eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobryszyce › Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobryszycach, Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku w roku szkolnym 2019/2020.Ogłoszenie z dnia 2019-08-14Ogłoszenie nr 586837-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Gmina Dobryszyce: Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobryszycach, Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku w roku szkolnym 2019/2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobryszyce, krajowy numer identyfikacyjny 59064797700000, ul. ul. Wolności  8 , 97-505  Dobryszyce, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6811193, 6811168, e-mail wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl, faks 446 811 193.
Adres strony internetowej (URL): dobryszyce.i-bip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
dobryszyce.i-bip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
dobryszyce.i-bip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Gminy Dobryszyce, 97 - 505 Dobryszyce, ul. Wolności 8 - Sekretariat.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobryszycach, Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku w roku szkolnym 2019/2020.
Numer referencyjny: 271.1.12.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie dowozu dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobryszycach, Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku w roku szkolnym 2019/2020 tj. od dnia 2 września 2019r. do dnia 26 czerwca 2020 r. oraz ich odwozu wraz z opieką na podstawie biletów miesięcznych zgodnie z wyznaczonymi trasami. 1.2. Opis Przedmiotu Zamówienia 1.2.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt biletów dla dzieci i uczniów uprawnionych do korzystania z usługi dowozu. Bilet miesięczny jest biletem imiennym i posługiwać może się nim osoba, której imię i nazwisko widnieje na bilecie. W razie kontroli wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza biletu. Bilet miesięczny ważny jest jeden miesiąc tj.: od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca. Bilet dostarcza Wykonawca na swój koszt. Na bilety miesięczne obowiązują wszystkie ulgi ustawowe przewidziane dla komunikacji samochodowej. 1.2.2. Wykonawca zobowiązuje się do dowozu i odwozu dzieci i uczniów zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1.2.3. Szacunkowa łączna liczba dzieci i uczniów do dowozu do szkół i odwozu wynosi: 191. Liczba dzieci i uczniów są wielkościami podanymi na podstawie złożonych informacji przez Dyrektorów i Rodziców/Prawnych opiekunów, których dzieci będą dowożone do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku. 1.2.4. Wykonawca winien dowieźć dzieci i uczniów na zajęcia nie wcześniej niż 30 minut przed ich rozpoczęciem i nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem. Określenie godzin dowozu i odwozu Wykonawca ustali z Dyrektorami szkół/placówek wskazanymi przez Zamawiającego. 1.2.5. Przejazdy dzieci i uczniów należy zapewnić w dni nauki szkolnej przewidziane organizacją roku szkolnego 2019/2020, począwszy od dnia 2 września 2019r. do dnia 26 czerwca 2020r. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz zgodnie z harmonogramem ustalonym na dzień odpracowania zajęć. 1.2.6. W miesiącach: zimowej przerwy świątecznej tj. od dnia 23.12.2019r. do dnia 31.12.2019 r. oraz ferii zimowych tj.: od dnia 13.01.2019r. do dnia 26.01.2020r. ceny biletów miesięcznych zmniejszone będą o 50%. 1.2.7. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy użyciu autobusów w ilości 2 szt. stanowiących własność Gminy Dobryszyce, a które zostaną przekazane Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy 2 sztuk autobusów tj.: autosanu A10-10T Lider Midi - ilość miejsc siedzących 43 oraz autosanu A0909L.03.S - ilość miejsc siedzących 41, będzie obowiązywać od dnia 02.09.2019r. do dnia 26.06.2020r. Z tytułu umowy dzierżawy Wykonawca uiszczać będzie na rzecz Zamawiającego czynsz w wysokości 1.500,00 zł brutto miesięcznie odrębnie dla każdego pojazdu. Wykonawca w okresie dzierżawy zobowiązuje się do ponoszenie wszelkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją pojazdów oraz wynikłymi z tego tytułu bieżącymi naprawami. 1.2.8. Pojazdy służące do przewozu dzieci i uczniów oddane w dzierżawę są sprawne, spełniają wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadają aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczoną. 1.2.9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i uczniów w czasie dowozu do szkół jak również w czasie odwozu ze szkół. Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu dzieci i uczniów zobowiązany jest zapewnić uczniom dodatkowo poza kierowcą, także opiekuna. Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Funkcję opiekuna może sprawować osoba pełnoletnia, która jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej, cywilnej za działanie lub zaniechanie w związku ze sprawowaną opieką. Osoba pełniąca funkcję opiekuna, będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci i uczniów do szkół, zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci i uczniów, opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się dzieci i uczniów w autobusie, a w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci i uczniów w pojeździe, niedopuszczenie do dalszego przewozu, sprawdzenie stanu liczbowego dzieci i uczniów. Za bezpieczeństwo dzieci i uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/ prawni opiekunowie. Podczas dowozu opiekun odprowadza dzieci do drzwi wejściowych do przedszkola i uczniów do drzwi wejściowych szkoły i przekazuje je wyznaczonemu przez Dyrektora nauczycielowi dyżurnemu. Podczas odwozów opiekun autobusu odbiera dzieci spod drzwi przedszkola i uczniów spod drzwi szkoły i wprowadza do autobusu zgodnie z ustalonym porządkiem. W przypadku dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolnego - Wychowawczego w Radomsku, opiekun zobowiązany jest odprowadzić z autobusu dziecko do przedszkola oraz uczniów do szkoły i przekazać osobie dyżurującej, a przy odwozie przyprowadzić dziecko z przedszkola i uczniów ze szkoły do autobusu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców autobusów, którzy posiadają uprawnienia, o których mowa w art.39a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58). 1.2.10. Zamawiający zastrzega, że możliwe są zmiany godzin przywozu i odwozu dzieci i uczniów wynikające z organizacji pracy przedszkola i szkoły. Zamawiający poinformuje o zmianach pisemnie, telefonicznie lub e-mailem nie później niż trzy dni przed wprowadzanymi zmianami. 1.2.11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 1.2.12. Odwóz i przywóz dzieci i uczniów na wyznaczonej trasie będzie odbywał się z istniejących przystanków autobusowych oraz w miejscach wsiadania i wysiadania i uczniów ustalonych z Zamawiającym. Szczegółowe rozkłady przywozu i dowozu dzieci i uczniów ustala Wykonawca z Zamawiającym. Wykonawca dostosuje świadczenie usług do planu zajęć przedszkolnych i lekcyjnych, a także wszelkich zmian w czasie roku szkolnego. Ostateczna liczba dowożonych dzieci i uczniów, a także godziny i trasy przywozu i odwozu mogą ulec zmianie nie wpływając na cenę biletu miesięcznego podanego w ofercie. Ewentualne zmiany liczby dzieci i uczniów Zamawiający zgłosi Wykonawcy na co najmniej trzy dni przed początkiem kolejnego miesiąca.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34980000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający, wymaga aby Wykonawca posiadał aktualne uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj.: posiada aktualną na czas trwania zamówienia licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 58 ze zm.).
Informacje dodatkowe Na potwierdzenie spełniania wskazanego powyżej warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym, obejmujące co najmniej czas realizacji zamówienia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania wskazanego powyżej warunku, zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania wskazanego powyżej warunku, zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 7.4. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga : Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.6. ppkt 2) SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 7.4. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym, obejmujące co najmniej czas realizacji zamówienia. Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.12.2. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) wykaz usług, które Wykonawca powierzy podwykonawcom - z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku Nr 6 do SIWZ (zgodnie z punktem 26.2 SIWZ Wykonawca, który nie będzie powierzał usług podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie dołącza do oferty w/w załącznika), 3) w przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 4) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty w formie pisemnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
Z uwagi na to, iż jest to postępowanie o zamówienie publiczne, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium (art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1986 ze zm.).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto 1 km przewozu60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego podany w minutach (K2) - z zastrzeżeniem pkt 15.4 SIWZ20,00
Termin płatności Faktury, licząc od dnia wpływu faktury do Zamawiającego (T)20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.1. Zmiana Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. 2.W odniesieniu do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie: 1) zmiany organizacji spełnienia świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu wykonywania usług 2) zmiany przebiegu danej trasy w związku z trwającą przebudową Autostrady A1 przy uwzględnieniu zmian wynagrodzenia związanych z tymi zmianami, 3) pozostałych okoliczności powodujących możliwość zmiany umowy: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części usług. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia; c) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571kc . d) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, e) zmiany zakresu usług - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, f) zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu usług lub urzędowa zmiana wysokości stawki podatku VAT 1.3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 1.4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.