eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › dostawa gadżetów NCKOgłoszenie z dnia 2020-05-13

Ogłoszenie nr 560082251-N-2020 z dnia 13-05-2020 r.

Warszawa: dostawa gadżetów NCK
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 523184-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510079316-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 14046841800000, ul. ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 222 100 100, e-mail dwysocka@nck.pl, faks 222 100 101.
Adres strony internetowej (url): www.nck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawa gadżetów NCK

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DZP.261.16.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa gadżetów NCK niezbędnych do promocji instytucji, tj. toreb papierowych i flizelinowych z logo NCK, długopisów, powerbanków, notesów, ściereczek do okularów z logo NCK.


II.4) Główny kod CPV: 22.46.20.00 - Materiały reklamowe
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
5 dni roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego wizualizacji.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
wydłużenie terminu trwania umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana terminu dostawy części przedmiotu zamówienia, spowodowana wystąpieniem siły wyższej, tj. pandemii koronawirusa (COVID-19).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zgodnie z art. 15 r. ust.4 pkt 1w związku z art. 15 r ust. 1 pkt 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.