eGospodarka.pl
Ogłoszenie z dnia 2020-03-23

Ogłoszenie nr 570051855-N-2020 z dnia 23-03-2020 r.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego: Remont budynków w Gdyni.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Krajowy numer identyfikacyjny 14067959800000, ul. ul. Wojciecha Oczki 1, 02-007 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 846 131, 261 841 119, e-mail zamowienia@skw.gov.pl, faks 261 841 377, 261 841 203.
Adres strony internetowej (url): www.skw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna

I.4) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.skw.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Biuro Administracyjne SKW, Zamówienia Publiczne, 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 82Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

pisemnieSekretariat Biura Administracyjnego SKW, Zamówienia Publiczne, 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 82


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Remont budynków w Gdyni.

Numer referencyjny:

ZP-02-SKW-2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Przedmiotem zamówienia jest remont wewnątrz budynków nr 1, 2 i 4 Inspektoratu SKW w Gdyni wraz z remontem i rozbudową wewnętrznej instalacji hydrantowej i słaboprądowej ppoż. oraz remontem wewnętrznych instalacji wod.-kan., elektrycznej i wentylacji grawitacyjnej oraz przebudowa przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku. Niniejszym zadaniem objęte są trzy połączone budynki znajdujące się na terenie zamkniętym, pod względem funkcjonalnym stanowiące jeden obiekt. Obiekt znajduje się w rejestrze zabytków Województwa Pomorskiego oraz zlokalizowany jest na obszarze zespołu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewody Gdańskiego jako strefa "A" - ścisłej ochrony konserwatorskiej (obszar wpisany do rejestru zabytków). W latach 2017-2018 obiekt przeszedł gruntowny remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego.Planuje się remont pomieszczeń biurowych oraz części korytarzy, polegający na wymianie warstw wykończeniowych posadzek, naprawie tynków ścian i sufitów wraz z ich malowaniem oraz montażem sufitów podwieszanych. Ze względu na stan techniczny planuje się wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz ewakuacyjnych drzwi zewnętrznych. W miejscach, w których otwory drzwiowe nie spełniają obecnie wymaganej przez przepisy techniczno-budowlane szerokości światła przejścia planuje się poszerzenie otworów wraz z ewentualnym wykonaniem nowych nadproży. Ponadto przewiduje się wymianę pionowego okna na klatce schodowej jako rozwiązanie oddymiania klatki schodowej, wymianę balustrad schodowych w budynku oraz montaż rolet ppoż. i zaciemniających. Przewiduje się remont pomieszczeń sanitarnych wraz z dostosowaniem ich wewnętrznej aranżacji do potrzeb użytkownika, likwidacje zawilgoceń w pomieszczeniu kotłowni i pomieszczeniach technicznych m.in. poprzez zastosowanie iniekcji oraz wydzielenie nowych pomieszczeń ściankami działowymi. W zakresie zadania ujęte jest również udrożnienie wentylacji grawitacyjnej oraz w części pomieszczeń wykonanie nowych podłączeń wentylacyjnych wpiętych w istniejące przewody kominowe, montaż nawietrzników na istniejącej stolarce okiennej, wykonanie nowych przewodów kominowych wyprowadzonych ponad dach oraz montaż systemu nakominowego wspomagania wentylacji grawitacyjnej.W zakresie instalacji elektrycznej należy wykonać m.in.: a) wymianę głównej rozdzielnicy wraz z układem wyłączenia pożarowego budynku, przygotowanie rozdzielnicy do współpracy z agregatem prądotwórczym jako rezerwowym źródłem zasilania budynku, przygotowanie układu zasilania pod planowany w przyszłości montaż agregatu prądotwórczego, wymiana tablic rozdzielczych, wymiana wewnętrznych linii zasilających, wymiana instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i zewnętrznego, wymiana instalacji gniazd wtykowych ogólnego zastosowania, wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych oraz wyposażenie kotłowni w instalację wentylacji w wykonaniu przeciwwybuchowym wraz z rozbudową instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni w nawiązaniu do zmian w jej technologii; b) słaboprądową ppoż. (podlegającą rozbudowie o nowo wydzielone pomieszczenia); c) teleinformatyczną (podlegającą rozbudowie). W zakresie instalacji sanitarnych należy wykonać: a) instalacje wodno - kanalizacyjną (podlegającą wymianie (remontowi) oraz dostosowaniu do zmienionych aranżacji pomieszczeń sanitarnych), tj. m.in. demontaż wszystkich urządzeń sanitarnych w budynku, wymiana istniejącej instalacji wodociągowej w budynku na nową, wymiana instalacji wodociągowej uwzględniając potrzeby wewnętrznej instalacji hydrantowej dla całego budynku, wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku; b) wentylacji (podlegającej udrożnieniu i rozbudowie oraz montażu urządzeń wspomagających wentylację grawitacyjną pomieszczeń), tj. m.in. wykonanie szczegółowej inwentaryzacji kominiarskiej, wykonanie niezależnej wentylacji grawitacyjnej do wybranych pomieszczeń, w części biurowej pierwszego i drugiego piętra należy doprowadzić wspomaganą mechanicznie wentylację grawitacyjną do istniejącego przewodu kominowego; c) centralnego ogrzewania (podlegającej dostosowaniu do aranżacji pomieszczeń remontowanych oraz częściowej wymianie), tj. m.in. montaż nowych grzejników, doposażenie pieca CO poprzez montaż zasobnikowego podgrzewacza wody z grzałką elektryczną i wężownicą oraz wyposażenie w układ dla instalacji c.w.u. (nowy obieg, pompa, automatyka); d) ppoż. hydrantową (podlegającą modernizacji i rozbudowie). Doprowadzenie wody do istniejącego budynku w ramach przebudowy przyłącza będzie możliwe z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w jezdni głównej przed budynkiem. Istniejące przyłącze należy trwale zlikwidować. Budowa teleinformatycznych sieci strukturalnych obejmuje wykonanie instalacji teletechnicznych wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń (panele krosownicze). Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonanie pomiarów torów transmisyjnych na zgodność parametrów instalacji z normą, oraz wykonanie dokumentacji powykonawczeJ.

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 45400000-1


Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45231300-8, 45000000-7, 45311000-0

II.7) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia:
Wartość bez VAT: 3105691.00
Waluta: PLN
II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 20


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, iż posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność ochrony informacji niejawnych, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach o klauzuli POUFNE lub wyższej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742). W przypadku powierzenia realizacji zamówienia lub jego części Podwykonawcy lub Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie Zamawiający wymaga, aby: - świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, posiadał Podwykonawca lub Wykonawca, którego zasoby ludzkie wykorzystywane będą do realizacji umowy w zakresie zawierającym informacje niejawne o klauzuli POUFNE - bez możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach (jak w art. 55 ust. 1 pkt 3) ustawy o ochronie informacji niejawnych). UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza, aby przy wykazywaniu spełniania wymogu posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej Wykonawca powołał się jedynie na posiadanie przedmiotowego świadectwa przez Podwykonawcę. - wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji zamówienia posiadali zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742) uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" lub "POUFNE", w zależności od zakresu powierzonych prac oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. - lider Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie prowadził sprawy związane z ochroną informacji niejawnych oraz zatrudnianiem Podwykonawców. UWAGA: Termin ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i poświadczeń bezpieczeństwa musi obejmować planowany czas realizacji umowy, a w sytuacji wcześniejszego wygaśnięcia, Wykonawca w terminie 6 miesięcy przed ich wygaśnięciem przedstawia oświadczenie, że wystąpił z odpowiednim wnioskiem w celu ich ponownego wydania. Osoba przewidziana do kierowania robotami w branży budowlanej, osoba przewidziana do kierowania robotami w branży elektrycznej, osoba przewidziana do kierowania robotami w branży sanitarnej, osoba przewidziana do kierowania robotami w branży teletechnicznej musi posiadać zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742) uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli przynajmniej - "POUFNE". Dodatkowo osoby niezbędne do wykonywania zamówienia, tj. minimum 5 osób o kwalifikacjach zawodowych - ogólnobudowlanych; 3 osób o kwalifikacjach zawodowych - elektryk; 3 osób kwalifikacjach zawodowych - sanitarnych; 2 osoby o kwalifikacjach zawodowych - teletechnicznych, muszą posiadać: zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742) uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli przynajmniej - "ZASTRZEŻONE" oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, - zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 t.j.) zatrudnionymi przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę.


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:

Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie Podwykonawcom oraz podania nazw (firm) Podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani, zgodnie z art. 131g ust. 3 pkt. 1) ustawy. W tym celu Wykonawca składa wraz z Formularzem ofertowym wypełniony druk oświadczenia o Podwykonawcach, zgodnie ze wzorem określonym w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ - dotyczy Wykonawców zaproszonych do składania ofert.(UWAGA: oświadczenia tego nie wypełniają Wykonawcy realizujący zamówienie samodzielnie). Zamawiający, na podstawie art. 131g ust. 3 pkt 2) ustawy, zobowiązuje Wykonawców do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych, na podst. art. 131 g ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawcę (i podwykonawcę) zobowiązuje się w szczególności: 1)do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu, lub z którymi zapozna się w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych; 2)do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu, lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych; 3)do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku.
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku.
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają w szczególności następujące warunki: a) wykażą, że jako strona umowy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto, która wiązała się z dostępem do informacji niejawnych oraz dotyczyła budynku wpisanego do rejestru zabytków, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, obejmującą zakresem jednocześnie realizację prac w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej, a także, że została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, lub b)wykażą, że jako strona umowy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto, polegającą na budowie lub przebudowie budynku, która wiązała się z dostępem do informacji niejawnych, obejmującą zakresem jednocześnie realizację prac w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej, a także, że została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, oraz jednocześnie wykażą, że jako strona umowy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto, która dotyczyła budynku wpisanego do rejestru zabytków, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, obejmującą zakresem jednocześnie realizację prac w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej, a także, że została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. UWAGA dot. lit. b): Jeden Wykonawca musi wykazać wykonanie roboty budowlanej związanej z dostępem do informacji niejawnej i jednocześnie wykazać wykonanie roboty budowlanej dotyczącej budynku wpisanego do rejestru zabytków lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca, c)wykażą, że dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum: 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami w branży budowlanej,1 osobą przewidzianą do kierowania robotami w branży elektrycznej, 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami w branży sanitarnej, 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami w branży teletechnicznej, posiadającymi: stosowne uprawnienia, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.), odpowiednio do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, potwierdzone: - wpisem, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane; - wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności; - stosowne uprawnienia, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 282); - zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742) uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli przynajmniej - "POUFNE" oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę funkcji kierownika robót w różnych branżach pod warunkiem posiadania przez nią stosownych uprawnień określonych powyżej dla danego kierownika robót. W przypadku gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, osoby te muszą:- posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży w kraju zamieszkania tych osób, - posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Zgodnie z art. 22d ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) zwaną dalej ustawą, nie wymaga się od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. d) oświadczą, że dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum: 5 osobami o kwalifikacjach zawodowych - ogólnobudowlanych; 3 osobami o kwalifikacjach zawodowych - elektryk; 3 osobami o kwalifikacjach zawodowych sanitarnych; 2 osobami o kwalifikacjach zawodowych - teletechnicznych; posiadającymi: - zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742) uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli przynajmniej - "ZASTRZEŻONE" oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, - zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy zatrudnionymi przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę.
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

nieIII.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

tak


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

Zamawiający, zgodnie z art. 131e ust. 2a ustawy, w związku z art. 131e ust. 2 ustawy, oprócz oświadczenia wstępnego żąda, nw. oświadczeń i dokumentów wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia (z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach), potwierdzające zdolność ochrony informacji niejawnych o klauzuli minimum POUFNE.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający, zgodnie z art. 131e ust. 2a ustawy, w związku z art. 131e ust. 2 ustawy, oprócz oświadczenia wstępnego żąda, nw. oświadczeń i dokumentów wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy - w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji: 1. W zakresie wykazania zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto, polegającą na budowie lub przebudowie budynku, która wiązała się z dostępem do informacji niejawnych oraz dotyczyła budynku wpisanego do rejestru zabytków, obejmującą swoim zakresem jednocześnie realizację prac w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej, a także dowody, że została ona wykonana należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowody te muszą być wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, lub b)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto, polegającą na budowie lub przebudowie budynku, która wiązała się z dostępem do informacji niejawnych, obejmującą swoim zakresem jednocześnie realizację prac w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej, a także dowody, że została ona wykonana należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowody te muszą być wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, oraz jednocześnie wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto, polegającą na budowie lub przebudowie budynku, która dotyczyła budynku wpisanego do rejestru zabytków, obejmującą swoim zakresem jednocześnie realizację prac w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej, a także dowody, że została ona wykonana należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowody te muszą być wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, tj. minimum: 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami w branży budowlanej, 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami w branży elektrycznej, 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami w branży sanitarnej, 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami w branży teletechnicznej, posiadającymi: stosowne uprawnienia (dokumentów tych nie składamy), o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.), odpowiednio do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, potwierdzone: -wpisem, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane; - wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności; - stosowne uprawnienia, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 282). (oprócz wykazu; oraz posiadającymi - zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742) uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli przynajmniej - "POUFNE" -(**te dokumenty należy złożyć**). 2.W zakresie zdolności do ochrony informacji niejawnych musi posiadać: - świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia (z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach), potwierdzające zdolność ochrony informacji niejawnych o klauzuli minimum POUFNE lub wyższej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742)- ten dokument jest składany zgodnie z pkt.III.5.1 niniejszego ogłoszenia, - poświadczenie bezpieczeństwa oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla osób, o których mowa w pkt.III.6.1) 1. lit.c) niniejszego ogłoszenia.


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Zamawiający, zgodnie z art. 131e ust. 2a ustawy, w związku z art. 131e ust. 2 ustawy, oprócz oświadczenia wstępnego żąda, nw. oświadczeń i dokumentów wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy - w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji: Wykaz robót budowlanych wykonanych samodzielnie przez Wykonawcę nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zawierający jak najwięcej robót budowlanych, spełniających wymagania określone w pkt.III.6.1)1.lit.a) niniejszego ogłoszenia, wraz z załączeniem dowodów czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowody te muszą być wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 5
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
1) W celu wyłonienia Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 pkt za każdą robotę budowlaną, spełniającą wymagania określone w pkt.III.6.1)1.lit.a) niniejszego ogłoszenia, wykonaną samodzielnie przez Wykonawcę. 2)Zamawiający nie będzie punktował wskazanych robót budowlanych spełniających wymagania określone w pkt.III.6.1)1.lit.a)i lit.b) niniejszego ogłoszenia, na które powołał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy i udowodnił Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Nie będą brane pod uwagę roboty budowlane wykonane przez Wykonawcę samodzielnie, określone w pkt.III.6.1)1.lit.b) niniejszego ogłoszenia Tak więc w przypadku wykazania przez Wykonawcę: - tylko robót budowlanych spełniających wymagania określone w pkt.III.6.1)1.lit.a) niniejszego ogłoszenia, realizowanych przez inne podmioty, na które powołał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przyznając jednak temu Wykonawcy 0 pkt.; - tylko robót budowlanych spełniających wymagania określone w pkt.III.6.1)1.lit.b) niniejszego ogłoszenia, realizowanych zarówno przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na które powołał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przyznając jednak temu Wykonawcy 0 pkt. 3) W przypadku gdy na ostatniej pozycji, dwóm lub więcej Wykonawcom zostanie przyznana ta sama liczba punktów, Zamawiający w pierwszej kolejności wybierze spośród nich Wykonawcę: - który wykonywał robotę budowlaną samodzielnie (czyli nie powoływał się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy) spełniającej wymagania określone w pkt.III.6.1)1.lit.a) niniejszego ogłoszenia; - którego wartość roboty budowlanej spełniającej wymagania określone w pkt.III.6.1)1.lit.a) niniejszego ogłoszenia, będzie wyższa; - jeśli dwa powyższe sposoby nie wyłonią Wykonawcy, to Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich tych z ostatniej pozycji. 4)Przewidywana liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert - 5. Na potwierdzenia spełniania kryteriów selekcji przewiduje się skorzystanie z art. 26 ust. 2f ustawy na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub równa liczbie określonej w ogłoszeniu (liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert), Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców bez przyznawania im punktów.

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

tak
Określenie przesłanek odrzucenia ofert:
Zgodnie z art. 131l. 1. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie przesłanek odrzucenia oferty innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1, jeżeli zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy, przed złożeniem oferty, pod rygorem jej nieważności Wykonawca nie odbędzie wizji lokalnej.


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 100


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy dopuszczalna jest w przypadku: 1) zmian terminu wykonania umowy, na wniosek Wykonawcy w następujących przypadkach: a) opóźnienia związanego z przekazaniem terenu budowy lub dokonaniem odbioru końcowego robót spowodowanego przez Zamawiającego, b) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i podmioty trzecie, jeżeli te opóźnienia nie są wynikiem działania lub zaniechania działania Wykonawcy, c) jeżeli wystąpiła konieczność przeprowadzenia zamówień dodatkowych wpływających na dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, szczególnie w następstwie okoliczności, których w normalnych warunkach Zamawiający nie mógł przewidzieć, d) wstrzymania robót lub wystąpienia przerw w pracach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, e) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z terminem określonym w umowie - dopuszcza się zmianę terminu końcowego realizacji, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, f) zaistnienia warunków atmosferycznych wykluczających prawidłowe technologicznie wykonanie prac, po akceptacji wniosku przez Zamawiającego, g) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie w jakim mogą one wpłynąć na terminowość realizacji umowy, 2) dokonania przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, zatwierdzonych przez Projektanta, postanowienia zawartej umowy ulegną zmianie w celu dostosowania obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy do zgodności z aktualną dokumentacją projektową. 3) Wykonawca może samodzielnie zgłaszać Zamawiającemu propozycje zmian w dokumentacji projektowej. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej, z opisem proponowanej zmiany oraz podaniem wyliczenia ekonomicznych korzyści i uzasadnienia technicznego dla jej wprowadzenia oraz wynikających z tego technicznych korzyści dla Zamawiającego. Jakiekolwiek proponowane przez Wykonawcę zmiany w dokumentacji projektowej wymagają dla swej ważności pozytywnej oceny Projektanta i akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku uzyskania takiej akceptacji postanowienia zawartej umowy ulegną zmianie w celu dostosowania obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy do zgodności z aktualną dokumentacją projektową. 4) zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z tym, że koszty wynikające z ww. zmian strony ponoszą w równych częściach.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
31/03/2020 godzina: 11:00,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.