eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opalenica › ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO O WIATROŁAP WRAZ Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W UŚCIĘCICACH, działka nr 165/2Ogłoszenie z dnia 2020-07-02

Ogłoszenie nr 560118058-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

Opalenica: ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO O WIATROŁAP WRAZ Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W UŚCIĘCICACH, działka nr 165/2
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podziałanie "wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 513368-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510075345-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opalenica, Krajowy numer identyfikacyjny 63125883300000, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 44 77 281 , e-mail przetargi@opalenica.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.opalenica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO O WIATROŁAP WRAZ Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W UŚCIĘCICACH, działka nr 165/2

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GK.271.1.1.2020.AP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Domu Ludowego o wiatrołap wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. W zakres prac wchodzi rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych wraz z podestem i podjazdem, wykonanie fundamentów pod wiatrołap i nową pochylnię, murowanie ścian, wykonanie konstrukcji żelbetowych, wykonanie stropodachu, montaż stolarki otworowej, wykonanie podłoży pod posadzki, wykonanie okładzin posadzkowych, tynków i sztablatur ścian i stropu wraz z malowaniem, wykonanie instalacji elektrycznej w rozbudowanej części, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi i poręczami oraz wykonanie prac elewacyjnych.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45200000-9,

45210000-2,

45310000-3,

45320000-6,

45400000-1,

45410000-4,

45420000-7,

45430000-0,

45440000-3,

45110000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
60 dni

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
02/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Termin wykonania - do 14 lipca 2020 roku.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
w związku z panującym stanem pandemii COVID-19 i spowodowanymi z tym faktem opóźnieniami

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.