eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Dęba › Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, parkingów, chodników i oświetlenia wraz z budową miejsc postojowych w SPZZOZ w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 8 oraz budowa zjazdu z drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.Modernizacja i naprawa dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia w SPZZOZ w Nowej DębieOgłoszenie z dnia 2020-11-20

Ogłoszenie nr 560233685-N-2020 z dnia 20-11-2020 r.

Nowa Dęba: Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, parkingów, chodników i oświetlenia wraz z budową miejsc postojowych w SPZZOZ w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 8 oraz budowa zjazdu z drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i naprawa dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia w SPZZOZ w Nowej Dębie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 565772-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510198769-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Krajowy numer identyfikacyjny 56329800000000, ul. ul. M. C. Skłodowskiej , 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15 8462651 w. 120, e-mail sekretariat@zoznowadeba.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): zoznowadeba.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zespoł Zakładów Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, parkingów, chodników i oświetlenia wraz z budową miejsc postojowych w SPZZOZ w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 8 oraz budowa zjazdu z drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i naprawa dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia w SPZZOZ w Nowej Dębie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SPZZOZ.NT.IV.382-4/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie obejmuje budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, parkingu dla 10 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i chodników z betonowej kostki brukowej oraz odwodnienia w postaci wpustów deszczowych wraz z przykanalikiem. przebudowę słupów oświetlenia ulicznego wraz z okablowaniem. Lokalizację parkingu dostosowano do istniejących miejsc postojowych o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni manewrowej - 4,00m - zgodnie z załączonymi przekrojami konstrukcyjnymi. Wzdłuż całego odcinka drogi zakłada się wymianę krawężników i obrzeży betonowych, przebudowę istniejących chodników o szerokości od 1,5m do 2,0m o nawierzchni z kostki brukowej. Komunikacja z przyległą drogą gminną będzie odbywać się budowanym zjazdem o nawierzchni z betonu asfaltowego, na styku nawierzchni bitumicznej i istn. nawierzchni drogi gminnej ułożony zostanie krawężniki betonowy 15x30 cm obniżony do poziomu jezdni na ławie z oporem z betonu C12/15, natomiast od strony pobocza zjazdu krawężnikiem betonowym 15x30 cm wystającym 12 cm posadowionym na ławie z oporem z betonu C12/15. Przebudowane zostanie również istniejące oświetlenie polegające na wymianie słupów oświetleniowych i kabli na nowe. Istniejące wpusty i przykanalik zostaną wymienione na nowe (wpusty kl.D400, przykanalik Ø200mm). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ, załącznikach do SIWZ praz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45220000-5,

45112000-5,

45231100-6,

45200000-9,

45230000-8,

45231000-5,

45231300-8,

45232000-2,

45314300-4,

45316100-6,

45311100-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia: 30.11.2020 r. (Uzgodniony termin wykonania robót dodatkowych 06.11.2020 r.)

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/10/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Konieczność dokonania rozbiórki istniejącej nawierzchni na powierzchni 102m2 i wykonania pełnej konstrukcji postojowej tj.: warstwy podbudowy z kruszywa gr 25 cm, a następnie ułożenia kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Dodadtkowo niezbędna stała się wymiana kanalizacji deszczowej poprzez ułożenie nowych rur PCV fi 200 mm na długości 40 m.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Po dokonaniu rozbiórki krawężników oraz części istniejącej jezdni zatoki postojowej tj. odkryciu konstrukcji z kruszywa gr 5 cm okazało się, że konstrukcja ta nie spełnia wymogów konstrukcyjnych pod realizowany parking.Dokonano również odkrywki istniejącej kanalizacji deszczowej i stwierdzono jej bardzo zły stan techniczny. W okolicznościach zaistniałego stanu faktycznego wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2. lit. a, b, c ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.