eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie opracowań projektowych w obiektach Politechniki Warszawskiej. Części I - VII.Ogłoszenie z dnia 2020-05-15

Ogłoszenie nr 560084060-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.

Warszawa: Wykonanie opracowań projektowych w obiektach Politechniki Warszawskiej. Części I - VII.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 576306-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510220189-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000155400000, ul. Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48222345927, e-mail Dominika.Jastrzebska@pw.edu.pl, faks +48226286075.
Adres strony internetowej (url): www.pw.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: publiczna szkoła wyższa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie opracowań projektowych w obiektach Politechniki Warszawskiej. Części I - VII.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.U.MP.34.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie opracowań projektowych w obiektach Politechniki Warszawskiej: Cz. I - Opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) wykonania odwodnienia terenu i izolacji przeciwwodnej ścian pomieszczeń piwnicznych oraz przebudowy drogi pożarowej w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; Cz. II - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dostosowania Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. św. Andrzeja Boboli 8 do podstawowych wymogów ochrony przeciwpożarowej wraz z wykonaniem ekspertyzy przeciwpożarowej i uzyskaniem postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej; Cz. III - Opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem remontu nawierzchni wewnętrznych ulic i placów oraz budową systemu informacji wizualnej na Terenie GłównymPolitechniki Warszawskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; Cz. IV Opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) adaptacji pomieszczeń budynku byłej kotłowni przy Gmachu Nowym Technologicznym Politechniki Warszawskiej na potrzeby Laboratorium Badań dla Przemysłu Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Ludwika Narbutta 85 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; Cz. V - Opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) modernizacji Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; Cz VI. - Wykonanie dokumentacji projektowej (technicznokosztowej) robót remontowych elewacji Gmachu Starego Technologicznego w Warszawie przy ul. Ludwika Narbutta 86 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; Cz. VII - Opracowanie dokumentacji projektowej(techniczno-kosztowej) przebudowy drogi pożarowej do budynku wielofunkcyjnego "B" w Ośrodku Wypoczynkowym PW w Sarbinowie przy ul. Nadmorskiej 15.


II.4) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:

71320000-7,

71247000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: Cz. I: projekt - 150 dni od dnia podpisania umowy, nadzór autorski - w okresie wykonywania robót budowlanych; Cz. II: 180 dni od dnia podpisania umowy; Cz. III: projekt - 180 dni od dnia podpisania umowy, nadzór autorski - w okresie wykonywania robót budowlanych; Cz. IV: projekt - 150 dni od dnia podpisania umowy, nadzór autorski - w okresie wykonywania robót budowlanych; Cz. V: projekt - 120 dni od dnia podpisania umowy, nadzór autorski - w okresie wykonywania robót budowlanych; Cz. VI: projekt - 120 dni od dnia podpisania umowy, nadzór autorski - w okresie wykonywania robót budowlanych; Cz. VII: projekt - 150 dni od dnia podpisania umowy, nadzór autorski - w okresie wykonywania robót budowlanych.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) adaptacji pomieszczeń budynku byłej kotłowni przy Gmachu Nowym Technologicznym PW na potrzeby Laboratorium Badań dla Przemysłu Wydziału Inżynierii Materiałowej PW w Warszawie przy ul. Ludwika Narbutta 85 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

SART Sp. z o.o., , ul. Czerwonych Maków 11, 05-800, Pruszków, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 138000 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Ogłoszenie o zmianie umowy dotyczy umowy na część 4 zamówieniaSEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
wydłużenie terminu realizacji zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana terminu wykonania dokumentacji projektowej podyktowana jest ograniczeniami Wykonawcy w możliwości prowadzenia prac projektowych ze względu na czas uzyskania uzgodnień ze służbami konserwatorskimi - Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Szczegóły zawiera protokół zgłoszenia konieczności dokonania zmian w umowie w celu umożliwienia realizacji przedmiotu umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin zakończenia i przekazania Zamawiającemu wszystkich opracowań opisanych w par. 2 umowy bez uwag i zastrzeżeń wynosi: projekt - 213 dni od dnia podpisania umowy.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.