eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa i montaż regałów archiwalnychOgłoszenie z dnia 2019-02-26

Ogłoszenie nr 560037337-N-2019 z dnia 26-02-2019 r.

Warszawa: Dostawa i montaż regałów archiwalnych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 647478-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500308426-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Krajowa, Krajowy numer identyfikacyjny 36391899800000, ul. ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 12 51 390, e-mail Marcin.Duchnowicz@pk.gov.pl, faks 22 12 51 313.
Adres strony internetowej (url): www.pk.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż regałów archiwalnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PK XF 261.28.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa i montaż archiwalnych regałów jezdnych w obiekcie Prokuratury Krajowej przy ul.Postępu 3 w Warszawie


II.4) Główny kod CPV: 39.13.11.00 - Regały archiwalne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
50 dni kalendarzowych

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Dostawa i montaż regałów archiwalnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 13/12/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Międzynarodowe Centrum Budownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, , ul. Grójecka 128 paw. 51, 02-383, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 395000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dodatkowych prac, stwierdzonych podczas spotkania koordynacyjnego z dn. 22.01.2019 r., których łączna wartość, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 29.01.2019 r. wynosi 30.750,00 zł: 1) zmiana projektu ustawienia regałów z dostosowaniem do nowych warunków po wykonaniu wzmocnienia stropu i innych instalacji; 2) przebudowa systemu regałów w archiwum 1 (regały wysokie) w tym: dostosowanie rozstawów szyn i podłóg regałowych, wykonanie nowych podstaw jezdnych, zwiększenie ilości kompletnych napędów elektrycznych i zabezpieczeń; 3) przebudowa systemów regałów w archiwum 2 (regały niskie) w tym: rozbudowa dotychczasowych systemów regałów, dostosowanie podstaw jezdnych z szynami do nowych warunków, zwiększenie ilości modułów regałów jezdnych wraz z przebudową podstaw jezdnych z szynami, dostosowanie wszystkich regałów do wysokości pomieszczenia po wykonaniu instalacji przy pozostawieniu tej samej liczby półek w regale tj. 8+1.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1)W trakcie realizacji Umowy, z uwagi na trwający cykl technologiczny w przebudowywanych pomieszczeniach - konieczność wzmocnienia stropów w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum - zaistniały okoliczności faktyczne, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, uniemożliwiające zakończenie prac w terminie pierwotnym poprzez: ? konieczność przearanżowania pomieszczenia, w którym mają zostać zamontowane regały; ? konieczność nowego umiejscowienia montażu regałów przy zachowaniu tych samych parametrów; ? konieczność przearanżowania regałów przy zachowaniu tych samych parametrów, 2)okoliczności określone w pkt 1) mają bezpośredni wpływ na terminową realizację prac w stosunku do założeń pierwotnych, wobec czego zachodzi konieczność prolongaty terminu oraz sposobu wykonania prac związanych z montażem archiwalnych regałów jezdnych; 3)Strony dokonały uzgodnień w zakresie realizacji i rozliczenia dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy i użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - przy założeniu, że łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie podstawowej,

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.