eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań i urządzeń, z możliwością składania ofert częściowych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-05-25

Warszawa: Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań i urządzeń, z możliwością składania ofert częściowych
Numer ogłoszenia: 59057 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6232000, faks 22 6232315.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.minrol.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań i urządzeń, z możliwością składania ofert częściowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie posiadanych przez Zamawiającego: 1. oprogramowań Extreme Networks - część I zamówienia, 2. urządzeń IBM - część II zamówienia, 3. oprogramowań ADManager Plus i ADAudit Plus - część III zamówienia, 4. urządzeń Symantec - część IV zamówienia, oraz dostarczenie stosownych dokumentów dla oprogramowań i urządzeń, potwierdzających prawo do korzystania przez Zamawiającego z usługi wsparcia technicznego dla tych oprogramowań i urządzeń. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy (załączniku nr 1 do SIWZ).

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.61.10.00-6, 72.26.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE oraz stosownie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) na formularzu stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia. 2. Dla wykazania spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE oraz stosownie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) na formularzu stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin realizacji - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w postanowieniach załączonego projektu umowy, Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w przypadku gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) nastąpi potrzeba zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.minrol.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wydział Zamówień Publicznych ul. Wspólna 30, pok. 122, 00-930 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2016 godzina 10:30, miejsce: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wydział Zamówień Publicznych ul. Wspólna 30, pok. 122, 00-930 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań Extreme Networks.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań Extreme Networks.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.61.10.00-6, 72.26.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 97
  • 2. Tremin realizacji zamówienia - 3

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń IBM.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń IBM.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.61.10.00-6, 72.26.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 97
  • 2. Termin realizacji zamówienia - 3

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zamówienia jest zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań ADManager Plus i ADAudit Plus.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienia jest zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań ADManager Plus i ADAudit Plus.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.61.10.00-6, 72.26.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 97
  • 2. Termin realizacji zamówienia - 3

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Symantec.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Symantec.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.61.10.00-6, 72.26.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 97
  • 2. Termin realizacji zamówienia - 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.