eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"Ogłoszenie z dnia 2020-05-11

Ogłoszenie nr 560080520-N-2020 z dnia 11-05-2020 r.

Warszawa: "Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Wynagrodzenie jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 509483-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540027387-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510060326-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajowy numer identyfikacyjny 14031558300000, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 273 71 50, e-mail zamowienia@mfipr.gov.pl , faks 22 273 89 22.
Adres strony internetowej (url): www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zamowienia-publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BDG-V.2611.2.2020.KR

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: "Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Po zawarciu umowy (wzór Istotnych postanowień umownych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) stanowił on będzie załącznik do umowy.


II.4) Główny kod CPV: 73.11.00.00 - Usługi badawcze
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie w terminie do 140 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w następujących etapach: 1. I Etap - raport metodologiczny zostanie przekazany Zamawiającemu nie później niż 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy; 2. II Etap - raport końcowy zostanie przekazany Zamawiającemu nie później niż do 130 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotowego badania; 3. III Etap - prezentacja multimedialna oraz broszura informacyjna w języku polskim i angielskim zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż 140 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
11/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia (pogłębiony wywiad indywidualny IDI, wartszat) z bezpośredniej/na miejscu na zdalną.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ze względu na sytuację związaną z epidemią choroby COVID-19 oraz obowiązującymi obostrzeniami na terenie całego kraju, niemożliwym jest przeprowadzanie wywiadów pogłębionych bezpośrednio, jak również niemożliwym jest zorganizowanie warsztatu stacjonarnego dla grupy osób. Z tego powodu, aby można było zrealizować umowę, należy zmienić sposób jej realizacji w ww. zakresie, poprzez przejście z formuły bezpośredniej (w przypadku wywiadów) oraz stacjonarnej (w przypadku warsztatu) na zdalną.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.