eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szubin › Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Etap I i IIOgłoszenie z dnia 2019-04-09

Ogłoszenie nr 560069759-N-2019 z dnia 09-04-2019 r.

Szubin: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Etap I i II
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 611938-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500011119-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szubin, Krajowy numer identyfikacyjny 92350910000000, ul. ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 910 700, e-mail um@szubin.pl, faks 52 384 80 71.
Adres strony internetowej (url): www.bip.szubin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Etap I i II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.40.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - Etap I i II. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową i wielobranżową realizację ww. zadania inwestycyjnego, w następującym zakresie: 1) Etap I, w którego skład wchodzi wykonanie kolektorów sanitarnych: a) Rura PCV-U SN 12ø 250 mm SDR 34 kl. S lite - 406 m, b) Rura PCV - U 12ø 200 mm SDR 34 kl. S lite - 16 m, 2) Etap II, w którego skład wchodzi wykonanie: a) Kolektorów sanitarnych, w tym: - Rura PCV-U SN 12 ø 250 mm SDR 34 kl. S lite - 39 m, - Rura PCV-U SN 12 ø 200 mm SDR 34 kl. S lite - 1546 m, - Przewiert sterowany PE-TS SDR 11ø 250 mm - 342 m, - Przewiert rurą osłonową ø 356 mm, rurociąg przewodowy PCV, - U SN 12 ø 200 mm SDR 34 kl. S lite - 8 m, b) Rurociągów tłocznych, w tym: - Rura PE 100 PN10 SDR 17 ø 90 mm - 101 m, - Rura PE 100 PN10 SDR 17 ø 140 mm - 49 m, c) Kanałów bocznych: - Rura PCV-U SN 12 ø 160 mm SDR 34 kl. S lite - 387 m, - Rura PCV-U SN 12 ø 200 mm SDR 34 kl. S lite - 23 m, - Przewiert rurą osłonową ø 273 mm, - Rurociąg przewodowy PCV-U SN 12 ø 200 mm SDR 34 kl. S lite - 40 m, d) Przepompowni sieciowych - 2 szt. 3) Odtworzenie nawierzchni jezdni, chodników itp. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej w załącznikach do SIWZ. Uwaga: Zamawiający udostępnił pełną dokumentację projektowa, które obejmuje realizację wszystkich etapów inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur, Żurczyn, Zamość gmina Szubin, natomiast przedmiot zamówienia obejmuje tylko realizację etapu I i II. 2. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: 1) poniesienia kosztów związanych z opracowaniem i wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, 2) Wykonania wszystkich robót ujętych i określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót (z zastrzeżeniem, że przedmiary maja charakter pomocniczy, poglądowy i informacyjny). 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także roboty towarzyszące, w tym: 1) zaznajomienie się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje; 2) wykonywanie kontrolnych wykopów każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły; 3) uzyskanie wszelkich koniecznych zgód i zezwoleń władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem Kontraktu pełniącym nadzór nad realizacją przedmiotu umowy; 4) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, dróg, nieruchomości, urządzeń czy też innych obiektów, które wykonawca naruszył w celu realizacji przedmiotu zamówienia; 5) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną w wersji papierowej (w 3 egz.) oraz powykonawczy formularz cenowy (zestawienie kosztów w wersji papierowej). 4. Niezależnie od powyższych postanowień, do wykonawcy należeć będzie wykonanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w następujących dokumentach: 1) Wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 702 z dnia 18.11.2014 r. znak WWA.6740.548.2014.J.M wydaną przez Starostę Nakielskiego, projektów wykonawczych, uzgodnieniach i opiniach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zamawiający udostępnia również przedmiary robót, z zastrzeżeniem, że przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy, poglądowy i informacyjny. Dokumentacja projektowa stanowi załączniki do SIWZ. 6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tylko w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, a w szczególności w sytuacji, gdy określono znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, nazwy producentów, firm, bądź konkretne produkty lub w jakichkolwiek inny sposób określono konkretny towar/produkt. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zamieszczone w SIWZ, przy czym stwierdzenie czy oferta równoważna spełnia wymagania SIWZ należy do uprawnień zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp), wymogi techniczne towaru wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Ilekroć niniejsza SIWZ opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniem opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7.Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej: 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia osób fizycznych na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę - wykonujących niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności: a) obsługa sprzętu mechanicznego (np. operatorzy sprzętu), b) roboty ziemne (np. rozebranie podbudowy, wykopy i zasypywanie wykopów), c) roboty instalacyjne, montażowe branży sanitarnej (np. ułożenie kanalizacji sanitarnej), d) roboty drogowe (np. wywóz gruzu, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni), e) wykonanie innych robót i usług nie wymienionych w punkcie a-d związanych z realizacją zamówienia. Polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób pełniących funkcje kierownika robót oraz osób nadzorujących. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45232440-8,

45232423-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 12.01.2018 do 30.04.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zwiększenie wynagrodzenia brutto do kwoty 3.549.998,77 zł tj. o kwotę robót dodatkowych 6.869,38 zł brutto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 2 umowy nr 272.1.2018 oraz zgodnie z treścią protokołu konieczności z 11 marca 2019r. zamawiający uznaje konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę 6.869,38 zł brutto i zwiększenie wynagrodzenia brutto wykonawcy do kwoty 3.549.998,77 zł brutto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.