eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie´´.Ogłoszenie z dnia 2019-02-19

Ogłoszenie nr 560032419-N-2019 z dnia 19-02-2019 r.

Warszawa: opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie´´.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 593344-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500241823-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska , 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10 w Warszawie´´.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej, w tym: a) Materiały wyjściowe do projektowania (3 egz.), w tym: - mapa do celów projektowych, - inwentaryzacja budynku wraz z instalacjami, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, - szczegółowa inwentaryzacja kominiarska (ekspertyza kominiarska), - ocena możliwości wykorzystania istniejących przyłączy, - inwentaryzacja zieleni, - ekspertyza pożarowa. b) Projekt koncepcyjny (3 egz.), w tym: - rzuty wszystkich kondygnacji (skala 1:200), - przekrój w miejscu lokalizacji nowej windy/wind (skala 1:200), - widoki elewacji (skala 1:200), - zagospodarowanie terenu (skala 1:500 lub 1:1000), c) Wielobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (5 egz.), obejmujący m.in. : - ekspertyzę konstrukcyjną, - projekt zagospodarowania terenu, - projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny, - projekty instalacyjne - sanitarne, elektryczne, teletechniczne, - projekt drogowy zjazdu, - projekt technologii kuchni, - informację BIOZ d) Scenariusz pożarowy (5 egz.) e) Projekty wykonawcze, uszczegółowiające projekt budowlany (5 egz.), w tym: -projekt zagospodarowania terenu (w tym m.in. projekt drogi i dojścia do budynku, projekt zieleni i gospodarka drzewostanem oraz mała architektura). -projekt architektury (w tym również projekt rozbiórek). -projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obiektu i nauczania - odpowiedni dobór kolorystyki, zapewnienie ergonomicznych rozwiązań, itp.) -projekt konstrukcyjny. -projekt instalacji sanitarnych, w tym: o projekt instalacji wod-kan (instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej; instalacje p.poż; instalacja kanalizacji: bytowej, technologicznej, deszczowej), o projekt instalacji centralnego ogrzewania, o projekt węzła cieplnego wraz z automatyką, o projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z automatyką - klimatyzacja w serwerowni, wentylacja mechaniczna zgodnie z przepisami (w niezbędnych pomieszczeniach), o projekt wewnętrznej instalacji gazowej, o projekt zewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych (kanalizacja deszczowa i sanitarna), -projekt instalacji elektrycznych, w tym: o sporządzenie bilansu mocy wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych, o instalacja systemu kompensacji mocy biernej, o wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdziałem energii, o instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne - ewakuacyjne i kierunkowe), o instalacja oświetlenia zewnętrznego (oświetlenie parkowe i oświetlenie boiska), o instalacja gniazd elektrycznych ogólnego przeznaczenia, o instalacja gniazd elektrycznych dedykowanych sieci komputerowej, o instalacje elektryczne węzła cieplnego, o instalacja odgromowa, o instalacja połączeń wyrównawczych. -projekt instalacji teletechnicznych, w tym: o systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony p.poż. wynikające z ekspertyzy pożarowej oraz postanowienia MKPSP, o instalacja sieci strukturalnej LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią, o system CCTV (monitoring IP), o system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wraz z instalacją kontroli dostępu, o instalacja wideodomofonowa, o system przyzywowy dla niepełnosprawnych, o projekt przyłącza teletechnicznego, o instalacja RTV. -projekt drogowy zjazdu wraz z uzupełnieniem zatoki postojowej, -projekt wewnętrznych dróg i dojść do budynku, parkingu wraz z placem manewrowym oraz placu apelowego, - projekt ogrodzenia. -projekt boiska wielofunkcyjnego (wraz z oświetleniem, odwodnieniem i monitoringiem). f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. (5 egz.), g) Przedmiary robót (2 egz.), h) Kosztorysy inwestorskie (2 egz.), i) Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (2 egz.). j) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzgodnienie projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez rzeczoznawców d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno - higienicznych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie, jeżeli zajdzie taka potrzeba odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowania, decyzji na usunięcie drzew i krzewów, warunków technicznych przyłączenia od dostawców mediów. 2) Nadzór autorski - nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją w zakresie Przedmiotu Zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

71221000-3,

71248000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 08.10.2018 r. do 15.12.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/02/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu zakończenia nadzorów autorskich do dnia 31.08.2021 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Mając na uwadze dostosowanie nadzorów autorskich do potrzeb wynikających z realizacji zadania inwestycyjnego - rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest od dnia 01.07.2020 r., konieczne stało się przedłużenie terminu zakończenia nadzorów autorskich do dnia 31.08.2021 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.