eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.Ogłoszenie z dnia 2020-07-08

Ogłoszenie nr 560122757-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.

Pruszcz Gdański: Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 608328-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540233892-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510012028-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Pruszcz Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny 19167491900000, ul. ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 775 99 69, e-mail zamowienia@pruszcz-gdanski.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pruszcz-gdanski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 w Pruszczu Gdańskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.43.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na przebudowie budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję biurową urzędu stanu cywilnego wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, c.o., elektroenergetycznej oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o. oraz rozbiórce przyłącza wody z instalacją wodociągową i instalacji gazu (przebieg inwestycji obejmuje działki nr 69/4, 73/9, 68/2, 73/14, 67/15, 70/1) w Pruszczu Gdańskim (jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdański [220401_1] obręb ewidencyjny [Nr 0013].


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45453000-7,

45262690-4,

45310000-3,

45320000-6,

45330000-9,

45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
20 miesięcy od daty zawarcia umowy.tj. od 17 stycznia 2020 r. do 17 września 2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/07/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiena opisu przedmiotu zamowienia poprzez uzupełnienie oraz zmianę przedmiaru robót o przedmiar pn.: Kosztorys robót dodatkowych nr 1 i 2.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca zgłosił Zamawiającemu wystąpieniem z dnia 18.05.2020 r., protokołem konieczności nr 1 z dnia 15.05.2020 r., że podczas prowadzonych prac rozbiórkowych budynku odkryto, występującą w ścianie szczytowej, drewnianą belkę stropową oraz kamienne ławy fundamentowe wewnątrz budynku w złym stanie technicznym. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości ław kamiennych koniecznym jest ich wzmocnienie od wewnątrz i zewnątrz oraz wykonanie drenażu opaskowego. W celu wzmocnienia konstrukcji szczytów koniecznym jest rozebranie szczytów ceglanych, wykonanie wieńca na ścianach parteru i ponowne odtworzenie ścian szczytowych, wystąpienie Wykonawcy, protokół konieczności nr 1 z dnia 15.05.2020 r. został zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta, a koszt wykonania niezbędnych prac budowlanych związanych z wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej został wyceniony na kwotę 161.262,71 zł brutto, zmiana Umowy objęta niniejszym aneksem nr 1/2020 do Umowy nie jest istotna w rozumieniu postanowień rozdziału 20.5. IDW.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.