eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Usługa uruchomienia, zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Otwockiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-06-21Ogłoszenie nr 564028-N-2019 z dnia 2019-06-21 r.

Gmina Otwock: Usługa uruchomienia, zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Otwockiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, krajowy numer identyfikacyjny 13268770000000, ul. ul. Armii Krajowej  5 , 05-400  Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 792 001, e-mail umotwock@otwock.pl, faks 227 794 225.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.otwock.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.otwock.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.otwock.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, -budynek B, pok. nr 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa uruchomienia, zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Otwockiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022.
Numer referencyjny: WZP.271.33.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres i opis przedmiotu zamówienia: 1. Uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu Otwockiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022. W 2019 r. 28 dni od podpisania umowy do 30 października, w 2020 r. od 1 maja do 30 października, w 2021 r. od 1 maja do 30 października oraz w 2022 r. od 1 maja do 30 października. 2. Zobowiązanie do uruchomienia usługi w oferowanym terminie, nie później, niż w terminie 28 dni od podpisania umowy przez obie strony. 3. Zapewnienie w pierwszym i drugim roku funkcjonowania 8 stacji rowerowych wraz z 52 szt. rowerów standardowych i 6 szt. rowerów dziecięcych w okresie funkcjonowania wszystkich stacji. 4. Zapewnienie w trzecim i czwartym roku funkcjonowania 10 stacji rowerowych wraz z 64 szt. rowerów standardowych i 6 szt. rowerów dziecięcych w okresie funkcjonowania wszystkich stacji. 5. Zapewnienie bezpłatnego czasu korzystania z roweru przez pierwsze 20 minut, zaś po przekroczeniu bezpłatnego czasu korzystania z roweru, opłaty za wypożyczenie roweru powinny kształtować się następująco: od 21 do 60 minut - 1 zł, od 61 do 120 minut - 3 zł, od 121 do 180 minut - 5 zł, od 180 do 240 oraz każda kolejna godzina - 7 zł; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest usługa uruchomienia, zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Otwockiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022, zwanego w dalszej części umowy "systemem" lub "ORM". 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 30 października 2022 r. 2. Uruchomienie systemu nastąpi nie później, niż w okresie do 28 dni od podpisania umowy do 30 października 2019 r., w 2020 r. od 1 maja do 30 października, w 2021 r. od 1 maja do 30 października oraz w 2022 r. od 1 maja do 30 października. 3. Wykonawca zapewni stacje lub stojaki rowerowe, na stałe osadzone w podłożu według lokalizacji przekazanych przez zamawiającego. Stacja -stacja rowerowa zapewniająca trwałe przypięcie roweru w zamku, wypożyczenie (zwolnienie zapięcia) roweru może nastąpić dopiero po wypożyczeniu roweru przez użytkownika. Zwrot rowerów następuje poprzez wpięcie roweru do stacji. Stojak - stojak rowerowy zapewnia pozostawienie roweru przy stojaku, wypożyczenie roweru może nastąpić dopiero po wypożyczeniu roweru przez użytkownika. Zwrot roweru może nastąpić tylko poprzez pozostawienie roweru w promieniu nie większym niż 3 metry od stojaka lub poprzez wpięcie roweru do stojaka. 4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii i usterek elementów systemu roweru miejskiego, w maksymalnym czasie wynoszącym: ... 5. Usytuowanie stacji/stojaków rowerowych w pierwszych dwóch latach projektu wg. lokalizacji (w 3 i 4 roku + 2 dodatkowe stacje): a. Skwer Lennestadt/Park Miejski (przy ul. Filipowicza) b. Osiedle Morskie Oko (u zbiegu ul. Generalskiej i Hallera) c. PKP Śródborów (przy ul. Narutowicza/Warszawskiej) d. PKP Świder (przy ul. Jasnej) e. Skwer 7 Pułku Ułanów f. Rondo Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn g. Stacja Plaża Miejska (przy ul. Turystycznej) h. ul. Samorządowa/ul. Konarskiego nieopodal Szpitala im. A. Grucy w Otwocku 6. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeniesienia maksymalnie 2 szt. wyznaczonych stacji/stojaków rocznie do nowych lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego. 7. Dostarczone rowery oraz elementy wyposażenia stacji/stojaków rowerów w pierwszym roku będą fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad produkcyjnych, konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z nienależytej jakości ich wykonania. 8. Wykonawca zobowiązuje się do: a) zapewnienia i utrzymywania na własny koszt systemów łączności i oprogramowania niezbędnych dla funkcjonowania, nadzoru i rozliczania systemu rowerów, b) zapewnienia we własnym zakresie oraz na swój koszt relokacji rowerów, serwisu i naprawy wszystkich elementów wyposażenia rowerów - w szczególności rowerów, stacji rowerowych, urządzeń i oprogramowania, elementów systemu łączności oraz systemu rozliczania i płatności, c) utrzymania we własnym zakresie i na własny koszt rowerów i stacji/stojaków rowerowych w należytym stanie estetycznym poprzez systematyczne czyszczenie i wymianę zniszczonych elementów, d) dokonywania wszelkich rozliczeń z klientami, w tym również rozliczeń końcowych (także z tytułu wpłaconych kaucji). 9. W przypadku stwierdzenia utraty rowerów, na Wykonawcy ciąży obowiązek uzupełnienia utraconych rowerów. 10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu okresowych raportów z realizacji czynności stanowiących Przedmiot Umowy, za okresy miesięczne, przekazywane do 10. dnia następnego miesiąca, w zakresie: 1) ilości usterek, awarii, związanych z błędami działania systemu oraz usterek związanych z eksploatacją rowerów, obejmujących wskazanie rodzaju i ilości, 2) czasu naprawy od zgłoszenia i sposobu dokonywania naprawy usterek, awarii systemu oraz usterek związanych z eksploatacją rowerów, 3) ilości użytkowników, którzy zostali zarejestrowani oraz wyrejestrowani z systemu od początku jego działania, z podziałem na miesiące i dni, 4) liczby aktywnych użytkowników w sezonie tj. takich, którzy przynajmniej raz w aktualnym sezonie skorzystali z wypożyczeń, 5) ilości i przedmiotu reklamacji klientów oraz sposobu ich załatwienia, 6) ilości wypożyczeń, zwrotów i anulacji rowerów w poszczególnych stacjach z podziałem na poszczególne tygodnie i dni, od początku uruchomienia usługi, 7) ilości wypożyczeń zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat, 8) ilości napełnień stacji w rowery z podziałem na dni i godziny, 9) ilości sprawnych rowerów w systemie z podziałem na dni i godziny. 11. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników i osób trzecich, które będą związane przez wykonawcę z przedmiotem umowy. 12. Zamawiający ponosi koszty, związane z zapewnieniem powierzchni gruntowych, na których posadowione zostaną stacje wypożyczania rowerów będące przedmiotem niniejszej umowy, a także zapewnia uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń na ustawienie stacji rowerów miejskich będących przedmiotem niniejszej umowy. 13. Zamawiający udziela Wykonawcy zgodę na obsługę dodatkowych stacji/stojaków rowerowych w ramach ORM, których całkowite koszty pokrywane będą przez zewnętrznych inwestorów na następujących zasadach: a) uruchomienie każdej dodatkowej stacji/stojaków wiązać się będzie z dostarczeniem minimum 6 dodatkowych sztuk rowerów o typie wskazanym przez inwestora, b) Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie powierzchni terminali ufundowanych przez zewnętrznych inwestorów dla ich własnych celów reklamowych, c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt i ryzyko wszelkich niezbędnych oświadczeń, opinii, zgód, pozwoleń, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla zorganizowania takiej stacji/stojaków. 14. Zamawiający wyraża zgodę na pobieranie opłat od użytkowników za korzystanie z systemu ORM przez Wykonawcę w okresie trwania umowy. 15. Klienci korzystający z ORM ponoszą opłaty wg uzgodnionego cennika z Zamawiającym. Korzystanie z roweru przez klientów systemu przez pierwsze 20 min od chwili wypożyczenia roweru ze stacji do chwili zwrotu na dowolną stację jest bezpłatne. Po przekroczeniu czasu bezpłatnego korzystania z roweru, opłaty za wypożyczenie roweru będą wynosiły: od 21 do 60 minut - 1 zł, od 61 do 120 minut - 3 zł, od 121 do 180 minut - 5 zł, od 180 do 240 oraz każda kolejna godzina - 7 zł. 16. Wykonawca w ciągu 14 dni po zakończeniu ostatniego sezonu rowerowego powiadomi każdego użytkownika systemu ORM o wysokości jego niewykorzystanej kwoty i możliwości jej zwrotu. 17. Przychody uzyskane z tytułu opłat za wypożyczenie oraz innych opłat wynikających z regulaminu użytkowania rowerów będą stanowiły przychód Wykonawcy. 18. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie pobierał dodatkowych opłat od klientów z tytułu realizacji transakcji bezgotówkowych. 19. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie do celów reklamowych powierzchni rowerów oraz powierzchni terminali ufundowanych przez zewnętrznych inwestorów w okresie zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu ORM. 20. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania stacji rowerowych do celów reklamowych, z wyłączeniem stacji sponsorowanych. 21. Zamawiający zabrania umieszczania reklam o treści sprzecznej z polskim prawem, które naruszają dobra osobiste osób trzecich, a w szczególności reklam: a) zawierających treści powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe wobec innych, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, narodowość, przekonania religijne lub polityczne, propagujące przemoc lub o cechach pornograficznych. b) wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, c) napojów alkoholowych, a także produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego lub przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem. d) Zamawiający zabrania umieszczania reklam o charakterze politycznym. e) Przychody uzyskane z tytułu umów zawartych z reklamodawcami będą stanowiły przychód Wykonawcy. 22. Wykonawca, na prośbę Zamawiającego zobowiązuje się do zmiany treści reklamowych na własny koszt. (3-krotnie podczas trwania sezonu) 23. Wykonawca oświadcza, że posiada licencję na korzystanie z oprogramowania służącego uruchomieniu i funkcjonowaniu ORM w okresie obowiązywania umowy i jest uprawniony do dalszego jej udostępniania, a w szczególności jest uprawniony do korzystania z oprogramowania w sposób gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie ORM. a) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu korzystania z oprogramowania dla potrzeb ORM zarówno wobec jego twórcy jak i osób trzecich. b) W razie skierowania do Zamawiającego roszczeń przez twórcę lub osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw w następstwie korzystania z oprogramowania dla potrzeb ORM, Zamawiający na mocy niniejszej umowy wskaże jako zobowiązanego Wykonawcę, który niniejszym zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń. c) Wszelkie opłaty i należności osób trzecich związane z korzystaniem z oprogramowania dla potrzeb wykonywania tej umowy obciążają Wykonawcę. 24. Administratorem danych osobowych związanych z realizowaniem usługi jest Wykonawca. 25. Na Wykonawcy ciążą wszelkie obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności pełnienia funkcji administratora danych. 26. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego i osób trzecich, na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć nową umowę ubezpieczeniową na kwotę minimum wyżej wymienioną i doręczyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię nowo zawartej umowy w dniu następnym od daty wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest także do dostarczenia aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na każde pisemne lub telefoniczne żądanie Zamawiającego. 27. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym również utracone korzyści, wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi pracami. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego, chyba że zostaną one pokryte z Polisy OC. 28. W zakresie ubezpieczenia Wykonawca będzie przestrzegał następujących zasad: a) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, b) ewentualne ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, poniżej której ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do wypłacenia odszkodowania, nie może być większe niż 3 000,00 zł, (słownie: trzy tysiące złotych). c) Koszt umowy lub umów (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. d) Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji niniejszej umowy. 29. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na serwisowaniu i konserwacji rowerów, tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm). 30. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia. 31. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności: a) posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności; b) posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi; c) zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy. ? Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, to jest takich które będą spełniać wszystkie funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż określone w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 92.00.00.00 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: * Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponować: do najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi doświadczenie w obsłudze systemów rowerowych od co najmniej 2 sezonów (od 2010 roku). * Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie dostawę systemu rowerowego wraz z ich obsługą i pełnym serwisem do miasta o liczbie mieszkańców wynoszącej co najmniej 30 tys. mieszkańców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 10.000 zł.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Łączna cena ofertowa brutto60,00
Serwis naprawczy10,00
Wakacyjny projekt pilotażowy CARGO 10,00
Innowacyjność20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 2) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany; 3) terminów realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy polegających w szczególności na: a) przedłużających się terminach uzgodnień, wydawania zgód, wydawania decyzji administracyjnych itd., na które Wykonawca lub Zamawiający nie miał wpływu a dołożył wszelkiej staranności w celu ich uzyskania o czas niezbędny do ich uzyskania; b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, o czas jej wystąpienia i usunięcia skutków; c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przez Zamawiającego robót związanych z utwardzeniem terenu pod stacje rowerowe, o czas ich występowania. 4) konieczności zmiany osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy w wypadku śmierci, choroby lub wypadku kierownika projektu/serwisu, nie wywiązywania się kierownika projektu/serwisu z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli wymiana kierownika projektu/serwisu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych wyżej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie (należy podać przyczyny) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 5) innych nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; 6) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.