eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla Ośrodka Reprezentacyjnego MONOgłoszenie z dnia 2020-11-16

Ogłoszenie nr 560228069-N-2020 z dnia 16-11-2020 r.

Pruszków: Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla Ośrodka Reprezentacyjnego MON
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 628511-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510282825-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Krajowy numer identyfikacyjny 01042745200000, ul. Nowa Wieś, ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 892 000, e-mail ormon@ron.mil.pl, faks 261 892 048.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Wojskowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla Ośrodka Reprezentacyjnego MON

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

20/ŻYWN/PN/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla Ośrodka Reprezentacyjnego MON. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 2.1. załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 2.2. załączniki nr: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SIWZ - Formularz cenowy (poszczególnych części przedmiotu zamówienia); 2.3. załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniana przez Zamawiającego oddzielnie, według zasad opisanych w SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na sześć części, zgodnie z opisem poszczególnych części, zawartym odpowiednio w załączniku nr: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SIWZ - Formularz cenowy. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część/części. 4. Miejsce dostawy: 4.1. Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Michałowice, Nowa Wieś ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków - część I, III,V,VI; 4.2. Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, województwo warmińsko - mazurskie, powiat szczycieński, gmina Jedwabno, 12-122 Jedwabno - część II, IV. 5. Zamawiający zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do 100% zamówienia gwarantowanego. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oraz posiadania na ten cel środków finansowych. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 6. Wykazane przez Zamawiającego z należytą starannością, ilości w poszczególnych asortymentach z uwagi na zmienną liczbę żywionych (liczbę, której Zamawiający na etapie prowadzonego postępowania oraz zawarcia umowy, nie jest w stanie przewidzieć), są średniorocznymi potrzebami i mogą w czasie realizacji zamówienia ulegnąć zmianie (zwiększenie lub zmniejszenie) bez odrębnej akceptacji Wykonawcy. Zmiany te nie mogą powodować przekroczenia maksymalnej wartości umowy brutto. Wykonawca z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec Zamawiającego.


II.4) Główny kod CPV: 15113000-3
Dodatkowe kody CPV:

15113000-3,

15111100-0,

15111200-1,

15131130-5,

15131200-7,

15114000-0,

15412100-0,

15112000-6,

15131135-0,

15115100-8,

15119300-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
01.01.2020r.-31.12.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla Ośrodka Reprezentacyjnego MON
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/12/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o. , , Dąbrowa 6, 26-332, Sławno, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 113318.10 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla Ośrodka Reprezentacyjnego MON
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/12/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

akład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o., , Dąbrowa 6, 26-332, Sławno , kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 66100.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
W § 3, ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: Maksymalną wartością umowy jest wartość zamówienia gwarantowanego, określona w ust. 2.W § 3 dodaje się ust. 8 o brzmieniu: W przypadku niezrealizowania zamówienia gwarantowanego w pełnej wartości, o której mowa w ust. 2, wartością zamówienia gwarantowanego będzie łączna wartość wszystkich zrealizowanych dostaw. Wykonawca z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec ZAMAWIAJĄCEGO.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ze względu na wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy - na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn.zm.) strony zgodnie postanowiły: - dokonać zmiany zakresu świadczenia umowy z dotychczas określonego w umowie jako zamówienie gwarantowane i zamówienie opcjonalne, na zakres świadczenia ograniczony wyłącznie do zamówienia gwarantowanego; - dokonać odpowiadającej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.