. 1.1. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 1.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku. 2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania wynikających z umowy czynności innym osobom bez zgody Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wykonującej usługę jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w przypadku: * śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby Wykonawcy, * nie wywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z umowy, * jeżeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 4. W przypadku zmiany osób wykonujących przedmiot umowy, nowe osoby muszą spełniać wymagania określone dla Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Terapia EEG Biofeedback w wymiarze 100 h na terenie miasta Świdnica.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 2. Uczestnikami usług będą dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego. 3. Przewidywana ilość osób objętych wsparciem w ramach 1100 h: 25 osób. 4. Liczba godzin wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika będzie zależała od jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 5. Usługi specjalistyczne będą odbywać się w ilości wskazanej przez Zamawiającego w granicach limitów godzin przewidzianych dla każdej z części zamówienia. 6. Usługi specjalistyczne mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia. Dokładne godziny i terminy spotkań Wykonawca ustali z Zamawiającym i/lub uczestnikiem projektu i/lub z rodziną zastępczą. 7. Termin realizacji poszczególnych części zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku. 8. Usługi realizowane będą na terenach przypisanych do każdej części zamówienia w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę. Do obowiązków Wykonawcy w każdej części zamówienia należeć będzie: a) przeprowadzenia terapii EEG Biofeedback w wymiarze indywidualnie wskazanym dla każdej z części zamówienia, obejmującego: przeprowadzenie badania podstawowego, tzw. zapisu surowego oraz próbnego treningu, przeprowadzenie wywiadu i określenie celu działań terapeutycznych w odniesieniu do przeprowadzonej diagnozy oraz zebranie najważniejszych informacji dotyczących sytuacji rodzinnej, społecznej i zdrowotnej pacjenta; przeprowadzenie treningów przy pomocy wzmacniacza fal EEG (tzw. głowicy) z odpowiednim oprogramowaniem; po każdej sesji treningowej dokonanie krótkiego podsumowania przebiegu treningu i postępów w terapii; podsumowanie terapii oraz konsultacja z opiekunami dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej, b) dostosowanie terapii do indywidualnych predyspozycji wiekowych uczestnika i jego świadomej współpracy z terapeutą, c) przeprowadzenie terapii według wymagań programowych i organizacyjnych określonych dla tej metody, d) częstotliwość terapii: minimum raz w tygodniu/czas trwania 1h zegarowa, e) zapewnienia odpowiedniego miejsca/ warunków oraz niezbędnego sprzętu i materiałów do przeprowadzenia terapii, f) zapewnienia wykwalifikowanej kadry do prowadzenia terapii, g) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania instruktażu w zakresie zaleceń udziału w terapii oraz samego jej przebiegu, h) sporządzania comiesięcznych harmonogramów, uwzględniających wszystkich uczestników terapii oraz przekazanie go Zamawiającemu, i) Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego udokumentowania i rozliczenia prowadzonej usługi na podstawie wzorów udostępnionych przez Zamawiającego, j) oznakowania miejsca prowadzenia usługi. Wykonawca składając ofertę określa, w szczególności: ? wynagrodzenie za 1 godzinę zegarową zajęć z EEG Biofeedback - wartość brutto; ? łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego daną częścią. UWAGA: Dla każdej części zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości przewidywanych godzin treningów EEG Biofeedback o 20%. Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób objętych wsparciem o 3 osoby. Podany planowany wymiar godzin służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu podanej ilości godzin, które mogą być zwiększone lub zmniejszone, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca uprawniony jest do złożenia oferty na dowolną ilość części zamówienia. Umowy z wykonawcami będą zawierane odrębnie dla każdej z części zamówienia. Jednak jeśli oferta jednego Wykonawcy będzie dotyczyła kilku części zamówienia wówczas Zamawiający dopuszcza podpisanie jednej umowy na wszystkie zadania z jego oferty. Zastrzega się, że lista uczestników terapii będzie miała charakter otwarty, tj. Zleceniodawca na każdym etapie realizacji zadania może skierować nową osobę do objęcia wsparciem, może również w porozumieniu ze Zleceniobiorcą i/lub uczestnikiem i/lub rodziną zastępczą zakończyć wsparcie wobec danej osoby na każdym etapie realizacji zadania. Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi usługi z uwagi na nieobecność prawidłowo zawiadomionego uczestnika projektu w terminie wynikającym z harmonogramów, to za czas gotowości do przeprowadzenia usługi wynagrodzenie nie przysługuje. 8. Do obowiązków Wykonawcy w każdej części zamówienia należeć będzie: ? dokumentowanie prowadzonych terapii poprzez prowadzenie comiesięcznego zestawienia zrealizowanych spotkań, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, ? bieżące informowanie Zamawiającego o każdorazowym niezrealizowaniu terapii i okolicznościach uniemożliwiających realizowanie zadania, ? podpisanie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych. 9. Informacje dodatkowe: a) Wykonawca składając ofertę cenową zgodną ze wzorem zaproponowanym przez Zamawiającego na realizację danej części zamówienia podpisuje również klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych związanych ze złożeniem oraz realizacją oferty cenowej na realizację przedmiotowego zamówienia. b) Wykonawca podaje cenę za 1 godzinę zegarową brutto (odrębnie dla każdej części zamówienia) posługując się przy jej określeniu opisem przedmiotu zamówienia. c) Wynagrodzenie Wykonawcy, które będzie niezmienne w trakcie trwania umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85000000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena za 1 godzinę zegarową brutto60,00
termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Terapia EEG Biofeedback w wymiarze 150 h na terenie miasta Świdnica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 2. Uczestnikami usług będą dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego. 3. Przewidywana ilość osób objętych wsparciem w ramach 1100 h: 25 osób. 4. Liczba godzin wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika będzie zależała od jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 5. Usługi specjalistyczne będą odbywać się w ilości wskazanej przez Zamawiającego w granicach limitów godzin przewidzianych dla każdej z części zamówienia. 6. Usługi specjalistyczne mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia. Dokładne godziny i terminy spotkań Wykonawca ustali z Zamawiającym i/lub uczestnikiem projektu i/lub z rodziną zastępczą. 7. Termin realizacji poszczególnych części zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku. 8. Usługi realizowane będą na terenach przypisanych do każdej części zamówienia w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę. Do obowiązków Wykonawcy w każdej części zamówienia należeć będzie: a) przeprowadzenia terapii EEG Biofeedback w wymiarze indywidualnie wskazanym dla każdej z części zamówienia, obejmującego: przeprowadzenie badania podstawowego, tzw. zapisu surowego oraz próbnego treningu, przeprowadzenie wywiadu i określenie celu działań terapeutycznych w odniesieniu do przeprowadzonej diagnozy oraz zebranie najważniejszych informacji dotyczących sytuacji rodzinnej, społecznej i zdrowotnej pacjenta; przeprowadzenie treningów przy pomocy wzmacniacza fal EEG (tzw. głowicy) z odpowiednim oprogramowaniem; po każdej sesji treningowej dokonanie krótkiego podsumowania przebiegu treningu i postępów w terapii; podsumowanie terapii oraz konsultacja z opiekunami dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej, b) dostosowanie terapii do indywidualnych predyspozycji wiekowych uczestnika i jego świadomej współpracy z terapeutą, c) przeprowadzenie terapii według wymagań programowych i organizacyjnych określonych dla tej metody, d) częstotliwość terapii: minimum raz w tygodniu/czas trwania 1h zegarowa, e) zapewnienia odpowiedniego miejsca/ warunków oraz niezbędnego sprzętu i materiałów do przeprowadzenia terapii, f) zapewnienia wykwalifikowanej kadry do prowadzenia terapii, g) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania instruktażu w zakresie zaleceń udziału w terapii oraz samego jej przebiegu, h) sporządzania comiesięcznych harmonogramów, uwzględniających wszystkich uczestników terapii oraz przekazanie go Zamawiającemu, i) Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego udokumentowania i rozliczenia prowadzonej usługi na podstawie wzorów udostępnionych przez Zamawiającego, j) oznakowania miejsca prowadzenia usługi. Wykonawca składając ofertę określa, w szczególności: ? wynagrodzenie za 1 godzinę zegarową zajęć z EEG Biofeedback - wartość brutto; ? łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego daną częścią. UWAGA: Dla każdej części zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości przewidywanych godzin treningów EEG Biofeedback o 20%. Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób objętych wsparciem o 3 osoby. Podany planowany wymiar godzin służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu podanej ilości godzin, które mogą być zwiększone lub zmniejszone, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca uprawniony jest do złożenia oferty na dowolną ilość części zamówienia. Umowy z wykonawcami będą zawierane odrębnie dla każdej z części zamówienia. Jednak jeśli oferta jednego Wykonawcy będzie dotyczyła kilku części zamówienia wówczas Zamawiający dopuszcza podpisanie jednej umowy na wszystkie zadania z jego oferty. Zastrzega się, że lista uczestników terapii będzie miała charakter otwarty, tj. Zleceniodawca na każdym etapie realizacji zadania może skierować nową osobę do objęcia wsparciem, może również w porozumieniu ze Zleceniobiorcą i/lub uczestnikiem i/lub rodziną zastępczą zakończyć wsparcie wobec danej osoby na każdym etapie realizacji zadania. Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi usługi z uwagi na nieobecność prawidłowo zawiadomionego uczestnika projektu w terminie wynikającym z harmonogramów, to za czas gotowości do przeprowadzenia usługi wynagrodzenie nie przysługuje. 8. Do obowiązków Wykonawcy w każdej części zamówienia należeć będzie: ? dokumentowanie prowadzonych terapii poprzez prowadzenie comiesięcznego zestawienia zrealizowanych spotkań, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, ? bieżące informowanie Zamawiającego o każdorazowym niezrealizowaniu terapii i okolicznościach uniemożliwiających realizowanie zadania, ? podpisanie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych. 9. Informacje dodatkowe: a) Wykonawca składając ofertę cenową zgodną ze wzorem zaproponowanym przez Zamawiającego na realizację danej części zamówienia podpisuje również klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych związanych ze złożeniem oraz realizacją oferty cenowej na realizację przedmiotowego zamówienia. b) Wykonawca podaje cenę za 1 godzinę zegarową brutto (odrębnie dla każdej części zamówienia) posługując się przy jej określeniu opisem przedmiotu zamówienia. c) Wynagrodzenie Wykonawcy, które będzie niezmienne w trakcie trwania umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85000000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena za 1 godzinę zegarową brutto60,00
termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: terapia EEG Biofeedback w wymiarze 250 h na terenie miasta Świdnica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 2. Uczestnikami usług będą dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego. 3. Przewidywana ilość osób objętych wsparciem w ramach 1100 h: 25 osób. 4. Liczba godzin wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika będzie zależała od jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 5. Usługi specjalistyczne będą odbywać się w ilości wskazanej przez Zamawiającego w granicach limitów godzin przewidzianych dla każdej z części zamówienia. 6. Usługi specjalistyczne mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia. Dokładne godziny i terminy spotkań Wykonawca ustali z Zamawiającym i/lub uczestnikiem projektu i/lub z rodziną zastępczą. 7. Termin realizacji poszczególnych części zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku. 8. Usługi realizowane będą na terenach przypisanych do każdej części zamówienia w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę. Do obowiązków Wykonawcy w każdej części zamówienia należeć będzie: a) przeprowadzenia terapii EEG Biofeedback w wymiarze indywidualnie wskazanym dla każdej z części zamówienia, obejmującego: przeprowadzenie badania podstawowego, tzw. zapisu surowego oraz próbnego treningu, przeprowadzenie wywiadu i określenie celu działań terapeutycznych w odniesieniu do przeprowadzonej diagnozy oraz zebranie najważniejszych informacji dotyczących sytuacji rodzinnej, społecznej i zdrowotnej pacjenta; przeprowadzenie treningów przy pomocy wzmacniacza fal EEG (tzw. głowicy) z odpowiednim oprogramowaniem; po każdej sesji treningowej dokonanie krótkiego podsumowania przebiegu treningu i postępów w terapii; podsumowanie terapii oraz konsultacja z opiekunami dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej, b) dostosowanie terapii do indywidualnych predyspozycji wiekowych uczestnika i jego świadomej współpracy z terapeutą, c) przeprowadzenie terapii według wymagań programowych i organizacyjnych określonych dla tej metody, d) częstotliwość terapii: minimum raz w tygodniu/czas trwania 1h zegarowa, e) zapewnienia odpowiedniego miejsca/ warunków oraz niezbędnego sprzętu i materiałów do przeprowadzenia terapii, f) zapewnienia wykwalifikowanej kadry do prowadzenia terapii, g) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania instruktażu w zakresie zaleceń udziału w terapii oraz samego jej przebiegu, h) sporządzania comiesięcznych harmonogramów, uwzględniających wszystkich uczestników terapii oraz przekazanie go Zamawiającemu, i) Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego udokumentowania i rozliczenia prowadzonej usługi na podstawie wzorów udostępnionych przez Zamawiającego, j) oznakowania miejsca prowadzenia usługi. Wykonawca składając ofertę określa, w szczególności: ? wynagrodzenie za 1 godzinę zegarową zajęć z EEG Biofeedback - wartość brutto; ? łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego daną częścią. UWAGA: Dla każdej części zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości przewidywanych godzin treningów EEG Biofeedback o 20%. Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób objętych wsparciem o 3 osoby. Podany planowany wymiar godzin służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu podanej ilości godzin, które mogą być zwiększone lub zmniejszone, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca uprawniony jest do złożenia oferty na dowolną ilość części zamówienia. Umowy z wykonawcami będą zawierane odrębnie dla każdej z części zamówienia. Jednak jeśli oferta jednego Wykonawcy będzie dotyczyła kilku części zamówienia wówczas Zamawiający dopuszcza podpisanie jednej umowy na wszystkie zadania z jego oferty. Zastrzega się, że lista uczestników terapii będzie miała charakter otwarty, tj. Zleceniodawca na każdym etapie realizacji zadania może skierować nową osobę do objęcia wsparciem, może również w porozumieniu ze Zleceniobiorcą i/lub uczestnikiem i/lub rodziną zastępczą zakończyć wsparcie wobec danej osoby na każdym etapie realizacji zadania. Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi usługi z uwagi na nieobecność prawidłowo zawiadomionego uczestnika projektu w terminie wynikającym z harmonogramów, to za czas gotowości do przeprowadzenia usługi wynagrodzenie nie przysługuje. 8. Do obowiązków Wykonawcy w każdej części zamówienia należeć będzie: ? dokumentowanie prowadzonych terapii poprzez prowadzenie comiesięcznego zestawienia zrealizowanych spotkań, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, ? bieżące informowanie Zamawiającego o każdorazowym niezrealizowaniu terapii i okolicznościach uniemożliwiających realizowanie zadania, ? podpisanie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych. 9. Informacje dodatkowe: a) Wykonawca składając ofertę cenową zgodną ze wzorem zaproponowanym przez Zamawiającego na realizację danej części zamówienia podpisuje również klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych związanych ze złożeniem oraz realizacją oferty cenowej na realizację przedmiotowego zamówienia. b) Wykonawca podaje cenę za 1 godzinę zegarową brutto (odrębnie dla każdej części zamówienia) posługując się przy jej określeniu opisem przedmiotu zamówienia. c) Wynagrodzenie Wykonawcy, które będzie niezmienne w trakcie trwania umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85000000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena za 1 godzinę zegarową brutto60,00
termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Terapia EEG Biofeedback w wymiarze 400 h na terenie miasta Świdnica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznej pomocy: terapia EEG Biofeedback dla uczestników projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 2. Uczestnikami usług będą dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego. 3. Przewidywana ilość osób objętych wsparciem w ramach 1100 h: 25 osób. 4. Liczba godzin wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika będzie zależała od jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 5. Usługi specjalistyczne będą odbywać się w ilości wskazanej przez Zamawiającego w granicach limitów godzin przewidzianych dla każdej z części zamówienia. 6. Usługi specjalistyczne mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia. Dokładne godziny i terminy spotkań Wykonawca ustali z Zamawiającym i/lub uczestnikiem projektu i/lub z rodziną zastępczą. 7. Termin realizacji poszczególnych części zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku. 8. Usługi realizowane będą na terenach przypisanych do każdej części zamówienia w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę. Do obowiązków Wykonawcy w każdej części zamówienia należeć będzie: a) przeprowadzenia terapii EEG Biofeedback w wymiarze indywidualnie wskazanym dla każdej z części zamówienia, obejmującego: przeprowadzenie badania podstawowego, tzw. zapisu surowego oraz próbnego treningu, przeprowadzenie wywiadu i określenie celu działań terapeutycznych w odniesieniu do przeprowadzonej diagnozy oraz zebranie najważniejszych informacji dotyczących sytuacji rodzinnej, społecznej i zdrowotnej pacjenta; przeprowadzenie treningów przy pomocy wzmacniacza fal EEG (tzw. głowicy) z odpowiednim oprogramowaniem; po każdej sesji treningowej dokonanie krótkiego podsumowania przebiegu treningu i postępów w terapii; podsumowanie terapii oraz konsultacja z opiekunami dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej, b) dostosowanie terapii do indywidualnych predyspozycji wiekowych uczestnika i jego świadomej współpracy z terapeutą, c) przeprowadzenie terapii według wymagań programowych i organizacyjnych określonych dla tej metody, d) częstotliwość terapii: minimum raz w tygodniu/czas trwania 1h zegarowa, e) zapewnienia odpowiedniego miejsca/ warunków oraz niezbędnego sprzętu i materiałów do przeprowadzenia terapii, f) zapewnienia wykwalifikowanej kadry do prowadzenia terapii, g) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania instruktażu w zakresie zaleceń udziału w terapii oraz samego jej przebiegu, h) sporządzania comiesięcznych harmonogramów, uwzględniających wszystkich uczestników terapii oraz przekazanie go Zamawiającemu, i) Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego udokumentowania i rozliczenia prowadzonej usługi na podstawie wzorów udostępnionych przez Zamawiającego, j) oznakowania miejsca prowadzenia usługi. Wykonawca składając ofertę określa, w szczególności: ? wynagrodzenie za 1 godzinę zegarową zajęć z EEG Biofeedback - wartość brutto; ? łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego daną częścią. UWAGA: Dla każdej części zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości przewidywanych godzin treningów EEG Biofeedback o 20%. Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób objętych wsparciem o 3 osoby. Podany planowany wymiar godzin służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu podanej ilości godzin, które mogą być zwiększone lub zmniejszone, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca uprawniony jest do złożenia oferty na dowolną ilość części zamówienia. Umowy z wykonawcami będą zawierane odrębnie dla każdej z części zamówienia. Jednak jeśli oferta jednego Wykonawcy będzie dotyczyła kilku części zamówienia wówczas Zamawiający dopuszcza podpisanie jednej umowy na wszystkie zadania z jego oferty. Zastrzega się, że lista uczestników terapii będzie miała charakter otwarty, tj. Zleceniodawca na każdym etapie realizacji zadania może skierować nową osobę do objęcia wsparciem, może również w porozumieniu ze Zleceniobiorcą i/lub uczestnikiem i/lub rodziną zastępczą zakończyć wsparcie wobec danej osoby na każdym etapie realizacji zadania. Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi usługi z uwagi na nieobecność prawidłowo zawiadomionego uczestnika projektu w terminie wynikającym z harmonogramów, to za czas gotowości do przeprowadzenia usługi wynagrodzenie nie przysługuje. 8. Do obowiązków Wykonawcy w każdej części zamówienia należeć będzie: ? dokumentowanie prowadzonych terapii poprzez prowadzenie comiesięcznego zestawienia zrealizowanych spotkań, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, ? bieżące informowanie Zamawiającego o każdorazowym niezrealizowaniu terapii i okolicznościach uniemożliwiających realizowanie zadania, ? podpisanie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych. 9. Informacje dodatkowe: a) Wykonawca składając ofertę cenową zgodną ze wzorem zaproponowanym przez Zamawiającego na realizację danej części zamówienia podpisuje również klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych związanych ze złożeniem oraz realizacją oferty cenowej na realizację przedmiotowego zamówienia. b) Wykonawca podaje cenę za 1 godzinę zegarową brutto (odrębnie dla każdej części zamówienia) posługując się przy jej określeniu opisem przedmiotu zamówienia. c) Wynagrodzenie Wykonawcy, które będzie niezmienne w trakcie trwania umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85000000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena za 1 godzinę zegarową brutto60,00
termin płatności40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.