eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lidzbark › Budowa garażu dla OSP Lidzbark

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-05-29

Ogłoszenie nr 560093673-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Lidzbark: Budowa garażu dla OSP Lidzbark
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 507911-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510065597-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lidzbark, Krajowy numer identyfikacyjny 13037794200000, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 236 961 505, e-mail umig@lidzbark.pl, faks 236 962 107.
Adres strony internetowej (url): http://bip.umig.lidzbark.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa garażu dla OSP Lidzbark

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BiGK.271.1.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia są prace w ramach zadania pn. "Budowa garażu dla OSP Lidzbark". 2.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa garaży przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku. Istniejący budynek OSP Lidzbark jest budynkiem jednokondygnacyjnym o konstrukcji murowanej z dachem jednospadowym. Projektuje się dwukondygnacyjną rozbudowę budynku w technologii tradycyjnej murowanej z dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blachą trapezową. Na parterze zaprojektowano dwa stanowiska dla strażackich samochodów bojowych, pomieszczenie gospodarcze oraz klatkę schodową. Na piętrze zaprojektowano świetlicę, pomieszczenie socjalne, węzeł sanitarny oraz pomieszczenie biurowe. Na piętrze zaprojektowano lekki taras drewniany na istniejącym budynku garażowym. Ponadto zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki brukowej. Pozostała część działki niezabudowana i nieutwardzona zostanie zagospodarowana jako tereny zielone. Obszar oddziaływania rozbudowy budynku garaży OSP Lidzbark obejmuje działki o numerze ewidencyjnym 363/1, 362, 361/6 oraz ze względu na budowę bezpośrednio przy granicy - działkę nr ewid. 364/2. Przedmiot zamówienia obejmuje również rozbudowę instalacji gazowej w budynku OSP Lidzbark. : przebudowa punktu pomiarowego, przebudowa istniejącej instalacji, likwidacja gazomierza, wykonanie nowych instalacji wg dokumentacji. 3.Parametry techniczne budynku: Powierzchnia zabudowy -istniejąca: 210,19 m2 Powierzchnia zabudowy -projektowana: 184,44 m2 Łączna powierzchnia zabudowy: 394,63 m2 Powierzchnia użytkowa istniejąca: 210,19 m2 Powierzchnia użytkowa projektowana: 292,48 m2 Łączna powierzchnia użytkowa: 502,67 m2 Kubatura - istniejąca: 1 114,0 m3 Kubatura- projektowana: 1 805,0 m3 Łączna kubatura: 2 919,0 m3 Wysokość projektowanej rozbudowy budynku do kalenicy: 10,84 m Głębokość posadowienia budynku 1,1m Rodzaj pokrycia dachowego: Blacha trapezowa 4.Zakres robót dla zamówienia "Budowy garażu dla OSP Lidzbark" został przedstawiony za pomocą dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz przedmiaru robót (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 5. Wszystkie wskazane urządzenia techniczne oraz użyte nazwy własne materiałów i urządzeń podane są przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca jest zobowiązany zastosować materiały lub urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych niż opisane, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie przyjętych rozwiązań. Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanych zamierzeń będących przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania ewentualnych uzgodnień. 6. Jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.


II.4) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45223500-1,

45223500-1,

45261000-4,

45430000-0,

45421100-5,

45410000-4,

45443000-4,

45332200-5,

45331100-7,

45310000-3,

45311100-1,

45333000-0,

45216121-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
02.04.2019 r. -30.09.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Wykonanie następujących robót: 1) wklejenie kotew oraz montaż konstrukcji, 2) wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania bram, 3) wykonanie elewacji na istniejącym budynku, 4) przebudowa instalacji gazowej na istniejącym budynku

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1)wklejenie kotew i montaż konstrukcji dźwigiem jest konieczne z uwagi na zmianę projektu tarasu, który w pierwotnej wersji nie był przewidziany do montażu jako element wspornikowy oraz w całości jako gotowy element, 2)wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania bram wskazane jest z uwagi na rozmiar bram, a także komfort użytkowania obiektu, bramy w pierwotnej wersji miały być otwierane ręcznie, 3)wykonanie elewacji na istniejącym budynku wskazane jest z uwagi na poprawę estetyki istniejącego budynku 4)przebudowa instalacji gazowej wskazana jest ze względów bezpieczeństwa aby nie zmniejszać światła wjazdu do garażu OSP w Lidzbarku.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.