eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stronie Śląskie › Dostawa leków 2019Ogłoszenie z dnia 2020-06-01

Ogłoszenie nr 560094352-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.

Stronie Śląskie: Dostawa leków 2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 562289-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510149716-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 29498700000000, ul. Sudecka 3A, 57-550 Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 8141488 w. 248, e-mail szpital_stronie@pro.onet.pl, faks 748 141 494.
Adres strony internetowej (url): www.wcpd.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa leków 2019

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-231- 06/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych, pogrupowanej w 14 częściach (pakietach), w ilościach i o charakterze określonych w załączniku nr 1 i 3 do SIWZ. Okres trwania dostaw wynosi 12 miesięcy. Przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy powinien posiadać dokumenty wymagane projektem (wzorem) umowy, będącym załącznikiem do niniejszej SIWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt (wzór) umowy będący załącznikiem do niniejszej SIWZ. W zakres Dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzą: przygotowanie asortymentu Dostawy zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego, dowóz, na koszt i ryzyko Wykonawcy, towaru do Zamawiającego oraz dostarczenie Dostawy do apteki Zamawiającego. Rozładunek leków powinien zakończyć się wniesieniem leków do apteki Centrum.


II.4) Główny kod CPV: 33.00.00.00 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia 27.07.2019 do dnia 27.07.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: rękawice medyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Mercator Medical S.A., przetargi@pl.mercatormedical.eu, Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327, Kraków, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 46447.40 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
13/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana cen produktów objętych przedmiotem umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ceny produktów uległy zmianie w wyniku skutków pandemii COVID-19, w tym m.in. z powodu ograniczenia podaży wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej oraz utrudnień w handlu międzynarodowym o różnorodnym zakresie, w tym zakazów, blokad lub konfiskat dotykających szerokiego asortymentu produktów, komponentów lub materiałów, czego strony umowy, w tym Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć. Biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne wskazane powyżej zasadnym jest dokonanie zmiany umowy w zakresie zmiany cen produktów objętych przedmiotem umowy, w oparciu o przepis art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, który dopuszcza zmianę umowy, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. Przesłanka zmiany umowy określona w przepisie art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp jest nieograniczona przedmiotowo. Proponowana zmiana umowy powoduje wzrost kosztów po stronie Zamawiającego w wysokości 5022,36 zł brutto, w stosunku do wartości zamówienia, wynikającej z pierwotnej umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.