eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). Oznaczenie sprawyDNZP.261.127.2018Ogłoszenie z dnia 2019-02-26

Ogłoszenie nr 560037000-N-2019 z dnia 26-02-2019 r.

Warszawa: Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.127.2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 662941-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510019612-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 01151334300000, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48228186741, e-mail zamow@zgn-praga-pn.pl, faks +48228186741.
Adres strony internetowej (url): www.zgn-praga-pn.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont pustostanów lokali mieszkalnych (10 pustostanów - 10 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.127.2018

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DNZP.261.127.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokali mieszkalnych (pustostany) Część I - lokal przy ul. Grajewskiej 15 m 8 w Warszawie; Część II - lokal przy ul. Konopackiej 15 m 17 w Warszawie; Część III - lokal przy ul. Kowieńskiej 8 m 15 w Warszawie; Część IV - lokal przy ul. Łochowskiej 47 m 29 w Warszawie; Część V - lokal przy ul. Łomżyńskiej 28 m 29 w Warszawie; Część VI - lokal przy ul. Tarchomińskiej 11 m 48 w Warszawie; Część VII - lokal przy ul. Wileńskiej 13 m 28 w Warszawie; Część VIII - lokal przy ul. Zachariasza 5 m 29 w Warszawie; Część IX - lokal przy ul. Ząbkowskiej 4 m 21 w Warszawie; Część X - lokal przy ul. Ząbkowskiej 50 m 13 w Warszawie, w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy zakres robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. przedmiarach robót dla poszczególnych lokali, szkicach lokali dla poszczególnych lokali, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie umowy i siwz.


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45000000-7,

45400000-1,

45450000-6,

45410000-4,

45442100-8,

45420000-7,

45310000-3,

45330000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Część VI - lokal przy ul. Tarchomińskiej 11 m 48 w Warszawie - Termin realizacji od dnia 28.01.2019 r. do dnia 27.02.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Część VI - lokal przy ul. Tarchomińskiej 11 m 48 w Warszawie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 28/01/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ZUINSTAL Robert Radzikowski, r.radzikowski@wp.pl, ul. Starowiejska 199C, 08-110, Siedlce, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 30932.71 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/02/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy do kwoty netto 32 662,26 PLN - brutto 35 275,24 PLN

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.