eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Nowy 安iat 35 w Gliwicach, wprowadzenie C.O. i C.W.U. z sieci ciep這wniczej miejskiej wraz z pracami towarzysz帷ymi

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2019-08-21Og這szenie nr 588515-N-2019 z dnia 2019-08-21 r.

Zarz康 Budynk闚 Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Spo貫cznego Sp. z o.o: wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Nowy 安iat 35 w Gliwicach, wprowadzenie C.O. i C.W.U. z sieci ciep這wniczej miejskiej wraz z pracami towarzysz帷ymi
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie


Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

Nie


Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarz康 Budynk闚 Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Spo貫cznego Sp. z o.o, krajowy numer identyfikacyjny 27656763200000, ul. ul. Dolnych Wa堯w  11 , 44-100  Gliwice, woj. 郵御kie, pa雟two Polska, tel. 323 392 900, e-mail jurkiewicz@zbmgliwice.pl, faks 323 392 962.
Adres strony internetowej (URL): www.zbmgliwice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
www.zbmgliwice.pl


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

Tak
www.zbmgliwice.pl


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
za po鈔ednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobi軼ie, za po鈔ednictwem pos豉鎍a
Adres:
Zarz康 Budynk闚 Miejskich I TBS Sp. z o.o. ; Dzia Zam闚ie Publicznych, ul. Dolnych Wa堯w 11 44-100 Gliwice


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Nowy 安iat 35 w Gliwicach, wprowadzenie C.O. i C.W.U. z sieci ciep這wniczej miejskiej wraz z pracami towarzysz帷ymi
Numer referencyjny: 153/PZ/2019/ZBM
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Zgodnie z numeracj SIWZ: 3.1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Nowy 安iat 35 w Gliwicach, wprowadzenie C.O. i C.W.U. z sieci ciep這wniczej miejskiej wraz z pracami towarzysz帷ymi. 3.2. Zakres prac obejmuje w szczeg鏊no軼i: dobudow przewod闚 kominowych, termomodernizacj w tym docieplenie elewacji, strop闚, dach闚, wybudowanie instalacji C.O. i C.W.U., prace og鏊nobudowlane, roboty elektryczne, zagospodarowanie terenu. 3.3. Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie: CPV - 45321000 - 3 - Izolacja cieplna CPV - 45400000 - 1 - Roboty wyko鎍zeniowe w zakresie obiekt闚 budowlanych CPV - 45320000 - 6 - Roboty izolacyjne CPV - 45420000 - 7 - Roboty w zakresie zak豉dania stolarki CPV - 45310000 - 3 - Roboty instalacji elektrycznej CPV - 45331100 - 7 - Instalacja centralnego ogrzewania CPV - 45332000 - 3 - Instalacja wodoci庵owa i kanalizacyjna CPV - 45233200 - 1 - Roboty w zakresie r騜nych nawierzchni CPV - 45111300 - 1 - Roboty rozbi鏎kowe CPV - 45000000 - 7 - Roboty budowlane 3.4. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia okre郵aj za陰czniki, kt鏎e stanowi integraln cz窷 niniejszej SIWZ: dokumentacja techniczna w postaci projekt闚 bran穎wych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob鏒 Budowlanych oddzielenie dla bran, przedmiar闚 rob鏒 oddzielnie dla bran, pozwolenia na budow, dodatkowych wytycznych/wymaga lub za這瞠 Inwestora. 3.5. Dostawa i monta ciep這mierzy po stronie Zamawiaj帷ego. 3.6. Dostawa i monta wodomierzy wody zimnej i ciep貫j jest po stronie Wykonawcy. Uwaga: Wykonawca jest zobowi您any do zakupu i monta簑 jedynie licznik闚 mieszkaniowych firmy BMETERS z odczytem zdalnym drog radiow (www.bmeters.pl). Zamawiaj帷y wskazuje nazw producenta z uwagi na wdro穎ny wcze郾iej system elektronicznego rozliczania medi闚. System jest oparty na rozwi您aniach firmy BMETERS, nie wsp馧pracuje z licznikami innych dostawc闚. 3.7. Po zako鎍zeniu inwestycji wykonawca przeka瞠 zamawiaj帷emu dokumentacj powykonawcz wraz ze 鈍iadectwem charakterystyki energetycznej ca貫go budynku. Wype軟ienie obowi您ku b璠zie stanowi這 sk豉dow ostatecznego rozliczenia inwestycji. 3.8. Do obowi您k闚 wykonawcy nale篡 pozyskanie wszelkich pozwole wyprzedzaj帷ych przyst徙ienie do rob鏒 (je郵i s konieczne) w tym na zaj璚ie pasa drogowego z ewentualnym projektem zmiany organizacji ruchu) oraz finalnie (je郵i s konieczne) - pozwole i odbior闚. 3.9. Oferta winna zosta tak skalkulowana, by uwzgl璠nia豉 wszelkie koszty towarzysz帷e (uzyskanie pozwole, map, czynno軼i odbiorowe, dostaw medi闚 technologicznych, czynno軼i odbiorowe, etc). 3.10. Za skuteczne powiadomienie mieszka鎍闚, zak豉d闚 us逝gowych i gestor闚 sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwi您anych odpowiada Wykonawca. Spos鏏 powiadomienia zgodnie z decyzj Wykonawcy i obowi您uj帷ym prawem. 3.11. Wykonawca zobowi您any jest do uczestnictwa w przegl康ach gwarancyjnych i przegl康zie pogwarancyjnym. Koszty tych przegl康闚 ponosi Wykonawca. Prosimy o uwzgl璠nienie faktu w wycenie przedmiotu zam闚ienia. 3.12. Zamawiaj帷y dopuszcza prowadzenie przez Wykonawc rob鏒 w systemie dwuzmianowym. 3.13. Dokonanie wizji w terenie. Pomimo szczeg馧owego opisu przedmiotu zam闚ienia, Zamawiaj帷y informuje o mo磧iwo軼i dokonania przed z這瞠niem oferty wizji lokalnej terenu budowy, uk豉du komunikacyjnego oraz otoczenia budowy w celu oszacowania przez Wykonawc na jego w豉sn odpowiedzialno嗆, koszt闚 i ryzyk oraz wszelkich danych, jakie mog okaza si niezb璠ne do prawid這wego przygotowania oferty na wykonanie rob鏒 b璠帷ych przedmiotem zam闚ienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do z這瞠nia oferty w niniejszym post瘼owaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa si na koszt w豉sny Wykonawcy. 3.14. Zamawiaj帷y dochowa najwy窺zej staranno軼i, by opis przedmiotu zam闚ienia nie odnosi si do okre郵onego wyrobu lub 廝鏚豉 lub znak闚 towarowych, patent闚, rodzaj闚 lub specyficznego pochodzenia. Nie mniej jednak w przypadku uznania, i opis przedmiotu zam闚ienia zawiera ww. informacje Zamawiaj帷y dopuszcza oferowanie przez Wykonawc materia堯w lub rozwi您a r闚nowa積ych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, 瞠 nie obni膨 okre郵onych w dokumentacji projektowej standard闚, b璠 posiada造 wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewni wykonanie zam闚ienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiaj帷ego okre郵onymi w SIWZ. 3.15. Rozwi您ania r闚nowa積e. Wsz璠zie tam, gdzie przedmiot zam闚ienia zosta opisany poprzez wskazanie znak闚 towarowych, patent闚 lub pochodzenia lub norm, aprobat, specyfikacji technicznych i system闚 odniesienia, o kt鏎ych mowa w art.30 ust.1-3 ustawy PZP, Zamawiaj帷y dopuszcza oferowanie przez Wykonawc materia堯w lub rozwi您a r闚nowa積ych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, 瞠 nie obni膨 okre郵onych w dokumentacji projektowej standard闚, b璠 posiada造 wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewni wykonanie zam闚ienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiaj帷ego okre郵onymi w SIWZ. Ponadto Zamawiaj帷y w odniesieniu do wszystkich norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych, wskazanych w opisie przedmiotu zam闚ienia dopisuje wyrazy "lub r闚nowa積y" w przypadku braku przedmiotowego okre郵enia. Wskazanie w opisie przedmiotu zam闚ienia przyk豉dowych znak闚 towarowych patent闚 lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie oczekiwa Zamawiaj帷ego w stosunku do przedmiotu zam闚ienia i stanowi wy陰cznie wzorzec jako軼iowy przedmiotu zam闚ienia. W takiej sytuacji Zamawiaj帷y wymaga od Wykonawcy stosownie do tre軼i art.30 ust.5 Ustawy z這瞠nia stosownych dokument闚 uwiarygadniaj帷ych zastosowanie rozwi您a r闚nowa積ych. W przypadku, gdy Wykonawca nie z這篡 w ofercie dokument闚 o zastosowaniu innych r闚nowa積ych materia堯w lub urz康ze lub rozwi您a, to rozumie si przez to, 瞠 do kalkulacji ceny oferty uj皻o materia造 i urz康zenia zaproponowane w szczeg馧owym opisie przedmiotu zam闚ienia; w zwi您ku z tym Wykonawca jest zobowi您any zastosowa do wykonania zam闚ienia materia造 lub urz康zenia lub rozwi您ania zaproponowane w opisie przedmiotu zam闚ienia. 3.16. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwi您ania r闚nowa積e, w tym materia造, urz康zenia i inne elementy, zobowi您any jest wykona i za陰czy do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwi您a r闚nowa積ych (np. materia堯w, urz康ze oraz innych element闚 r闚nowa積ych) i wykaza ich r闚nowa積o嗆 w stosunku do rozwi您a (np. materia逝, urz康zenia i innego elementu) zawartych w opisie przedmiotu zam闚ienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w opisie przedmiotu zam闚ienia, kt鏎ych dotyczy. 3.17. Opis zaproponowanych rozwi您a r闚nowa積ych powinien by do陰czony do oferty i musi by na tyle szczeg馧owy, 瞠by Zamawiaj帷y przy ocenie ofert m鏬 oceni spe軟ienie wymaga dotycz帷ych ich w豉軼iwo軼i funkcjonalnych, jako軼iowych i parametr闚 oraz rozstrzygn望, czy zaproponowane rozwi您ania s r闚nowa積e. Oznacza to, 瞠 na Wykonawcy spoczywa obowi您ek wykazania, 瞠 oferowane przez niego rozwi您ania (np. materia造, urz康zenia i inne elementy) s r闚nowa積e w stosunku do opisanych przez Zamawiaj帷ego. 3.18. Rozwi您ania wynikaj帷e z zastosowania przez Wykonawc materia堯w, urz康ze i innych element闚 r闚nowa積ych nie mog wywo豉 瘸dnych zmian uk豉du funkcjonalnego i parametr闚 techniczno-u篡tkowych. 3.19. Najp騧niej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca winien przedstawi kosztorys ofertowy (podstawa przed這穎nej oferty) sporz康zony metod uproszczon. Nale篡 poda sk豉dowe cenotw鏎cze (warto嗆 r-g, koszty po鈔ednie od R i S, zysk od R, S, Kp) dla cel闚 oszacowania ewentualnych rob鏒 dodatkowych, zamiennych i niewykonanych. Wraz z kosztorysem Wykonawca winien przed這篡 zestawienie nak豉d闚 inwestorskich (nale篡 poda warto嗆 netto, VAT, cen brutto) wed逝g wzoru, kt鏎y stanowi za陰cznik do niniejszej SIWZ. 3.20. Podstaw dla oszacowania ceny oferty jest dokumentacja techniczna. Za陰czone przedmiary stanowi jedynie materia pomocniczy; ewentualne rozbie積o軼i pomi璠zy przedmiarem oraz projektem budowlanym i wykonawczym nie b璠 podstaw do ewentualnych poszerze. 3.21. Rozliczenie rycza速owe, p豉tno嗆 w 3 transzach, zgodnie z "wymaganiami dodatkowymi inwestora". 3.22. W roku 2019 Zamawiaj帷y przeznaczy na realizacj zadania (Etap I) kwot w wysoko軼i 206.000,00z netto. Wykonawca jest zobowi您any wykona i zafakturowa w dw鏂h transzach 100% przeznaczonej na 2019 kwoty, w terminach okre郵onych w "wymaganiach dodatkowych inwestora". 3.23. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo rezygnacji z cz窷ci rob鏒. Roboty niewykonane, nie podlegaj fakturowaniu w ramach niniejszego kontraktu. 3.24. Wykonawca we w豉snym zakresie dostarcza niezb璠ny sprz皻, narz璠zia oraz materia造 do wykonania zam闚ienia. 3.25. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagro瞠 i utrudnie, nara瘸j帷 u篡tkownik闚 budynku i ich posesji na szkody. 3.26. Wykonawca zobowi您any jest do przestrzegania przepis闚 BHP i P.PO i odpowiada za nieprzestrzeganie tych przepis闚. 3.27. Zatrudnione osoby winne posiada aktualne, wymagane prawem polskim za鈍iadczenia o zdolno軼i do wykonywania prac obj皻ych niniejszym zam闚ieniem. 3.28. Zamawiaj帷y nie wyra瘸 zgody na instalowanie w obr瑿ie realizacji inwestycji (ca造 teren dzia趾i, kt鏎ej dotyczy inwestycja) reklam bez jego zgody. Warunki uzyskania zgody j.w. mog by przedmiotem oddzielnych negocjacji. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo wywieszenia na terenie budowy bannera reklamuj帷ego firm Zamawiaj帷ego. 3.29. Wykonawca zobowi您any jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odno郾ie ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zam闚ienia pozyskanych informacji dotycz帷ych Zarz康u Budynk闚 Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach. 3.30. Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert wariantowych. 3.31. Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert cz窷ciowych. 3.32. Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i zawarcia umowy ramowej. 3.33. Miejsce realizacji: ul. Nowy 安iat 35 w Gliwicach. 3.34. Okres r瘯ojmi na przedmiot zam闚ienia: 5 lat. 3.35. Informujemy, i w przedmiotowym post瘼owaniu, zgodnie z Art.17 Ustawy o VAT p豉tnikiem podatku jest Zamawiaj帷y. Tym samym, zgodnie z art. 91 ust.3a PZP wyb鏎 najkorzystniejszej oferty w zadaniach b璠zie prowadzi do powstania u zamawiaj帷ego obowi您ku podatkowego. W zwi您ku z powy窺zym Wykonawca w rozumieniu ustawy Prawo Zam闚ie Publicznych b璠zie figurowa w umowie, jako "Podwykonawca" a Jego Podwykonawcy, jako "Dalsi Podwykonawcy". Reasumuj帷: a) Wykonawcy w rozumieniu ustawy PZP sk豉daj oferty w kwocie netto. b) Umowa z Podwykonawc zostanie zawarta w kwocie netto (bez nale積ego podatku VAT). c) Podwykonawca wystawia faktur VAT w kwocie netto z adnotacj "Odwrotne obci捫enie".

II.5) G堯wny kod CPV: 45321000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45320000-6
45420000-7
45310000-3
45331100-7
45332000-3
45233200-1
45111300-1
45233140-2
45000000-7


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:


(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zam闚ienie musi zosta zrealizowane w terminie do dnia 30.04.2020r. z zastrze瞠niem zapis闚 okre郵onych w za陰czniku pt. "wymagania dodatkowe inwestora".

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie precyzuje w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ienie Wykonawca jest zobowi您any wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana na zasadzie spe軟ia/nie spe軟ia. W celu spe軟ienia warunku Wykonawca musi wykaza, i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn minimum 500.000,00z.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej. Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana na zasadzie spe軟ia/nie spe軟ia. Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, zrealizowa jedno zam闚ienie polegaj帷e na wykonaniu termomodernizacji budynku wielokondygnacyjnego wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej o warto軼i minimum 100.000,00z brutto ka盥e, oraz jedno zam闚ienie polegaj帷e na modernizacji/remoncie/wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewania/gazowej w budynku o warto軼i minimum 20.000,00z (brutto). Wykonawca nie mo瞠 sumowa warto軼i kilku rob鏒 o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych warto軼i por闚nywalnych. Ponadto Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje osobami, kt鏎e b璠 uczestniczy造 w wykonywaniu zam闚ienia, legitymuj帷ymi si odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykszta販enie i do鈍iadczeniem, niezb璠nymi do wykonania zam闚ienia (Uwaga! kubatura budynku powy瞠j 1000m3): a) co najmniej jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze, b) co najmniej jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj kierownika rob鏒 w bran篡 konstrukcyjno-budowlanej posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze, c) co najmniej jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj kierownika rob鏒 w bran篡 instalacyjnej posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych bez ogranicze, d) co najmniej jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj kierownika rob鏒 w bran篡 elektrycznej posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 陰czenia ww. funkcji przy spe軟ieniu wymaga dla danych funkcji. Zamawiaj帷y okre郵aj帷 wymogi dla ka盥ej osoby w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych dopuszcza odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 i uprawniaj do kierowania robotami b璠帷ymi przedmiotem niniejszego post瘼owania oraz odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p騧n. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z p騧n. zm.).
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
1.Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty. 2.Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3.Potwierdzenie, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn minimum 500.000,00z. Zamawiaj帷y akceptuje franszyz integraln i redukcyjn nie wy窺z ni 15% sumy ubezpieczenia dla ka盥ej szkody
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1.Formularz oferty 2.Wykaz cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ej wykonanie wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom 3.Zaparafowany projekt umowy. 4.Dow鏚 wniesienia wadium. 5. O鈍iadczenie o braku zaleg這軼i z tytu逝 zobowi您a dla Miasta Gliwice. 6. Pe軟omocnictwa (je郵i dotyczy).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zgodnie z numeracj SIWZ: 13.1. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko軼i: 10.000,00 PLN [s這wnie: dziesi耩 tysi璚y 00/100 PLN]. 13.2. Wadium nale篡 wnie嗆 w terminie do dnia 05.09.2019r. do godz. 09:00. 13.3. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach: a) pieni康zu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego: ING Bank - oddzia w Gliwicach 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546. b) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z p騧n. zm.). 13.4. Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium na okres zwi您ania ofert. 13.5. Za termin wniesienia wadium w pieni康zu zostanie przyj皻y termin uznania rachunku Zamawiaj帷ego. 13.6. Wadium wniesione w formie innej ni pieni篹na musi by czynno軼i jednostronnie zobowi您uj帷, mie tak sam p造nno嗆 jak wadium wniesione w pieni康zu, obejmowa odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e utrat wadium przez Wykonawc, okre郵one w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP oraz zawiera w swojej tre軼i nieodwo豉lne i bezwarunkowe zobowi您anie wystawcy dokumentu do zap豉ty kwoty wadium na rzecz Zamawiaj帷ego. 13.7. Zamawiaj帷y zwr鏂i wadium na zasadach okre郵onych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy PZP. 13.8. Zamawiaj帷y 膨da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc, kt鏎emu zwr鏂ono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, je瞠li w wyniku rozstrzygni璚ia odwo豉nia jego oferta zosta豉 wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego. 13.9. Zamawiaj帷y zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach okre郵onych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚  
Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem)
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja na przedmiot zam闚ienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z tre軼i projektu umowy: 9 1. Zakazuje si zmian postanowie zawartej Umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru podwykonawcy, chyba 瞠 zachodzi co najmniej jedna z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i: 1.1. Wyst徙ienia zmian powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu Umowy. 1.2. Wynikni璚ia rozbie積o軼i lub niejasno軼i w rozumieniu poj耩 u篡tych w umowie, kt鏎ych nie mo積a usun望 w inny spos鏏 a zmiana b璠zie umo磧iwia usuni璚ie rozbie積o軼i lub niejasno軼i i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapis闚, 1.3. Wyst徙ienia konieczno軼i zmiany os鏏 wskazanych w ofercie przy pomocy, kt鏎ych podwykonawca realizuje przedmiot Umowy (鄉ier, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezale積e od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mo磧iwa pod warunkiem zaproponowania innych os鏏, spe軟iaj帷ych na dzie sk豉dania ofert, warunki okre郵one przez Zamawiaj帷ego w SIWZ. 1.4. Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na kt鏎ego zasoby podwykonawca powo造wa si, na zasadach okre郵onych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, podwykonawca jest obowi您any wykaza zamawiaj帷emu, 瞠 proponowany inny dalszy podwykonawca lub podwykonawca samodzielnie spe軟ia je w stopniu nie mniejszym ni podwykonawca, na kt鏎ego zasoby podwykonawca powo造wa si w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia. 1.5. Zmiany Podwykonawcy pod warunkiem spe軟ienia warunk闚 okre郵onych w Umowie. 1.6. Powierzenia wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 1.7. Wyst徙ienia konieczno軼i zmian os鏏 Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiaj帷y uzna, 瞠 osoby te nie wykonuj nale篡cie swoich obowi您k闚. Podwykonawca obowi您any jest dokona zmiany tych os鏏, na inne spe軟iaj帷e na dzie sk豉dania ofert warunki okre郵one w SIWZ, w terminie nie d逝窺zym ni 14 dni od daty z這瞠nia wniosku Zamawiaj帷ego. 1.8. Wyst徙ienia konieczno軼i wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu Umowy poprzez: przesuni璚ie w czasie, w tym zwi您ane ze zmian finansowania, zmian zakres闚 rzeczowych zako鎍zonych i wyodr瑿nione technicznie elementy rob鏒, uszczeg馧owienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezale積ymi od Wykonawcy, uniemo磧iwiaj帷ymi realizacj przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotn wersj przedmiotowego Harmonogramu. 5. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy mo瞠 ulec zmianie w przypadku wyst徙ienia op騧nie wynikaj帷ych z okoliczno軼i: 5. wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiaj帷ego; 5. konieczno軼i usuni璚ia b喚d闚, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB; 5. dzia豉nia organ闚 administracji lub innych podmiot闚, w szczeg鏊no軼i: 5. przekroczenia zakre郵onych przez prawo termin闚 wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwole, opinii, uzgodnie, postanowie; 5. odmowy lub zw這ki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwole, opinii, uzgodnie, postanowie na skutek b喚d闚 w dokumentacji projektowej lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc; 5. wydania postanowienia o wstrzymaniu rob鏒 budowlanych, w przypadku o kt鏎ym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p騧n. zm.).; 5. konieczno軼i uzyskania orzeczenia s康owego lub innego organu, kt鏎ego konieczno軼i nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; 5. wyst徙ienia konieczno軼i zaspokojenia roszcze lub oczekiwa os鏏 trzecich - w tym grup spo貫cznych lub zawodowych nieartyku這wanych lub niemo磧iwych do jednoznacznego okre郵enia w chwili zawarcia Umowy; 5. wyst徙ienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyj皻ych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia dalej "SIWZ", ale istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy: 5. warunk闚 geologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, w szczeg鏊no軼i niewypa造 i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, wysoki poziom w鏚 gruntowych ponad poziom okre郵ony w dokumentacji; 5. warunk闚 geologicznych lub terenowych w szczeg鏊no軼i istnienie niezinwentaryzowanych lub b喚dnie zinwentaryzowanych obiekt闚 budowlanych lub ich element闚 lub podziemnych urz康ze, instalacji, fragment闚 budowli, obiekt闚 infrastrukturalnych lub ich cz窷ci; 5. wyst徙ienia warunk闚 atmosferycznych uniemo磧iwiaj帷ych wykonywanie (prowadzenie) rob鏒 przez okres d逝窺zy ni 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie pr鏏 i sprawdze, dokonywanie odbior闚 - fakt ten musi mie odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by potwierdzony przez inspektora nadzoru lub Zamawiaj帷ego; 5. dzia豉nia si造 wy窺zej (np. kl瘰ki 篡wio這we, strajki generalne lub lokalne) maj帷ej bezpo鈔edni wp造w na terminowo嗆 wykonywania Przedmiotu Umowy; 5. konieczno軼i wykonania rob鏒 dodatkowych lub udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z p騧n. zm.), kt鏎e wstrzymaj lub op騧ni realizacj Przedmiotu Umowy, wyst徙ienia niebezpiecze雟twa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi r闚nolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb璠nym do unikni璚ia lub usuni璚ia tych kolizji, 5. wyst徙ienia okoliczno軼i, kt鏎ych strony Umowy nie by造 w stanie przewidzie, pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i; 5. przyczyn niele膨cych po stronie Wykonawcy. 5. Wyst徙ienia konieczno軼i wprowadzenia zmian spowodowanych nast瘼uj帷ymi okoliczno軼iami: 5. si豉 wy窺za (np. kl瘰ki 篡wio這we, wojny, rewolucje, embarga przewozowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne) uniemo磧iwiaj帷a wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczeg馧owym opisem przedmiotu Umowy oraz maj帷a wp造w na terminowo嗆 wykonania przedmiotu Umowy, 5. przestoj闚 i op騧nie zawinionych przez Zamawiaj帷ego, maj帷ych bezpo鈔edni wp造w na terminowo嗆 realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy przez Zamawiaj帷ego skutkuje jego przed逝瞠niem o okres przestoj闚 i op騧nie, 5. konieczno軼i usuni璚ia b喚d闚 lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 5. konieczno軼i wprowadzenia uszczeg馧owienia Umowy w zakresie dotycz帷ym realizacji Umowy przez Podwykonawc lub dalszego podwykonawc w celu mo磧iwo軼i dokonania bezpo鈔edniej zap豉ty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 5. przed逝瞠nia si czynno軼i odbiorowych z przyczyn le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, pod warunkiem zg這szenia przez Wykonawc rob鏒 budowlanych Zamawiaj帷emu do odbioru ko鎍owego rob鏒 w terminie okre郵onym w 3 Umowy, 5. zmiana danych zwi您anych z obs逝g administracyjno-organizacyjn Umowy, 5. zmiany danych teleadresowych, 5. wyst徙ienie omy貫k pisarskich i rachunkowych w tre軼i Umowy. 5. W przypadku wyst徙ienia kt鏎egokolwiek ze zdarze wymienionych w pkt. 1.1.-1.11 termin realizacji Przedmiotu Umowy mo瞠 ulec odpowiedniemu przed逝瞠niu, o czas niezb璠ny do zako鎍zenia realizacji przedmiotu Umowy w spos鏏 nale篡ty, nie d逝瞠j jednak ni o okres trwania tych okoliczno軼i. 5. Konieczno軼i wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy oraz sposobie rozliczenia Przedmiotu Umowy w przypadku braku mo磧iwo軼i uzyskania przez Wykonawc, z winy Zamawiaj帷ego decyzji o pozwoleniu na u篡tkowanie obiektu budowlanego w wykonanym zakresie obj皻ym Przedmiotem Umowy. 5. Zmiana sposobu spe軟ienia 鈍iadczenia na skutek nast瘼uj帷ych okoliczno軼i: 5. niedost瘼no軼i na rynku materia堯w lub urz康ze wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materia堯w lub urz康ze; 5. pojawienie si na rynku materia堯w lub urz康ze nowszej generacji; 5. konieczno嗆 zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych/technologicznych/zamiennych ni wskazane w szczeg馧owym opisie przedmiotu zam闚ienia, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy lub gdy zastosowanie innych rozwi您a technicznych/technologicznych/zamiennych b璠zie skutkowa poprawieniem parametr闚 technicznych i u篡tkowych lub pozwoli na zaoszcz璠zenie koszt闚 realizacji Przedmiotu Umowy lub koszt闚 eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urz康ze lub materia堯w, na kt鏎e wymagane by這 posiadanie okre郵onych prawem 鈍iadectw, certyfikat闚 lub innych podobnych za鈍iadcze, takie 鈍iadectwa, certyfikaty lub za鈍iadczenia b璠 wymagane wobec urz康ze lub materia堯w zast瘼uj帷ych te wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych, 5. rezygnacja przez Zamawiaj帷ego z realizacji cz窷ci Przedmiotu Umowy, 5. wykonania rob鏒 zamiennych. 5. Konieczno軼i wprowadzenia podzia逝 Przedmiotu Umowy na etapy lub na kolejne etapy, zmian w Przedmiocie Umowy z przyczyn technicznych, technologicznych, prowadzonych spraw s康owych, administracyjnych, konieczno軼i uzyskania decyzji. 5. Doprecyzowania lub zmiany tre軼i protoko堯w odbior闚. 5. Zmiany wysoko軼i wynagrodzenia w sytuacji rezygnacji przez Zamawiaj帷ego z realizacji cz窷ci przedmiotu Umowy, wyst徙ienia rob鏒 zaniechanych, zamiennych, w tym zmiany materia逝 budowlanego lub technologii, rozwi您a technicznych. 5. Konieczno軼i wprowadzenia zmian w zapisach Umowy dotycz帷ych Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 5. Uzgodnienia z gestorami sieci zakresu, wysoko軼i wynagrodzenia oraz sposobu finansowania rob鏒 realizowanych w ramach Umowy. W przypadku dokonania uzgodnie Zamawiaj帷y wprowadzi do Umowy zmiany w zakresie: 5. wydzielenia zakresu rzeczowego finansowanego przez poszczeg鏊nych gestor闚 sieci, 5. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad zakresem rzeczowym finansowanym przez poszczeg鏊nych gestor闚 sieci, 5. sposobu rozliczania i finansowania zakres闚 rzeczowych finansowanych przez poszczeg鏊nych gestor闚 sieci, 5. tre軼i protoko堯w odbioru cz窷ciowego rob鏒 oraz protoko堯w odbioru ko鎍owego rob鏒. 5. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmiany umowy w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Pzp. 6. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmiany umowy w przypadku, gdy Podwykonawc, kt鏎emu Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia, ma zast徙i nowy podwykonawca: 7. w wyniku po陰czenia, podzia逝, przekszta販enia, upad這軼i, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego podwykonawcy lub jego przedsi瑿iorstwa, o ile nowy podwykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci庵a to za sob innych istotnych zmian umowy lub 7. w wyniku przej璚ia przez zamawiaj帷ego zobowi您a podwykonawcy wzgl璠em jego podwykonawc闚, w szczeg鏊no軼i na skutek utraty p造nno軼i finansowej przez podwykonawc i niezap豉cenia nale積o軼i dalszych podwykonawc闚. 7. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmiany umowy polegaj帷ej na kumulatywnym przyst徙ieniu do d逝gu po stronie wykonawcy podmiotu trzeciego. 8. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagaj pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewa積o軼i.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2019-09-05, godzina: 09:00,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> Polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPodziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.