eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nadbużański Oddział Straży Granicznej › Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w KodniuOgłoszenie z dnia 2019-06-05

Ogłoszenie nr 570112460-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej: Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w Kodniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Krajowy numer identyfikacyjny 11012056100000, ul. ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 685 900, e-mail zamowienia.nosg@strazgraniczna.pl, faks 825 685 708.
Adres strony internetowej (url): www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

I.4) KOMUNIKACJA:

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl, zamowienia.nosg@strazgraniczna.plWymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

PisemnieSekcja Zamówień Publicznych, Nadbużański Oddział Straży Granicznej, 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Rozbudowa Placówki Straży Granicznej w Kodniu

Numer referencyjny:

22/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

1.Wykonanie kompleksowych robót budowlano-instalacyjnych związanych z budową garażu oraz modernizacją budynku Placówki Straży Granicznej w Kodniu polegającej na zmianie przeznaczenia części obiektu z mieszkalnego na administracyjny zgodnie z będącymi w posiadaniu Zamawiającego projektami budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót. Wszystkie prace przeprowadzone będą na terenie Placówki Straży Granicznej w Kodniu, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 704/2, 705, 706, obręb 0006 Kodeń II, j. ewidencyjna 060106 Kodeń, w miejscowości Kodeń, przy ul. 1 Maja 18, woj. lubelskie. 2.Obsługę geodezyjną zadania - wszystkie związane z realizacją robót prace geodezyjne, w tym także powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 3.Opracowanie (w przypadku konieczności) wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego dokumentacji w celu prawomocnego uzyskania przez Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem dopuszczeń do eksploatacji urządzeń. 4.Dokonanie wpisu do centralnego rejestru operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych urządzeń. 5.Przeprowadzenie wszystkich prób i rozruchów związanych z przystąpieniem do pełnej eksploatacji obiektu. 6.Przygotowanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej w zakresie wszystkich branż niezbędnej do uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego skutecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 7.Przeprowadzenie szkolenia użytkowników wskazanych przez Zamawiającego, którzy będą wyznaczeni do obsługi zamontowanych w budynku wszystkich urządzeń oraz wytypowanego administratora systemów w zakresie ich administracji. 8.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia w zakresie wykonania systemów zabezpieczeń technicznych systemu: sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji użytkowej oraz dokumentacji powykonawczej opatrzonych klauzulą niejawności.

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45260000-7, 45410000-4, 45223500-1, 45111100-9, 45312000-7, 45300000-0, 45311200-2, 45111220-6, 45216000-4, 45420000-7, 45442100-8, 45342000-6, 45233123-7, 45312100-8, 45312200-9, 45314320-0

II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 15/05/2020


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

1. W związku faktem, iż zmówienie wiąże się z przetwarzaniem informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" (na podstawie odrębnych przepisów), dostępem do nich i ich wykorzystywaniem, Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające jego zdolność do ochrony tych informacji w szczególności świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego albo poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wykonawca zobowiązany jest do: a)przestrzegania zapisów podanych w ustawie z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 742 z późn. zm.); b)zapewnienia ochrony informacji niejawnych, które uzyska w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych; c)do poinformowania podwykonawców o ciążącym na nich obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskają w trakcie postępowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz po jej zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:

Wykonawca ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani. Wykonawca ma obowiązek poionformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na spełnienie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego.
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na spełnienie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest posiadać środki lub zdolność kredytową na kwotę: 300 000,00 zł;
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na spełnienie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać że: ? w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 roboty budowlano-instalacyjnej o wartości min. 500 000,00 zł brutto w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynków kubaturowych o powierzchni zabudowy min. 200 m2 lub kubaturze min. 2000 m3;* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 roboty budowlano-instalacyjnej w zakresie wykonawstwa instalacji systemów zabezpieczeń budynków (telewizji dozorowej/kontroli dostępu/sygnalizacji włamania i napadu) o wartości min. 200 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

tak


Informacje dodatkowe: Na spełnienie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać że dysponuje niżej wymienionymi osobami: - osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:kierownika budowy, kierowników robót sanitarnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i aktualną na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz że posiada, - pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, który posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe, posiadającego odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW lub SKW lub WSI oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW lub SKW lub WSI, - posiada kierownika robót telekomunikacyjnych, który posiada odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, - wykonawcę dokumentacji powykonawczej systemów alarmowych, który posiada poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, odpowiednie uprawnienia budowlane, świadectwo ukończenia kursu w zakresie projektowania systemów alarmowych, zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.


III.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

1. Aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia postępowania (zał. nr 3 do Informacji ...) 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1)Na potwierdzenie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, które wynikają to z odrębnych przepisów: - aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego. 2)Na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej należy złożyć: - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę: 300 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków. 3)Na potwierdzenie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć niżej wymienione wykazy: a) aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust.1 w związku z art. z art. 131e ust. 2 i ust. 2a pkt 2 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do Informacji ...), b) wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 roboty budowlano-instalacyjnej o wartości min. 500 000,00 zł brutto w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynków kubaturowych o powierzchni zabudowy min. 200 m2 lub kubaturze min. 2000 m3 wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (zał. nr 4 do Informacji ...), c) wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 roboty budowlano-instalacyjnej w zakresie wykonawstwa instalacji systemów zabezpieczeń budynków (telewizji dozorowej/kontroli dostępu/sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru))o wartości min. 200 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (zał. nr 4 do Informacji ...), d) wykaz osób - kierowników robót skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za pełnienie funkcji technicznych na budowie w branżach: budowlanej - kierownik budowy oraz kierownika robót w branży sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 5 do Informacji ...). Ponadto Wykonawca na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej dla osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą odpowiedzialne za świadczenie usług z dostępem do informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 742 z późn. zm. ) zobowiązany złożyć: e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za wykonanie robót związanych "z dostępem do informacji niejawnych" (pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wykonawca dokumentacji powykonawczej systemów alarmowych, kierownik robót telekomunikacyjnych) w rozumieniu ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zdolność do ochrony informacji niejawnych w szczególności: poświadczenia bezpieczeństwa/ upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej, zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, uprawnienia budowlane, świadectwo ukończenia kursu w zakresie projektowania systemów alarmowych, zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (zgodnie z wymaganiami określonymi w zał. nr 6 do Informacji ...).


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

1.Zamawiający po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2.Sposób wyboru Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: a)Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż 5 Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki, jednak nie mniej niż 3, b)Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy otrzymali największą ilość punktów wg procedury określonej poniżej. 3.Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie (roboty) wykazane w wykazie (zał. nr 4 do Informacji.. - pola oznaczone "**"), które będzie spełniać wymagania określone w poniższej tabeli oraz dołączone do nich dokumenty będą potwierdzały, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykaz robót powyżej jednej wymaganej (na spełnienie warunku) i udokumentowaną wymaganiami określonymi poniżej Wykonawca otrzyma 1 pkt: 1.Roboty budowlane wykazane w wykazie oznaczone** dotyczące robót budowlano-instalacyjnych (zał. nr 4 do Informacji ...) wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - roboty budowlano-instalacyjnej o wartości min. 500 000,00 zł brutto w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy budynków kubaturowych o powierzchni zabudowy min. 200 m2 lub kubaturze min. 2000 m3 wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 2. Roboty budowlane wykazane w wykazie oznaczone** - dotyczące systemów zabezpieczeń oznaczone** (zał. nr 4 do Informacji ...) wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym roboty budowlano-instalacyjnej w zakresie wykonawstwa instalacji systemów zabezpieczeń budynków (telewizji dozorowej/kontroli dostępu/sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru) o wartości min. 200 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w II etapie - składanie ofert w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 5
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
1. W przypadku gdy nie będzie można dokonać zakwalifikowania 5 wniosków z uwagi na to, że dwa lub więcej wniosków uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych wniosków wybierze te, których suma wartości brutto wykonanych robót budowlanych określonych jako minimum dla spełnienia warunku, będzie większa. 2. W przypadku braku przedłożenia dowodów Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wykazu robót budowlanych/ instalacji systemów zabezpieczeń o dowody tylko w zakresie dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeśli w wyniku uzupełnienia treści wykazu robót budowlanych/ instalacji systemów zabezpieczeń budynków, przedłożone zostaną roboty budowlane wraz z dowodami w celu uzyskania dodatkowych punktów - Zamawiający informuje, że za takie działanie nie będzie przyznawał punktów.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 94
Okres rękojmi 6


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a Wykonawca ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć w chwili składania oferty, będzie zmuszony do zmiany tych osób. 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 2 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę postanowień umowy, wskazując okoliczności, które miały wpływ na wystąpienie powyższej sytuacji niezwłocznie po jej zaistnieniu. 3. W przypadku potrzeby dokonania zmian w dokumentacji technicznej, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót, na pisemny wniosek Wykonawcy uzasadniający wprowadzenie przedmiotowych zmian, Zamawiający przesunie termin wykonania robót na czas dokonania tych zmian. Będzie to miało miejsce w przypadku, gdy Zamawiający przekaże zmiany w terminie późniejszym niż 28 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku. Nowy termin końcowy zakończenia robót wyznaczy Zamawiający.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
09/07/2019 godzina: 10:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 2. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.