eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bartoszyce › TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GALINACH nr sprawyIB.271.11.2019, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2020-03-06

Ogłoszenie nr 560041695-N-2020 z dnia 06-03-2020 r.

Bartoszyce: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GALINACH nr sprawy: IB.271.11.2019, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Umowa o dofinanowanie projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach" Nr umowy RPWM.04.03.01-28-0007/18-00 w ramach Osi priorytetowej 4 - Efektywność energetyczna Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 562694-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 562694-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510165334-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bartoszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 51074292000000, ul. Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 762 77 00, e-mail sekretariat@gmina-bartoszyce.pl, faks 89 762 12 93.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gmina-bartoszyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GALINACH nr sprawy: IB.271.11.2019, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IB.271.11.2019.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa, budowlano- wykonawcza wraz z dokumentami wskazanymi poniżej: 1) Wielobranżowy Projekt budowlano-wykonawczy pn. "Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Galinach oraz zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części technicznej szkoły na oddział przedszkolny" - branża konstrukcyjna, elektryczna teletechniczna i sanitarna. 2) Aneks do projektu budowlanego w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej. 3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - branża konstrukcyjna, elektryczna teletechniczna i sanitarna. 4) Przedmiary robót - branża konstrukcyjna, elektryczna teletechniczna i sanitarna. 5) Audyt energetyczny wraz z aktualizacją. 6) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany. 7) Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania siedlisk ptaków i nietoperzy w budynku szkoły Podstawowej w Galinach, gm. Bartoszyce. Załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować, jako element dodatkowy, który wykonawcy mogą wykorzystać przy sporządzaniu "własnego" przedmiaru robót. Zakres robót przedstawiony w przedmiarze przekazanym przez zamawiającego nie jest podstawą do obliczenia ceny oferty, jak również nie będzie miał znaczenia przy rozliczaniu wykonywanych robót. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawił harmonogram rzeczowo-finansowy. Wykonawca obowiązany jest tak podzielić roboty budowlane aby były one jak najmniej uciążliwe w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i stwarzały jak najmniejsze ryzyko utraty zdrowia przez przebywające w obiekcie osoby. Wykonywanie robót należy przeprowadzić w 3 etapach. ETAP I Roboty wewnętrzne w głównym budynku szkoły należy wykonać w maksymalnym stopniu w okresie wakacyjnym. Pozwoli to na prowadzenie robót w pustym obiekcie, bez dzieci i innych osób postronnych. Przez roboty wewnętrzne Zamawiający rozumie roboty dotyczące sal lekcyjnych, korytarzy i miejsc dostępnych dla uczniów w zakresie instalacji: elektrycznych, oświetlenia, teletechnicznych, centralnego ogrzewania i sanitarnych. W przypadku braku możliwości wykonania wszystkich wskazanych robót w terminie wakacyjnym Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającemu i dyrektorowi szkoły skorygowany harmonogram robót przy czynnym obiekcie szkolnym. ETAP II Roboty termoizolacyjne. Z uwagi na występowania w obiekcie gatunków chronionych ptaków i nietoperzy roboty termoizolacyjne należy przeprowadzić poza ich okresem gniazdowania. Z uwagi na ten fakt Zamawiający wymaga wykonania tych prac w okresie od września do listopada bieżącego roku. W przypadku braku możliwości zakończenia prac we wskazanym terminie wykonawca jest obowiązany uprzedzić o tym fakcie Zamawiającego. Ponadto we wrześniu podczas prac elewacyjnych i dachowych Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć miejsca wylotu nietoperzy siatką umożliwiającą wylot pozostałych stworzeń bez możliwości powrotu. Po 14 dniach otwory zabezpieczyć w sposób trwały. Etap III Pozostałe roboty budowlane prowadzić w sposób bezpieczny zgodnie z przepisami BHP i jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania obiektu szkolnego.


II.4) Główny kod CPV: 45214210-5
Dodatkowe kody CPV:

45320000-6,

45310000-3,

45330000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
UMOWA Nr 54 / 2019 z dnia 29-07-2019 r. Termin rozpoczęcia robót budowlanych w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, a termin ich zakończenia do 30.09.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
W zwiazku z wystąpieniem dodatkowych robót budowlanych opisanych w § 3 ust 8 umowy Nr 54/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia, które nie zostały ujęte w § 1 ust 3 ww umowy, a które są konieczne do wykonania zamówienia, ulegają zmianie następujące elementy umowy: wartość robót zwiększa się o kwotę 43 152,09 zł, tak więc wartość robót ulega zmianie z kwoty 1 508 656,07 (wartość umowna zmieniona aneksem nr 2 z dnia 13-01-2020) na kwotę 1 551 808,16 zł

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Po dokonaniu przeglądu stwierdzono konieczność wykonania następujących robót dodatkowych: 1. Wymianę istniejących drzwi wewnętrznych do pomieszczeń szkolnych wraz obróbką ościeży. 2. Przeniesienie szafy wewnętrznej telekomunikacyjnej światłowodowej wraz z osprzętem z sali lekcyjnej zlokalizowanej na piętrze do projektowanej szafy rackowej w pomieszczeniu wydawania posiłków na parterze. 3. Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej. 4. Zasypanie istniejącego zbiornika na nieczystości płynne. 5. Wartość prac szacuje się na kwotę (wyliczona wartość przez Inspektora Nadzoru) : - wymiana istniejących drzwi wewnętrznych płycinowych - cena jednostkowa 705,01 zł /szt. ( netto) poz. 1 kosztorysu ofertowego na dodatkowe roboty budowlane - przeniesienie szafy wewnętrznej telekomunikacyjnej światłowodowej - cena jednostkowa 1398,94/kpl. (netto) poz. 17 kosztorysu ofertowego na dodatkowe roboty budowlane - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej - cena 5 550,92 zł (netto) dział 2 kosztorysu ofertowego na dodatkowe roboty budowlane - zasypanie istniejącego zbiornika na nieczystości płynne - cena jednostkowa 3880,80 zł/kpl. (netto) poz. 16 kosztorysu ofertowego na dodatkowe roboty budowlane UZASADNIENIE Ad1) Po przeanalizowaniu zakresu robót , który został ujęty w dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Galinach autorstwa kierownika budowy Pana inż. Kazimierza Łysakowskiego, należy zwrócić uwagę , że projekt budowlany zakładał w swoim zakresie robót jedynie wymianę drzwi w pomieszczeniach objętych przebudową pomieszczeń technicznych na oddział przedszkolny. Po dokonaniu oględzin stanu technicznego pozostałych drzwi do pomieszczeń szkolnych w ocenie Inspektora Nadzoru uzasadniona jest wymiana ich na nowe. W znacznym stopniu polepszy to estetykę oraz komfort użytkowania pomieszczeń. Ad2) Projekt budowlany termomodernizacji budynku szkoły w Galinach - branża teletechniczna przewidywał lokalizację głównego punktu dystrybucyjnego w szafie dystrybucyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu wydawania posiłków. W 2018 r. firma NEXERA w ramach dostępu do szerokopasmowego Internetu wyposażyła Szkołę w wewnętrzną telekomunikacyjną szafę światłowodową wraz z osprzętem zlokalizowaną w sali lekcyjnej nr 18 na piętrze. Lokalizacja szafy na parterze w projektowanym miejscu w ówczesnym czasie nie była możliwa z uwagi na fakt, że w tym miejscu znajdował się skład opału. Roboty budowlane rozpoczęto dopiero w sierpniu 2019 r. Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest przeniesienie telekomunikacyjnej szafy światłowodowej na parter do głównego punktu dystrybucyjnego. Ad3) Projekt budowlany termomodernizacji budynku szkoły w Galinach nie obejmował budowy przyłącza kanalizacyjnego z uwagi na fakt, że w tamtym czasie nie było technicznych możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiający podłączenie budynku szkoły został wybudowany pod koniec 2018 r. Wobec faktu, że o obrębie planowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej prowadzone będą prace nawierzchniowe zasadnym jest na tym etapie wybudowanie ww. przyłącza. Przyłącze należy wykonać na podstawie warunków technicznych wydanych przez ZBGKiM w Sędławkach. Ad4) W stanie obecnym ścieki bytowe odprowadzane są do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne zlokalizowanego na skraju w płn.-zach. części działki. Po wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej koniecznym będzie zasypanie zbiornika oraz zagospodarowanie ww. fragmentu działki. Inspektor Nadzoru stoi na stanowisku , że konieczne jest rozszerzenie zakresu podstawowego umowy o dodatkowe roboty w wyżej wskazanym zakresie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.