eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pt. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik-Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 2,6 kmOgłoszenie z dnia 2020-05-29

Ogłoszenie nr 560093842-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Wejherowo: Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pt. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik-Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 2,6 km
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 592081-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510217240-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, Krajowy numer identyfikacyjny 19168668000000, ul. ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 743 280, e-mail przetargi@zd.puck.pl, faks 587 743 293.
Adres strony internetowej (url): www.zarzaddrogowy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pt. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik-Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 2,6 km

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-37/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) dla zadania pt.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik - Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 2,6 km" Zamówienie obejmuje: 1. Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych wraz ze wznowieniem granic nieruchomości pasa drogowego Wymagania dotyczące mapy: - podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, - skala 1:500, 2. Wykonanie pełnej szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Inwentaryzację należy uzgodnić z Zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy 3. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji nawierzchni, zjazdów, dojazdów, przepustów, ogrodzeń oraz inwentaryzacji drzewostanu (w obrębie projektowanego pasa drogowego), wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej oraz zestawieniem tabelarycznym z dowiązaniem do kilometraża globalnego drogi 4. Wykonanie badań geotechnicznych i laboratoryjnych konstrukcji istniejącej nawierzchni zgodnie z zaleceniami Instrukcji badań podłoża gruntowego, budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. Instrukcja ta opracowana została w roku 1988 w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie. Odwierty nie rzadziej niż 150 m po obu stronach dostosowane do planowanej niwelety (wykopy, nasypy). Badania są integralnym składnikiem projektu branży drogowej. 5. Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów. 6. Uzyskanie decyzji środowiskowej. 7. Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. 8. Wykonanie projektów podziału nieruchomości - do wyceny należy przyjąć 16 działek pierwotnych. W formularzu ofertowym należy podać cenę za podział (wraz z wyniesieniem w teren) jednej działki. Rozliczenie końcowe nastąpi w oparciu o faktyczną ilość działek przeznaczonych do podziału wynikającą z uzyskanej decyzji ZRID. 9. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID należy zastabilizować znaki graniczne w terenie oraz złożyć operat w Starostwie Powiatowym. 10. Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wymaganymi obowiązującymi przepisami. 11. Przeprowadzenie minimum 2 konsultacji społecznych z mieszkańcami i właścicielami działek, które zostaną przejęte pod pas drogowy w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Sporządzenie i przekazanie zamawiającemu kopii protokołów ze spotkań wraz z kopią całości dodatkowej dokumentacji związanej z konsultacjami. 12. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID należy wykonać szczegółową inwentaryzację, wraz z dokumentacją fotograficzną, składników roślinnych i budowlanych na działkach, które zgodnie z decyzją ZRID zostają przejęte na rzecz Powiatu Wejherowskiego. 13. Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego - 5 egz. 14. Wykonanie branżowych projektów wykonawczych - 5 egz. 15. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 5 egz. 16. Wykonanie przedmiaru robót - 2 egz. 17. Wykonanie kosztorysu ofertowego w układzie SST - 2 egz. 18. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w układzie SST -2 egz. 19. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - 5 egz. (w załączanej płycie CD projekt w wersji edytowalnej i pdf) 20. Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z wykazaniem siedlisk gatunków chronionych na drzewach zakwalifikowanych do wycinki. 21. Wykonanie 1 egzemplarza całego projektu w formie numerycznej na płytach CD (dodatkowo część rysunkową należy dostarczyć w formie kompatybilnym z programem AutoCad). 22. Dokumentację w formie papierowej należy dostarczyć podzieloną do 5 teczek archiwizacyjnych mieszczących format A4. Każda teczka powinna zawierać po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej z każdej branży wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Ponadto jedna z teczek powinna zawierać po 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót. 23. W ramach uzgodnionej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym (tj. nadzór nad zgodnością realizowanej inwestycji z projektem oraz uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu). W trakcie realizacji zaprojektowanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wizyt na terenie budowy (maksimum 3) na pisemne wezwanie Zamawiającego złożone z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Pobyt projektanta na budowie wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach nadzoru autorskiego. Zakres prac projektowych: - Przedstawienie Zamawiającemu do wyboru 2 wariantów przebiegu ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3,0 m na odcinku w km 0+099 do km 2+625 (od mostu w m. Osetnik do początku chodnika w m. Sasino) Do dalszych prac projektowych zostanie wybrany jeden z nich. - Zaprojektowanie odwodnienia drogi; (w przypadku braku możliwości powierzchniowego odwodnienia zaprojektowanie kanalizacji deszczowej) - Zaprojektowanie przebudowy uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z projektowanym układem (płoty, słupy itp.); - Zaprojektowanie zatok autobusowych w miejscu istniejących przystanków autobusowych; - Zaprojektowanie punktowego oświetlenia przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów; - Zaprojektowanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1427G z drogą prowadzącą do miejscowości Zielonka w km 2+294,5; - Zaprojektowanie oświetlenia w obrębie skrzyżowania do miejscowości Zielonka; - Projekt stałej organizacji ruchu 0+000 - 2,625; - Inwentaryzacja drzew kolidujących z projektowanym ciągiem pieszo - rowerowym oraz pozyskanie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych na drzewach zakwalifikowanych do wycinki. - Zaproponować przejście projektowanego ciągu pieszo - rowerowego w km 282,5 w zakresie istniejącego przepustu. Wymagania: a) Należy spełnić wymagania zawarte w następujących aktach prawnych: - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.12.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462), - Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz.430), - Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60), - Ustawa prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414). b) Każdy projekt branżowy musi mieć komplet odrębnych ostatecznych uzgodnień z administratorami urządzeń. c) Należy uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie i oceny wymagane obowiązującymi przepisami prawnymi. d) Należy przedstawić szczegółowe wykazy robót dowiązane do kilometrażu. UWAGA: Wykonawca (pracownia) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez zamawiającego za dokumentację. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt w całości lub dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacji oraz w trakcie statutowej działalności zarządcy drogi.


II.4) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:

71220000-6,

71300000-1,

71320000-7,

71322000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
07.10.2019 r. - 30.10.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi i innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pt. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik-Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. ok. 2,6 km
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

NEOX Sp. z o.o., neox.proj@gmail.com , ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855, Gdańsk, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 156702.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana wysokości wynagrodzenia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1.Aneks zawiera się na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 2. Sporządzenie aneksu wynika z konieczności wykonania usług dodatkowych nie ujętych w zakresie zleconego projektu. Po dokonaniu przez Wykonawcę szczegółowej inwentaryzacji stanu technicznego drogi, poboczy, rowów przydrożnych wzdłuż inwestycji wyszczególniono prace dodatkowe tj. opracowanie nakładki bitumicznej DP nr 1427G Osetnik - Sasino - wymiana warstwy ścieralnej z wcześniejszym frezowaniem na głębokości 2-3 cm. 3. Integralną część niniejszego aneksu stanowi pismo Wykonawcy z dnia 28.04.2020 r. zawierające wycenę dodatkowego zamówienia. 4. Wartość usług dodatkowych wynosi 10 950,00 zł netto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.