eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa Budynku Edukacji Wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego"Ogłoszenie z dnia 2020-07-02

Ogłoszenie nr 560118154-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

Warszawa: Budowa Budynku Edukacji Wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 522532-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540055099-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510080802-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz, Krajowy numer identyfikacyjny 01525966300186, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224438878, e-mail Zoliborz.WZP@um.warszawa.pl, faks 224439004.
Adres strony internetowej (url): http://www.zoliborz.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa Budynku Edukacji Wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

UD-XVIII-WZP.271.9.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zadania stanowi budowa obiektu z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, pozytywnym odbiorem robót przez gestorów mediów (oraz uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu). W skład zadania wchodzi: budowa budynku szkolnego z instalacjami i zagospodarowaniem terenu, w tym: o rozbiórka budynku gospodarczego, o budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego, elektrycznego i teletechnicznego, o budowa oświetlenia zewnętrznego, o wykonanie ciągów jezdnych, pieszych oraz miejsc parkingowych i parkingu dla rowerów, o wykonanie dróg wewnętrznych i zjazdu, o budowa placu zabaw dla dzieci, o budowa ogrodzenia, o zieleń, o ponadto: przebudowa do nowych funkcji trzech budynków dawnej Stacji Pomp Kanałowych tj. pompowni, studni zbiorczej i stróżówki wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, o adaptacja pomieszczenia przechowalni jaj na zmywalnię w kuchni głównej w starym budynku szkoły. Zaprojektowano budynek niski, z dachem płaskim/szedowym, przeznaczony na szkołę dla 225 dzieci i dla 20 osób personelu. W budynku zaprojektowano m.in. pomieszczenia zaplecza kuchennego typu cateringowego tj. świetlicę-aneks jadalny, rozdzielnię posiłków i zmywalnię. Budynek będzie wyposażony w dźwig osobowy.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45112700-2,

45112710-5,

45233253-7,

45342000-6,

45310000-3,

45314200-3,

45330000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji zamówienia wynikający z umowy nr ŻOL/WIR/C/V/P1/23/14/2019-2020/209 z dnia 24.04.2019 r. i Aneksu nr 2/2020 z dnia 25.06.2020 r.: 31.07.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa Budynku Edukacji Wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 24/04/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Łukasz Wasilewski HELSEN s.c., , ul. Trylogii 2/16, 01-982, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

DOM-BUD Oleksandr Drozda HELSEN s.c., , ul. Strumykowa 23/30, 01-982, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 10000000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana dotyczy terminu wykonania zamówienia.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W dniu 06.05.2020 r. Wykonawca HELSEN Spółka Cywilna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Trylogii 2/16 realizujący umowę na budowę budynku edukacji wczesnoszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego", wystąpił o przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy o 45 dni tj. do dnia 15.08.2020 r. W dniu 14.05.2020 r. Zamawiający wystąpił do Wykonawcy o dostarczenie dokumentacji potwierdzającej przyczyny opóźnienia robót. W dniu 20.05.2020 r. Wykonawca dostarczył dokumenty potwierdzające przyczyny opóźnienia robót a w dniu 22.05.2020 r. uzupełnił ww dokumenty dosyłając oświadczenie nt. stanu osobowego na budowie w miesiącach marcu, kwietniu oraz do 19 maja. W przesłanych dokumentach Wykonawca przedstawia przyczyny opóźnienia robót wynikające z pandemii wirusa SARS-CoV-2 m.in.: - opóźnienia wynikające z braku dostaw elementów ogrodzenia balustrad zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonawca przedstawił dokumenty w których dostawca informuje o niemożliwości dotrzymania umówionych terminów z powodu zaburzenia ciągu dostaw i zaszła konieczność przesunięcia terminów dostawy, - opóźnienia wynikające z wyjazdu pracowników zagranicznych (Ukraina) w obawie przed zakażeniem, co spowodowało zmniejszenie stanu pracowników na budowie. Wykonawca nie był w stanie zatrudnić na ich miejsce wykwalifikowanych fachowców, - opóźnienia wynikające z powolniejszego działania instytucji odpowiedzialnych za odbiory techniczne takich jak MPWiK oraz Veolia s.a. W okresie pandemii instytucje te nie dotrzymywały swoich terminów działania wynikających z przepisów. Powodowało to dezorganizację pracy na budowie i niemożność zakończenia wybranych fragmentów budowy, - Wykonawca przedstawił oświadczenie o stanie osobowym na budowie. W miesiącach marcu, kwietniu oraz do 19 maja stan ten wynosił średnio 5,6 osoby dziennie, natomiast przed ogłoszeniem pandemii 15 osób. Przedstawiciele Zamawiającego kontrolujący budowę potwierdzają ten stan rzeczy. Po rozpatrzeniu i przeanalizowaniu przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających przyczyny opóźnienia oraz potwierdzenia stanu realizacji przedstawionego przez Wykonawcę zarówno przez nadzór inwestorski jak i przedstawicieli Zamawiającego na budowie zachodzą przesłanki do przedłużenia terminu realizacji. Uznano, że optymalnym okresem przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy jest 31 dni tj. do 31.07.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.