eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowogród Bobrzański › "Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102433F ul. Leśna w m. Nowogród Bobrzański"Ogłoszenie z dnia 2020-06-29

Ogłoszenie nr 560114895-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.

Nowogród Bobrzański: "Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102433F ul. Leśna w m. Nowogród Bobrzański"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 583833-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510204909-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogród Bobrzański, Krajowy numer identyfikacyjny 97077075980001, ul. ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 290 962, e-mail now.bobrz.um@post.pl, faks 683 276 663.
Adres strony internetowej (url): http://bip.nowogrodbobrz.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102433F ul. Leśna w m. Nowogród Bobrzański"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GKZ.271.1.7.2019.AA

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową dla tematów: a) Rozbudowa gminnej drogi publicznej nr 102433F ul. Leśna, klasy technicznej L o długości w osi 641,0 m, o zasadniczej szerokości jezdni 5,5 m, z jednostronnym lub obustronnym chodnikiem szer. 2,0 m, z wydzielonymi dla samochodów osobowych zatokami postoju równoległego i prostopadłego- ETAP 2 b) Budowy przepustu drogowego nad rowem w miejscu istniejącego obiektu w ciągu drogi gminnej nr 102433F (ulica Leśna). c) Budowa projektowanej sieci oświetleniowej i podłączenie pod istniejącą sieć oświetleniową ze słupa OD-712/6/8 przy skrzyżowaniu ul. Nadbrzeżnej z ul. Nad Stawami, zasilaną z istniejącej stacji S-2644 przy ul. Lipowej d) Budowa kanalizacji deszczowej i usunięcie kolizji z kanalizacją sanitarną w ul. Leśnej w m. Nowogród Bobrzański. e) Budowa kanału technologicznego 129,0 metrów oraz przebudowa sieci Orange Polska S.A. 382 metry., "nowogrod.NET" 83 metry. f) Z inwestycją wiąże się wycinka drzew i krzewów, bezpośrednio kolidujących z elementami przekroju drogowego lub zagrażających bezpieczeństwu Ponadto zakres zadania obejmuje: 1) wykonanie oraz uzgodnienie z uprawnionymi instytucjami czasowej organizacji ruchu, 2) Zrealizowanie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym i załączonym projektem stałej organizacji ruchu 3) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, 4) opracowanie dokumentacji powykonawczej opracowanie i wdrożenie programu zapewnienia jakości zgodnie ze STWiORB 5) opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 6) opracowanie książki obmiaru robót lub innego dokumentu, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, pozwalającego na potwierdzenie wykonania robót budowlanych, 7) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań: podłoża, i nawierzchni, w tym wyniki pomiarów równości poprzecznej i podłużnej podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, cech fizykochemicznych warstw bitumicznych, wolnej przestrzeni, zagęszczenia warstwy, nośności, wskaźników zagęszczenia wbudowanych warstw, badań laboratoryjnych dotyczących spełnienia recept, itp. oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, STWiORB i programem zapewnienia jakości. 8) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona do zasobu kartograficznego wraz z ze-stawieniem powierzchni opracowanym przez uprawnionego geodetę, uwzględniająca parame-try ilościowo-jakościowe wykonanych robót budowlanych, 9) dostarczanie informacji miesięcznych o zaawansowaniu realizacji zadania na wzorze opracowanym przez Zamawiającego. 10) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do realizacji typ/materiał nawierzchni utwardzonych zgodnie z Projektem Wykonawczym z zachowaniem wytycznych SIWZ. 11) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót. 12) Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. 13) Zamawiający informuje, że wzdłuż rozbudowywanej drogi prowadzona jest działalność gospodarcza oraz zlokalizowane są budynki mieszkalne, mogące utrudniać prowadzenie robót budowlanych. W związku z powyższym na wykonawcy ciąży obowiązek organizacji prac w trwającym, ciągłym ruchu drogowym oraz sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na rozbudowywanej drodze i umożliwienie ciągłego dostępu do ul. Leśnej. 14) W ramach zadania opracować książkę drogi dla rozbudowywanej drogi. 15) Wskazane jest, aby Wykonawca zapoznał się na miejscu z wszelkimi okolicznościami realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzając wizję lokalną. 16) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych. 1. Informacja dotycząca robót zamiennych: a) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych. b) Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano. c) Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia. d) Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót. e) Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych. f) Roboty zamienne mogą wynikać: - ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa, - z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie nie-zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: a) na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych, b) z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. UWAGA: projekt budowlany obejmuje również ETAP 4, który nie będzie realizowany w ramach zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

45000000-7,

45111200-0,

45111300-1,

45231110-9,

45231112-3,

45232000-2,

45112100-6,

45316110-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 18.09.2019 r. do 29.05.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana w zakresie terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy (obecnie 30.06.2020 r.)

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z § 21 ust. 3 pkt 2 d Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, - Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku siły wyższej. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy z uwagi na pandemię COVID-19.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.