eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznegoOgłoszenie z dnia 2020-05-27

Ogłoszenie nr 560091096-N-2020 z dnia 27-05-2020 r.

Starogard Gdański: Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 515816-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540033507-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510063844-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Krajowy numer identyfikacyjny 00029361100000, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (58) 5620600, e-mail k.narloch@kocborowo.pl, p.lipinska@kocborowo.pl, faks (58) 5623650.
Adres strony internetowej (url): http://www.kocborowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

AG 261 - 8/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy).


II.4) Główny kod CPV: 33140000-3
Dodatkowe kody CPV:

33141000-0,

33141300-3,

33141320-9,

33141220-8,

33141420-0,

33199000-1,

33141200-2,

33141310-6,

33141123-8,

38412000-6,

33922000-9,

33141615-4,

33141641-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
12 miesięcy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet nr 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 13/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

J. Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp. Jawna, , ul. Przemysłowa 4a, 59-300, Lubin, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 4693.50 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana wartości umowy nr 24/AG/20 na : 5 383,00 zł netto, 5 813,64 zł brutto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana została dokonana na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.). Strony umowy, w tym Zamawiający, nie mogły przewidzieć działając z należytą starannością skutków pandemii COVID-19,polegających m.in. ograniczeniu dostaw komponentów i półproduktów niezbędnych do produkcji wyrobów medycznych, wzrost cen tych komponentów i półproduktów, ograniczenia w logistyce, zmiany kursów walut.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.