eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2021r. z podziałem na 4 Rejony

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-11-23Ogłoszenie nr 609162-N-2020 z dnia 2020-11-23 r.

Miasto Zabrze: Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2021r. z podziałem na 4 Rejony
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Zabrze, krajowy numer identyfikacyjny 27625552000000, ul. Powstańców Śląskich  5-7 , 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323733537, e-mail sekretariat_bzp@um.zabrze.pl, faks 323733516.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/3/0
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/3/0; zakładka: Urząd Miejski, zakładka: Zamówienia publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/3/0; zakładka: Urząd Miejski, zakładka: Zamówienia publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Adres:
Urząd Miejski w Zabrzu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, II piętro, pokój 219


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2021r. z podziałem na 4 Rejony
Numer referencyjny: BZP.271.90.2020.EK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Jeden Wykonawca może złożyć oferty częściowe na maksymalnie dwa Rejony.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2021r., z podziałem na 4 Rejony, tj.: Rejon nr I obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Helenka, Rokitnica, Grzybowice; Rejon nr II obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Mikulczyce, Biskupice, Maciejów, Osiedle Młodego Górnika, Osiedle Mikołaja Kopernika, Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego; Rejon nr III obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Zaborze Północ, Zaborze Południe, Guido, Pawłów, Kończyce, Makoszowy, a także nieruchomości położone poza granicami miasta Zabrze; Rejon nr IV obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Centrum Północ, Centrum Południe, Zandka. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia. W przypadku sporządzania opracowań na potrzeby zamiany nieruchomości położonych w różnych Rejonach wykona je Wykonawca właściwy dla Rejonu, w którym będzie znajdowała się całość lub większa część powierzchni nieruchomości Zamawiającego. Ten sam Wykonawca dokona wyceny dodatkowych nieruchomości, niezależnie od Rejonu ich położenia, jeżeli wystąpi taka konieczność związana z tą zamianą. W zakresie zamówienia Wykonawca (rzeczoznawca majątkowy - autor opracowania) zobowiązany będzie do uczestnictwa, na wezwanie organu lub żądanie Zamawiającego, w postępowaniach, w których wykorzystano przedmiot zamówienia. Rodzaje czynności, jakie Zamawiający przewiduje zamawiać w każdym z Rejonów, zostały wyszczególnione w formularzu cenowym. Zamawiający zastrzega, że prognozowana ilość zadań do wykonania została określona w celu oszacowania przybliżonej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym umową oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający wymaga, aby minimalny termin na wykonanie zadań z poz. 1-17 formularza cenowego nie był krótszy niż 3 dni, natomiast maksymalny termin na wykonanie z zadania z poz. 1 -3 formularza cenowego nie był dłuższy niż 60 dni, natomiast maksymalne terminy na wykonanie zadań z poz. 4 - 17 formularza cenowego nie przekroczyły 25 dni. Podział miasta na poszczególne Rejony ustalony został według podziału miasta Zabrze na Dzielnice - dostępny na stronie internetowej http://siot.um.zabrze.pl/imap/?gpmap=gp0 (warstwy: plan miasta - dzielnice miasta). Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać całej kwoty przewidzianej na zamówienie.

II.5) Główny kod CPV: 70.00.00.00 - Usługi w zakresie nieruchomości
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 162073,00
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r., jednak nie wcześniej niż od dnia 02.01.2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się usługami polegającymi na sporządzeniu nie mniej niż 50 opracowań mieszczących się w katalogu zadań wyszczególnionych w formularzu cenowym, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, o łącznej wartości brutto dla Rejonu nr I - min. 30.000,-PLN, dla Rejonu nr II - min. 50.000,- PLN, dla Rejonu nr III - min. 40.000,- PLN, dla Rejonu nr IV - min. 75.000,- PLN w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na wykonywaniu usług objętych niniejszym zamówieniem z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dowody, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dodatkowo warunkiem jest, aby ani jedna usługa spośród wszystkich usług wykonanych/wykonywanych z okresu trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu, nie była niewykonana lub wykonana nienależycie. W wykazie należy więc wskazać informację o wszystkich usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie jedną lub więcej usług, gdzie przez nienależyte wykonanie rozumie się nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych lub przekroczenie terminu realizacji w stosunku do uzgodnionego i poniesienie z powyższych tytułów kar umownych w wysokości powyżej 5 % wartości danej umowy zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności: dla Rejonu nr I, nr II, nr III, nr IV - rzeczoznawca majątkowy - co najmniej 2 osoby kwalifikacje zawodowe: uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, dodatkowo uprawnienia budowlane/uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego, umożliwiające wykonywanie inwentaryzacji obiektów budowlanych wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zastrzeżenie: jeżeli rzeczoznawca majątkowy nie posiada uprawnień budowlanych/uprawnień rzeczoznawcy budowlanego Zamawiający wymaga aby w wykonaniu zamówienia uczestniczyła dodatkowo co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane/uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego umożliwiające inwentaryzację obiektów budowlanych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi następujące dokumenty i oświadczenia: A) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 P.z.p.; B) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi dokumenty i oświadczenia: A) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie wskazać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty lub oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot trzeci, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, a także Podwykonawca - w zakresie dokumentów, lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca musi wykazać np. w zobowiązaniu (dokument ten należy złożyć wraz z ofertą): - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 P.z.p. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe jakie Zamawiający określił w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: 1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia stwierdzającym spełnienie przez niego wymogów określonych w pkt. 5.2.1. A i B SIWZ. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) składa: A) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec Wykonawcy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.6.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Ważność dokumentu jak wyżej. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika: - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo - reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. : 1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub 2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie : a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) - jako Załącznik nr 1.2. b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia - jako Załącznik nr 1.3 Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: dla Rejonu nr I - 760,- PLN (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych) dla Rejonu II - 1.200,- PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) dla Rejonu III - 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) dla Rejonu IV - 1.800,- PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w sytuacjach przewidzianych wprost w ustawie P.z.p. lub w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w §14 wzoru umowy okoliczności i po spełnieniu określonych tam warunków zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być złożona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający odstępuje od wymogu zapisu art. 29 ust.3a ustawy P.z.p ze względu na specyfikę zamówienia. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r., jednak nie wcześniej niż od dnia 02.01.2021 r.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Część/ Rejon I - obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Helenka, Rokitnica, Grzybowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2021r., z podziałem na 4 Rejony, tj.: Rejon nr I obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Helenka, Rokitnica, Grzybowice; Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia. W przypadku sporządzania opracowań na potrzeby zamiany nieruchomości położonych w różnych Rejonach wykona je Wykonawca właściwy dla Rejonu, w którym będzie znajdowała się całość lub większa część powierzchni nieruchomości Zamawiającego. Ten sam Wykonawca dokona wyceny dodatkowych nieruchomości, niezależnie od Rejonu ich położenia, jeżeli wystąpi taka konieczność związana z tą zamianą. W zakresie zamówienia Wykonawca (rzeczoznawca majątkowy - autor opracowania) zobowiązany będzie do uczestnictwa, na wezwanie organu lub żądanie Zamawiającego, w postępowaniach, w których wykorzystano przedmiot zamówienia. Rodzaje czynności, jakie Zamawiający przewiduje zamawiać w każdym z Rejonów, zostały wyszczególnione w formularzu cenowym. Zamawiający zastrzega, że prognozowana ilość zadań do wykonania została określona w celu oszacowania przybliżonej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym umową oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający wymaga, aby minimalny termin na wykonanie zadań z poz. 1-17 formularza cenowego nie był krótszy niż 3 dni, natomiast maksymalny termin na wykonanie z zadania z poz. 1 -3 formularza cenowego nie był dłuższy niż 60 dni, natomiast maksymalne terminy na wykonanie zadań z poz. 4 - 17 formularza cenowego nie przekroczyły 25 dni. Podział miasta na poszczególne Rejony ustalony został według podziału miasta Zabrze na Dzielnice - dostępny na stronie internetowej http://siot.um.zabrze.pl/imap/?gpmap=gp0 (warstwy: plan miasta - dzielnice miasta). Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać całej kwoty przewidzianej na zamówienie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 25545,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla Rejonu I (brutto): 31 420,35PLN


Część nr: 2Nazwa: Część/ Rejon II - obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Mikulczyce, Biskupice, Maciejów, Osiedle Mikołaja Kopernika, Osiedle Młodego Górnika, Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2021r., z podziałem na 4 Rejony, tj.: Rejon nr II obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Mikulczyce, Biskupice, Maciejów, Osiedle Młodego Górnika, Osiedle Mikołaja Kopernika, Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego; Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia. W przypadku sporządzania opracowań na potrzeby zamiany nieruchomości położonych w różnych Rejonach wykona je Wykonawca właściwy dla Rejonu, w którym będzie znajdowała się całość lub większa część powierzchni nieruchomości Zamawiającego. Ten sam Wykonawca dokona wyceny dodatkowych nieruchomości, niezależnie od Rejonu ich położenia, jeżeli wystąpi taka konieczność związana z tą zamianą. W zakresie zamówienia Wykonawca (rzeczoznawca majątkowy - autor opracowania) zobowiązany będzie do uczestnictwa, na wezwanie organu lub żądanie Zamawiającego, w postępowaniach, w których wykorzystano przedmiot zamówienia. Rodzaje czynności, jakie Zamawiający przewiduje zamawiać w każdym z Rejonów, zostały wyszczególnione w formularzu cenowym. Zamawiający zastrzega, że prognozowana ilość zadań do wykonania została określona w celu oszacowania przybliżonej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym umową oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający wymaga, aby minimalny termin na wykonanie zadań z poz. 1-17 formularza cenowego nie był krótszy niż 3 dni, natomiast maksymalny termin na wykonanie z zadania z poz. 1 -3 formularza cenowego nie był dłuższy niż 60 dni, natomiast maksymalne terminy na wykonanie zadań z poz. 4 - 17 formularza cenowego nie przekroczyły 25 dni. Podział miasta na poszczególne Rejony ustalony został według podziału miasta Zabrze na Dzielnice - dostępny na stronie internetowej http://siot.um.zabrze.pl/imap/?gpmap=gp0 (warstwy: plan miasta - dzielnice miasta). Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać całej kwoty przewidzianej na zamówienie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 40707,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla Rejonu II (brutto): 50 069,61 PLN


Część nr: 3Nazwa: Część/ Rejon III - obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Zaborze Północ, Zaborze Południe, Guido, Pawłów, Kończyce, Makoszowy, a także nieruchomości położone poza granicami miasta Zabrze.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2021r., z podziałem na 4 Rejony, tj.: Rejon nr III obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Zaborze Północ, Zaborze Południe, Guido, Pawłów, Kończyce, Makoszowy, a także nieruchomości położone poza granicami miasta Zabrze; Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia. W przypadku sporządzania opracowań na potrzeby zamiany nieruchomości położonych w różnych Rejonach wykona je Wykonawca właściwy dla Rejonu, w którym będzie znajdowała się całość lub większa część powierzchni nieruchomości Zamawiającego. Ten sam Wykonawca dokona wyceny dodatkowych nieruchomości, niezależnie od Rejonu ich położenia, jeżeli wystąpi taka konieczność związana z tą zamianą. W zakresie zamówienia Wykonawca (rzeczoznawca majątkowy - autor opracowania) zobowiązany będzie do uczestnictwa, na wezwanie organu lub żądanie Zamawiającego, w postępowaniach, w których wykorzystano przedmiot zamówienia. Rodzaje czynności, jakie Zamawiający przewiduje zamawiać w każdym z Rejonów, zostały wyszczególnione w formularzu cenowym. Zamawiający zastrzega, że prognozowana ilość zadań do wykonania została określona w celu oszacowania przybliżonej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym umową oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający wymaga, aby minimalny termin na wykonanie zadań z poz. 1-17 formularza cenowego nie był krótszy niż 3 dni, natomiast maksymalny termin na wykonanie z zadania z poz. 1 -3 formularza cenowego nie był dłuższy niż 60 dni, natomiast maksymalne terminy na wykonanie zadań z poz. 4 - 17 formularza cenowego nie przekroczyły 25 dni. Podział miasta na poszczególne Rejony ustalony został według podziału miasta Zabrze na Dzielnice - dostępny na stronie internetowej http://siot.um.zabrze.pl/imap/?gpmap=gp0 (warstwy: plan miasta - dzielnice miasta). Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać całej kwoty przewidzianej na zamówienie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 33791,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla Rejonu III (brutto): 41 562,93 PLN


Część nr: 4Nazwa: Część/ Rejon IV - obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Centrum Północ. Centrum Południe, Zandka.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2021r., z podziałem na 4 Rejony, tj.: Rejon nr IV obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Centrum Północ, Centrum Południe, Zandka. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia. W przypadku sporządzania opracowań na potrzeby zamiany nieruchomości położonych w różnych Rejonach wykona je Wykonawca właściwy dla Rejonu, w którym będzie znajdowała się całość lub większa część powierzchni nieruchomości Zamawiającego. Ten sam Wykonawca dokona wyceny dodatkowych nieruchomości, niezależnie od Rejonu ich położenia, jeżeli wystąpi taka konieczność związana z tą zamianą. W zakresie zamówienia Wykonawca (rzeczoznawca majątkowy - autor opracowania) zobowiązany będzie do uczestnictwa, na wezwanie organu lub żądanie Zamawiającego, w postępowaniach, w których wykorzystano przedmiot zamówienia. Rodzaje czynności, jakie Zamawiający przewiduje zamawiać w każdym z Rejonów, zostały wyszczególnione w formularzu cenowym. Zamawiający zastrzega, że prognozowana ilość zadań do wykonania została określona w celu oszacowania przybliżonej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym umową oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający wymaga, aby minimalny termin na wykonanie zadań z poz. 1-17 formularza cenowego nie był krótszy niż 3 dni, natomiast maksymalny termin na wykonanie z zadania z poz. 1 -3 formularza cenowego nie był dłuższy niż 60 dni, natomiast maksymalne terminy na wykonanie zadań z poz. 4 - 17 formularza cenowego nie przekroczyły 25 dni. Podział miasta na poszczególne Rejony ustalony został według podziału miasta Zabrze na Dzielnice - dostępny na stronie internetowej http://siot.um.zabrze.pl/imap/?gpmap=gp0 (warstwy: plan miasta - dzielnice miasta). Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać całej kwoty przewidzianej na zamówienie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 70000000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62030,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena40,00
Termin wykonania zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla Rejonu IV (brutto): 76 296,60 PLN


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.