eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa sprzętu multimedialnego oraz sprzętu przeznaczonego do komunikacji na potrzeby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w GdańskuOgłoszenie z dnia 2016-05-21

Gdańsk: Dostawa sprzętu multimedialnego oraz sprzętu przeznaczonego do komunikacji na potrzeby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
Numer ogłoszenia: 56889 - 2016; data zamieszczenia: 21.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku , ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 553 02 61, faks 58 340 87 82.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psouu.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń KRS.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu multimedialnego oraz sprzętu przeznaczonego do komunikacji na potrzeby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na następujące części: Część I: - dostawa zestawów multimedialnych (komputer z peryferiami), - kamerę cyfrowa do videotreningu, - ekran dotykowy - telewizor LED SMART 55, - tablet 10, - komputer z ekranem dotykowym do komunikacji alternatywnej, - zestawy komputerowe do obsługi działań medycznych wraz z oprogramowaniem, - urządzenie wielofunkcyjne. Część II: - komunikatory, włączniki i przełączniki specjalistyczne, - komunikator do komunikacji, - komunikator z funkcją skanowania typ 1, - komunikator z funkcją skanowania typ 2. Część III: - oprogramowanie do komunikacji alternatywnej AAC, - oprogramowanie do drukowania symboli PCS, - oprogramowanie do komunikacji alternatywnej, - oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej, - oprogramowanie do wspomagania rozwoju.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.32.00-7, 38.65.16.00-9, 30.23.13.20-6, 48.19.00.00-6, 48.51.00.00-6, 48.18.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część I - 1.800,00 zł; Część II - nie wymaga się wniesienia wadium; Część III - nie wymaga się wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, w Banku PKO BP nr konta 78 1020 1811 0000 0002 0095 6946, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny 01/2016. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium - Dostawa sprzętu multimedialnego oraz sprzętu przeznaczonego do komunikacji na potrzeby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, nr referencyjny 01/2016. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące w szczególności posiadania wiedzy i doświadczenia. Dla części I: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu komputerowego o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub większej niż 60 000 zł brutto. Dla części II: Zamawiający nie stawia warunku udziału. Dla części III: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę oprogramowania o wartości zamówienia równej lub większej niż 8 000 zł brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz złożenia poświadczeń dotyczy dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego w ust. V SIWZ i sekcji III.3.2) ogłoszenia. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Część I: Zmiany postanowień umowy 1. Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach: 1) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 2) Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. 4) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy. 5) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy zamówienia. 6) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). 7) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 8) Zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 9) Zmiany zakresu umowy w przypadku, gdy po dacie złożenia oferty dane urządzenie lub oprogramowanie zostało wycofane z rynku przez producenta lub też dany model urządzenia lub wersja oprogramowania zostały zastąpione modelami lub wersjami nowszymi, spełniającymi wszystkie wymogi opisane w SIWZ. W takiej sytuacji nie dopuszcza się zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy (możliwe jest jedynie jego zmniejszenie lub pozostawienie bez zmian). 2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do dokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 3. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie prac wykonanych po dacie podpisania aneksu. Część II: Zmiany postanowień umowy 1. Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach: 1) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 2) Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. 4) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy. 5) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy zamówienia. 6) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). 7) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 8) Zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 9) Zmiany zakresu umowy w przypadku, gdy po dacie złożenia oferty dane urządzenie zostało wycofane z rynku przez producenta lub też dany model urządzenia został zastąpiony modelem lub wersją nowszą, spełniającą wszystkie wymogi opisane w SIWZ. W takiej sytuacji nie dopuszcza się zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy (możliwe jest jedynie jego zmniejszenie lub pozostawienie bez zmian). 2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do dokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 3. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie dostaw wykonanych po dacie podpisania aneksu. Część III: Zmiany postanowień umowy 1. Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach: 1) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 2) Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. 4) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy. 5) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy zamówienia. 6) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). 7) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 8) Zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 9) Zmiany zakresu umowy w przypadku, gdy po dacie złożenia oferty dane oprogramowanie zostało wycofane z rynku przez producenta lub zostało zastąpione wersją nowszą, spełniającą wszystkie wymogi opisane w SIWZ. W takiej sytuacji nie dopuszcza się zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy (możliwe jest jedynie jego zmniejszenie lub pozostawienie bez zmian). 2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do dokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. 3. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie dostaw wykonanych po dacie podpisania aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psouu.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2016 godzina 13:00, miejsce: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk, pokój nr 1 na parterze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Dowodami, o których mowa w ust. VI pkt 1 SIWZ i sekcji III.4.1) ogłoszenia są: a) poświadczenie, b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 2) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów dotyczących należytego ich wykonania. 3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ze złożonych dokumentów (w oryginale) powinien wynikać w sposób jednoznaczny: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem (np. umowa o podwykonawstwo, umowa cywilno-prawna), - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. VI pkt 3 SIWZ i sekcji III.4.3.1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy określone w ust. VI pkt 3 SIWZ i sekcji III.4.3.1) ogłoszenia stosuje się odpowiednio. 5) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. b) Oświadczenie lub oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu winno/y potwierdzać, iż wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. c) Dokumenty wymienione w ust. VI pkt 1 SIWZ i sekcji III.4.1) ogłoszenia powinny potwierdzać, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. d) Dokumenty wymienione w ust. VI pkt 2 i 4 SIWZ oraz sekcji III.4.2) i III.4.4) ogłoszenia muszą dotyczyć każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzęt komputerowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: - dostawa zestawów multimedialnych (komputer z peryferiami), - kamerę cyfrowa do videotreningu, - ekran dotykowy - telewizor LED SMART 55, - tablet 10, - komputer z ekranem dotykowym do komunikacji alternatywnej, - zestawy komputerowe do obsługi działań medycznych wraz z oprogramowaniem, - urządzenie wielofunkcyjne..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Komunikatory.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II: - komunikatory, włączniki i przełączniki specjalistyczne, - komunikator do komunikacji, - komunikator z funkcją skanowania typ 1, - komunikator z funkcją skanowania typ 2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.13.20-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Oprogramowanie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III: - oprogramowanie do komunikacji alternatywnej AAC, - oprogramowanie do drukowania symboli PCS, - oprogramowanie do komunikacji alternatywnej, - oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej, - oprogramowanie do wspomagania rozwoju.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.19.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości - 10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.