eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Przebudowa dachu budynku Szko造 Podstawowej nr 15 im. Szarych szereg闚 nale膨cego do zespo造 szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 (BO).Og這szenie z dnia 2020-05-04

Og這szenie nr 560075923-N-2020 z dnia 04-05-2020 r.

Kalisz: Przebudowa dachu budynku Szko造 Podstawowej nr 15 im. Szarych szeregów nale膨cego do zespo造 szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 (BO).
OGΜSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia:

obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy:

zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

nie

Zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych:

tak
Numer og這szenia: 607170-N-2019

Zosta這 opublikowane og這szenie o zmianie og這szenia:

nie

Zosta這 opublikowane og這szenie o udzieleniu zam闚ienia:

tak
Numer og這szenia: 510263645-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。YI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, Krajowy numer identyfikacyjny 25085587700000, ul. Gówny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, pa雟two Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail zam.publ@um.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.kalisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:

Administracja samorz康owa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

Przebudowa dachu budynku Szko造 Podstawowej nr 15 im. Szarych szeregów nale膨cego do zespo造 szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 (BO).

Numer referencyjny (je瞠li dotyczy):

WRM.271.01.43.2019

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Roboty budowlane

II.3) Kr鏒ki opis zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia s roboty budowlane polegaj帷e na przebudowie dachu budynku Szko造 Podstawowej nr 15 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45, na podstawie dokumentów okre郵onych w pkt. 4.5. SIWZ. 2. Zakres rzeczowy obj皻y niniejszym post瘼owaniem obejmuje m. in.: 1) roboty rozbiórkowe i demonta穎we, 2) wymian konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem, 3) wykonanie izolacji termicznej, 4) wykonanie obróbek blacharskich, rynien, instalacji odgromowej, 5) wymian stolarki drzwiowej i wy豉zów dachowych, 6) remont kominów, 7) demonta i monta naczynia zbiorczego, 8) roboty towarzysz帷e i wyko鎍zeniowe, 9) dostaw i monta tablicy z logiem "Bud瞠t Obywatelski Miasto Kalisz" o tre軼i: "Zadanie pn. "Przebudowa dachu budynku Szko造 Podstawowej nr 15 im. Szarych szeregów nale膨cego do zespo造 szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 (BO)" (projekt logo znajduje si w za陰czniku do SIWZ, rozmiar: 42x29,7 cm [szer. x wys.], miejsce usytuowania do uzgodnienia z Zamawiaj帷ym na etapie realizacji zamówienia). 3. Szczegó這wy zakres rzeczowy, zakres prac i sposób ich realizacji okre郵ony zosta w SIWZ i za陰cznikach do SIWZ.


II.4) G堯wny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111300-1,

45260000-7,

45410000-4

II.5) Okres na jaki zosta豉 zawarta umowa w sprawie zam闚ienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakup闚:
Od dnia 29.11.2019 r. do dnia 30.04.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAM紟IENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

NAZWA:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUP紟: 29/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA/Z KT紑YM ZAWARTO UMOW RAMOW/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUP紟:

BUDMAR PLUS ANITA GRABARCZYK, budmar-plus@wp.pl, Piotrów 38, 62-812, Jastrz瑿niki, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat warto軼i zam闚ienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 476635.83 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany okre郵ona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
W trakcie realizacji inwestycji zosta og這szony stan zagro瞠nia epidemiologicznego, z uwagi na zaka瞠nia wirusem SARS-Cov-2. W zwi您ku z powy窺zym, dzia豉j帷 na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) w zwi您ku z art. 15 r. ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi您aniach zwi您anych z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka幡ych wywo豉nych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z pó幡. zm.) oraz na wniosek Wykonawcy Zamawiaj帷y zmieni termin zako鎍zenia realizacji umowy na dzie 1 czerwca 2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji inwestycji zosta og這szony stan zagro瞠nia epidemiologicznego, w zwi您ku z zaka瞠niami wirusem SARS-Cov-2. Wyst徙ienie na terenie RP stanu zagro瞠nia epidemiologicznego jest zdarzeniem niezale積ym od stron obowi您uj帷ej umowy. Zdarzenie o takiej skali ma charakter si造 wy窺zej bowiem jest to zdarzenie zewn皻rzne, niemo磧iwe do przewidzenia i niemo磧iwe do zapobie瞠nia. Wykonawca dzia豉j帷 na podstawie art. 15 r. 1. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi您aniach zwi您anych z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka幡ych wywo豉nych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z pó幡. zm.) powo豉 si na obiektywne trudno軼i w nale篡tym (terminowym) wykonaniu umowy tj. trudno軼i zwi您ane z dostaw materiaów budowlanych oraz wstrzymaniu niektórych dostaw co znacz帷o mo瞠 wp造n望 na nale篡te wykonanie umowy. Maj帷 na uwadze tre嗆 pisma Wykonawcy (wraz z za陰czonymi dowodami), nale篡 bezsprzecznie uzna, 瞠 brak materiaów budowlanych niezb璠nych do wykonania zamówienia, ma wp造w na termin wykonania zamówienia. W zwi您ku z czym, zasadne jest przed逝瞠nie terminu wykonania umowy do dnia 1 czerwca 2020 r. Szczegó這we uzasadnienie i mo磧iwo嗆 dokonania zmiany zosta豉 okre郵ona i uzasadniona w notatce s逝瘺owej z dnia 21.04.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.