eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 (BO).Ogłoszenie z dnia 2020-05-28

Ogłoszenie nr 560092836-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.

Kalisz: Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 (BO).
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 610271-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510005408-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, Krajowy numer identyfikacyjny 25085587700000, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail zam.publ@um.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.kalisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 (BO).

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WRM.271.01.47.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Publicznego Przedszkola Nr 21 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 w zakresie przebudowy pomieszczeń budynku oraz przystosowania budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych, na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4.5. SIWZ. 2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje m. in.: 1) roboty rozbiórkowe i demontażowe, 2) wykonanie ścianek działowych i sufitów podwieszanych z płyt g-k, 3) wykonanie nowych posadzek i podłóg na poddaszu, 4) częściową wymianę oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, 5) tynkowanie, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, 6) roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej na poddaszu wraz z białym montażem, 7) wymianę i rozprowadzenie instalacji c.o. wraz z montażem nowych grzejników (z wyłączeniem grzejników na parterze), 8) wykonanie zabezpieczeń nowych grzejników, 9) wykonanie i rozprowadzenie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazdowej oraz LAN na poddaszu, 10) wykonanie oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa p.poż. wraz z wyposażeniem, w gaśnice, 11) dostawę i montaż tablicy z logiem "Budżet Obywatelski Miasto Kalisz" o treści: "Zadanie pn. "Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego" (projekt logo znajduje się w załączniku do SIWZ, rozmiar: 42x29,7 cm [szer. x wys.], miejsce usytuowania do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia). 3. Szczegółowy zakres rzeczowy, zakres prac i sposób ich realizacji określony został w SIWZ i załącznikach do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45262500-6,

45442100-8,

45421100-5,

45331100-7,

45311200-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Pierwotnie umowa obowiązywała od dnia 16.12.2019 r. do dnia 14.05.2020 r. Obecnie, w wyniku zmiany umowy, której dotyczy niniejsze ogłoszenie, umowa obowiązuje do dnia 22.06.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/12/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

BUDMAR PLUS ANITA GRABARCZYK, budmar-plus@wp.pl, Piotrów 38, 62-812, Jastrzębniki, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 188646.77 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
W trakcie realizacji inwestycji został ogłoszony stan epidemii, z uwagi na zakażenia wirusem SARS-Cov-2. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 15 r. ust. 1 pkt 4 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.), w związku z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) oraz na wniosek Wykonawcy, Zamawiający zmienił termin zakończenia realizacji umowy na dzień 22 czerwca 2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji inwestycji został ogłoszony stan epidemii z uwagi na zakażenia wirusem SARS-Cov-2. Wystąpienie na terenie RP stanu epidemii jest zdarzeniem niezależnym od stron obowiązującej umowy. Zdarzenie o takiej skali ma charakter siły wyższej bowiem jest to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Wykonawca działając na podstawie art. 15 r. ust. 1 pkt 4 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) powołał się na obiektywne trudności w należytym (terminowym) wykonaniu umowy tj. trudności związane z dostawą materiałów budowlanych oraz wstrzymaniu niektórych dostaw co znacząco może wpłynąć na należyte wykonanie umowy. Mając na uwadze treść pisma Wykonawcy (wraz z załączonymi dowodami), należy bezsprzecznie uznać, że brak materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia, ma wpływ na termin wykonania zamówienia. Zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. W związku z czym, zasadne jest przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 22 czerwca 2020 r. Szczegółowe uzasadnienie i możliwość dokonania zmiany została określona i uzasadniona w notatce służbowej z dnia 08.05.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.