eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa kompleksowej organizacji szkoleń z przedsiębiorczości oraz umiejętności informatycznych w ramach projektu Mommypreneurs (PLPrzedsiębiorcza mama)Ogłoszenie z dnia 2020-07-02

Ogłoszenie nr 560118282-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

Łódź: Usługa kompleksowej organizacji szkoleń z przedsiębiorczości oraz umiejętności informatycznych w ramach projektu Mommypreneurs (PLPrzedsiębiorcza mama)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 507585-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510032733-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Łódzki, Krajowy numer identyfikacyjny 12870000000000, ul. ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 635 43 54, e-mail przetargi@uni.lodz.pl, faks 42 635 43 26.
Adres strony internetowej (url): www.uni.lodz.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia wyższa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa kompleksowej organizacji szkoleń z przedsiębiorczości oraz umiejętności informatycznych w ramach projektu Mommypreneurs (PLPrzedsiębiorcza mama)

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

1/ZP/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Kompleksowe przeprowadzenie szkolenia z przedsiębiorczości: 1.1.a. przeprowadzenie dziewięciotygodniowego szkolenia z przedsiębiorczości (druga edycja) 1.1. b. organizacja przerw kawowych podczas szkolenia odbywającego się na miejscu; 2. Kompleksowe przeprowadzenie szkolenia z umiejętności informatycznych (web-design, e-commerce): 2.1.a. przeprowadzenie dziewięciotygodniowego szkolenia z umiejętności informatycznych (druga edycja) 2.1.b. organizacja przerw kawowych podczas szkolenia odbywającego się na miejscu (druga edycja); 2.1.c. rekrutacja do trzeciej edycji szkolenia z umiejętności informatycznych 2.2.a. przeprowadzenie dziewięciotygodniowego szkolenia z umiejętności 14.04.2020 2/3 informatycznych (trzecia edycja) 2.2.b. organizacja przerw kawowych podczas szkolenia odbywającego się na miejscu (trzecia edycja); 2.2.c. rekrutacja do czwartej edycji szkolenia z umiejętności informatycznych 2.3.a. przeprowadzenie ośmiotygodniowego szkolenia z umiejętności informatycznych (czwarta edycja) 2.3.b. organizacja przerw kawowych podczas szkolenia odbywającego się na miejscu (czwarta edycja); 3. Organizacja opieki nad dziećmi uczestniczek szkoleń z przedsiębiorczości oraz z umiejętności informatycznych, o ile uczestniczki szkoleń wyrażą chęć skorzystania z powierzenia swoich dzieci opiece podczas uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych (dla wszystkich wyżej wymienionych edycji).


II.4) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:

80000000-4,

85312110-3,

55320000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
19.02.2020-23.10.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 19/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Wall Jobs sp. z o.o., , ul. Piotrkowska 95, 90-423, Łódź, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 274814.09 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
09/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zadania określone w § 2 ust. 1 umowy, w okresie trwania stanu epidemii lub innego stanu zagrożenia epidemicznego, może być wykonane z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. W przypadku wykonywania umowy w sposób określony w zdaniu pierwszym, od dnia rozpoczęcia świadczenia usług w ten sposób do dnia zakończenia stanu epidemii,§ 2 ust. 1.1.2., 1.2.1b., 1.2.2.b. 1.2.3. b oraz 1.3. nie stosuje się. W związku z powyższym kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy została zmniejszona do 202 028,23 PLN

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana umowy wynika z wprowadzonego na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego od 13 marca 2020r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 433) a od 20 marca 2020 stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm) Działając na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Zamawiający, stwierdza, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi podawania posiłków »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.