eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stare Babice › Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDLOgłoszenie z dnia 2019-08-16Ogłoszenie nr 587097-N-2019 z dnia 2019-08-16 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o.: Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 16026808000000, ul. ul. Kutrzeby  36 , 05-082  Stare Babice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7229008, 7529253, e-mail jasinski@eko-babice.pl, faks 022 7229008, 7529253.
Adres strony internetowej (URL): https://eko-babice.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://eko-babice.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://eko-babice.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o., ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, pok. nr 14 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL
Numer referencyjny: DIMiR / PR /6 / 8 / 2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi lokalnej oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 3KDL, położonej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w odrębnej dokumentacji projektowej, stałej organizacji ruchu, i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót i czynności: 1) roboty przygotowawcze, 2) roboty rozbiórkowe, 3) roboty ziemne, 4) wykonanie konstrukcji jezdni (warstwa ścieralna betonu AC11S gr. 5cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20cm, warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr 15cm.), 5) budowę chodnika (nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON kolor szary gr. 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:8 gr. 3 cm, warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr 10cm.), 6) budowę zjazdów do posesji (nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON kolor czerwony gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm, warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 15cm), 7) wykonania rowu chłonno - odparowującego 8) wykonanie robót wykończeniowych, 9) dostarczenie i zamontowanie oznakowania pionowego, 10) wykonanie oznakowania poziomego, 11) wykonanie zieleni drogowej, 12) uprzątniecie terenu wykonywania robót. 13) uzyskania pozwolenia na użytkowanie na cały zakres objęty zamówieniem. 2. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Inwestorowi Zastępczemu dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej (Inwestor Zastępczy dopuszcza, aby w dniu odbioru Wykonawca przedstawił szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map a dostarczył ją po kartowaniu), dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej: 1) projekty budowlano - wykonawcze będące załącznikiem do zgody na realizację inwestycji drogowej wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 2) protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu, 3) atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, 4) protokoły częściowe odbiory robót, 5) dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp., 6) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (Inwestor Zastępczy dopuszcza, aby w dniu odbioru Wykonawca przedstawił szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map a dostarczył ją po kartowaniu). 3. Warunki wykonania przedmiotu umowy: 1) Z uwagi na zależność realizacji powyższego zamówienia od budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy 3 KDL realizowaną przez niezależny Podmiot, Inwestor Zastępczy zastrzega, możliwości wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie późniejszym niż wskazany w §4 Umowy.. 2) Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenie terenu w trakcie prowadzenia prac - wejście w teren należy uzgodnić z Referatem Gospodarki Komunalnej U.G. Stare Babice, jako zarządzającym drogami gminnymi. 3) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przejezdności przez ulicę 3KDL bądź wyznaczyć objazdy w dniach odbiorów odpadów komunalnych przez firmę wywożącą odpady zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych oraz uzgodnić czasowe utrudnienia w dostawie materiałów do hal produkcyjnych z ich właścicielami (w tym uzgodnić trasę dostaw, czasowe zamknięcie drogi, wyznaczenie dróg tymczasowych - jeśli zajdzie taka konieczność), 4) warstwa ścieralna asfaltobetonu musi zostać wykonana jednocześnie całą szerokością drogi bez szwu podłużnego na środku, 5) prowadzenie jakichkolwiek prac stanowiących przedmiot zamówienia w godzinach nocnych i porannych (tj. pomiędzy 20:00 a 7:00 w dni powszednie) oraz w dni świąteczne wymaga bezwzględnie uzgodnienia z Zamawiającym, 6) w przypadku pozostawienia odcinka robót w stanie zagrażającym mieszkańcom bądź użytkownikom ruchu na noc lub dni wolne od pracy Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć takie miejsce wyraźnym oznakowaniem, wygrodzić je i zastosować również oświetlenie ostrzegawcze, 7) roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania, 8) Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu, 9) Wykonawca musi tak zorganizować roboty, aby zapewnić mieszkańcom/użytkownikom dojazd do nieruchomości. W razie potrzeby Wykonawca musi wykonać i oznaczyć drogi tymczasowe lub uzgodnić z mieszkańcami/użytkownikami czasowe ograniczenia w tym zakresie, 10) w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren ich wykonywania w stanie umożliwiającym przejazd, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 11) w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię. O incydencie należy również powiadomić Inwestora Zastępczego, 12) Wykonawca dokona regulacji istniejących w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej do poziomu nawierzchni jezdni w uzgodnieniu z ich właścicielami. W zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zakończenie regulacji urządzeń infrastruktury należy potwierdzić protokołem odbioru z udziałem upoważnionego pracownika Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO-BABICE" Sp. z o.o. W przypadku braku takiego protokołu lub zgłoszenia przez Właściciela urządzeń braku ich regulacji wówczas roboty nie zostaną odebrane do czasu wykonania ww. czynności, 13) Wykonawca we własnym zakresie ustali lokalizację zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie terenu i zaplecza budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaplecze budowy musi zostać wygrodzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i brak dostępu osób niezwiązanych z budową, 14) Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy, 15) Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dojazd do zaplecza placu budowy, dostęp do wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty ich zużycia w okresie realizacji robót, 16) Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu umowy, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie, 17) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, 18) od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie, 19) Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Inwestor Zastępczymoże zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 20) po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Inwestorowi Zastępczemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Inwestor Zastępczymoże zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 21) wszelkie roszczenia użytkowników dróg i mieszkańców, jakie wpłyną do Zamawiającego (tj. Gminy Stare Babice), związane z wadliwym wykonaniem i technologią robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia, będą kierowane do Wykonawcy, w celu ustosunkowania się i ich załatwienia, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania takiego pisma podjąć działania, mające na celu załatwienie sprawy ze zgłaszającym uszkodzenie. W momencie, kiedy Wykonawca nie podejmie działań, w celu załatwienia ww. sprawy wówczas Zamawiający pokryje koszty zgłoszonego roszczenia i potrąci Wykonawcy z wynagrodzenia za wykonane roboty, na co Wykonawca wyraża zgodę, 22) za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót, 23) wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte w terminie wyznaczonym przez InwestoraZastępczego, 24) należności za roboty zlecone przez Inwestora Zastępczego innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 25) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac, 26) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 27) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób w obrębie wykonywanych robót drogowych, 28) Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie: a) organizacji i wykonywania prac, b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, c) ochrony środowiska, d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy, f) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, g) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie: z niniejszą SIWZ, umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, technologią, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, decyzją ZRiD nr 327/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. sygn. AB.673.9.2018.ISZ a także innymi warunkami i uzgodnieniami mającymi zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia. 5. Inwestor Zastępczydołącza do niniejszej SIWZ przedmiary robót jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić ilości i charakter prac i dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym a przedmiarem robót Inwestor Zastępczy za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie wykonawczym. 6. WymaganiaInwestora Zastępczego, w związku z art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych (zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę). 1) Roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione w Wykazie Pracowników, które zostaną wskazane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zwane dalej: "Pracownikami wykonującymi roboty budowlane". 2) Inwestor Zastępczy wymaga, aby osoby bezpośrednio wykonujące roboty budowlane (tj. robotnicy budowlani) były w okresie realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). Inwestor Zastępczy informuje, iż powyższe wymagania nie dotyczą osoby pełniącej funkcję kierownika budowy. 3) Inwestor Zastępczy nie określa liczby Pracownikówwykonujących roboty budowlane, pozostawiając to w gestii Wykonawcy, który biorąc pod uwagę termin realizacji oraz rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia zobowiązany jest określić liczbę tych pracowników w Wykazie Pracowników. 4) Wykonawca na wezwanie Inwestora Zastępczego zobowiązany jest przedłożyć Wykaz Pracowników wykonujących roboty budowlane wchodzące w zakres niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Wykazu w każdym przypadku wystąpienia okoliczności powodujących jego zmianę. Inwestor Zastępczy na każdym etapie realizacji zamówienia jest uprawniony do kontroli przestrzegania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę postanowień Umowy w tym zakresie. 5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Inwestora Zastępczego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,Wykonawca przedłoży Inwestorowi Zastępczemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Pracowników wykonujących roboty budowlane: ? oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Inwestora Zastępczego. Oświadczenie to powinno zawierać m.in. dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; ? poświadczone przez Wykonawcę lub Podwykonawcę za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu muszą być możliwe do zidentyfikowania; ? zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; ? poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę za zgodność z oryginałem kopii umów zawartych przez Wykonawcęlub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlanelub innych żądanych dowodów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - w terminie wskazanym przez Inwestora Zastępczego - będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników wykonujących roboty budowlanena podstawie umowy o pracę. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlanena podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w § 17 Umowy. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcęlub Podwykonawcę, Inwestor Zastępczymoże zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Przewiduje się możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i została w niej uwzględniona. Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności roboty związane z budową/przebudową drogi, budową chodnika oraz inne roboty towarzyszące, które staną się wymagalne do wykonania w związku z realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie - zgodnej z treścią umowy podstawowej (zmianie może ulec zakres, termin wykonania, długość rękojmi za wady, konieczność wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy), po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego. 8. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77314100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przewiduje się możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego i została w niej uwzględniona. Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności roboty związane z budową/przebudową drogi, budową chodnika oraz inne roboty towarzyszące, które staną się wymagalne do wykonania w związku z realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie - zgodnej z treścią umowy podstawowej (zmianie może ulec zakres, termin wykonania, długość rękojmi za wady, konieczność wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy), po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 50
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga wpisu do właściwego rejestru zawodowego lub handlowego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1) posiada średni roczny obrót za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,za ten okres 2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości nie mniejszej niż200 000,00 zł 3) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż200 000,00 zł
Informacje dodatkowe 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 10.5 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp oraz, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania odnośnie niniejszych warunków zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO-BABICE" Sp. z o.o.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1) wykonał zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresieco najmniej dwa zamówienia (realizowane w ramach dwóch odrębnych umów), polegające na budowie drogi o nawierzchni z asfaltobetonu wraz z chodnikiem lub ścieżką rowerową o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni jezdni minimum 1 000 m2 każde; 2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynność, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. kierownik budowy branży drogowej- ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10.1.2) b) lit. a.SIWZ), uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,o których mowa w pkt 10.1.2) b) lit. a. SIWZ przez 2 lub więcej podmiotów (Wykonawców). W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10. 1. 2) b) lit. a. SIWZ) polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w ustawie, Zamawiający dokonując oceny spełnienia tego warunku, uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tegowarunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (o których mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ) przez 2 lub więcej podmiotów. 3. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ), polegał będzie na doświadczeniu innych podmiotów, jedynym sposobem wykorzystania zasobów tych podmiotów (tj. zdolność techniczna lub zawodowa o której mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ) jest rzeczywisty udział tych podmiotów w realizacji zamówienia np. zatrudnienie tych podmiotów do realizacji zamówienia jako podwykonawców lub udział w konsorcjum.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 10.5 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp oraz, o których mowa w pkt 11.1. SIWZ. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania odnośnie niniejszych warunków zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO-BABICE" Sp. z o.o.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1Pzp. e) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ). f) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. g) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8do SIWZ)wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) Wykaz osób(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) Część sprawozdania finansowegow postaci rachunku zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - co najmniej w wymaganej wysokości. d) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - co najmniej w wymaganej wysokości. e) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty (Formularz stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ) każdy Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 12.1.1) SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1.1) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) Sytuacji ekonomicznej i finansowej b) zdolności technicznej lub zawodowej 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 12.2.2) SIWZ potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednich dokumentów wskazanych w pkt 12.2.1) SIWZ potwierdzających spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 7. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 10.2 SIWZ (dotyczy warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 12.2.2) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium. 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10 000,00 zł [słownie: dziesięć tysięcy złotych] 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) Pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolityDz.U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczenia, gwarancja / poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, c) kwotę gwarancji / poręczenia, d) termin ważności gwarancji / poręczenia, e) bezwarunkowezobowiązanie gwaranta/poręczycielado: "zapłacenia kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,lub d. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Warszawski Bank Spółdzielczy 77 8015 0004 0314 8744 2030 0106 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 14 (sekretariat). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46Pzp. 6. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3aPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Rękojmia za wady40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

wzór umowy


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Informacje ogólne. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy (nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedną z przesłanek zatrzymania wadium). 3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Warszawski Bank Spółdzielczy 77 8015 0004 0314 8744 2030 0106 3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winne zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; c) kwotę gwarancji/ poręczenia; d) termin ważności gwarancji/ poręczenia; e) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. f) Gwarancja/poręczenie muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 6) W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowywnoszonego w formie innej, niż pieniądz, Zamawiający wymaga przesłania projektu treści dokumentu gwarancyjnego do akceptacji przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy. 7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3Pzp. 8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp. 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia iuznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30%wysokości zabezpieczenia. 3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 4) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Inwestor Zastępczy dopuszcza następujące warunki zmiany treści umowy: 1) Zawieszenie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 3 umowy, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy specjalności elektrycznej, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy specjalności elektrycznej potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. c) w przypadku wystąpienia kolizji prac (całkowicie uniemożliwiającej wykonywania prac) będących przedmiotem umowy z innymi pracami realizowanymi przez innych wykonawców na terenie przedmiotowej inwestycji. 2) W przedstawionych w ust.1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie równy okresowi zawieszenia. 3) Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności, o których mowa w ust.1 musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy specjalności elektrycznej potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 4) W przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, jak też w przypadku przedłużenia przez takie organy lub podmioty procedury wydawania decyzji- termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności. 5) W przypadku udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu umowy, zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego. 6) W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część robót wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 2. Inwestor Zastępczy przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dokonane na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy w zakresie zmian nieistotnych, rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania. 3. Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy: 1) zmiana na stanowisku kierownika budowy, 2) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego, 3) zmiana na stanowisku koordynatora, 4) zmiana konta bankowego Wykonawcy, 5) zmiana adresu Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-03, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-10-02 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o. działa jako Inwestor Zastępczy w imieniu i na rzecz Gminy Stare Babice w przedmiocie realizacji przedmiotowego zamówienia 2. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotowego postępowania zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego "EKO-BABICE" Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.