eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG VII (SIEDMIU)CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.Ogłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 560026805-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Murowana Goślina: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG VII (SIEDMIU)CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 585025-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540167564-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510199168-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG VII (SIEDMIU)CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.14.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Murowana Goślina na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowożenia - zgodnie z określonymi poniżej wymogami - we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, począwszy od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.,zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, wg VII części (zadań) przedmiotu zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:

60130000-8,

60140000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
02.09.2019 r. - 30.06.2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie V - linia S5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/09/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

FIRMA TURYSTYCZNO-TRANSPORTOWA ELKOTUR TADEUSZ KOPCZYŃSKI, elkotur@tlen.pl, ul.Przesmyk 6/1, 62-095, Murowana Goślina, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 92928.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/09/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Uruchomienie drugiego kursu powrotnego, co przekłada się na wyższą liczbę przejechanych kilometrów. Jednocześnie wartość umowy zwiększyła się do kwoty brutto 150 020,64 PLN.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przy organizacji przetargu na trasie Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie a, ul. Gen. T. Kutrzeby - Starczanowo - zakładano poranny dowóz około 25 uczniów do szkoły oraz ich powrót do domu około godziny 14. Z uwagi na organizację roku szkolnego 2019/2020 dowozem zostało objętych dodatkowo 18 uczniów, dla których zajęcia szkolne kończą się około godziny 15. Mając powyższe na uwadze, wzrost liczby uczniów, oraz późniejsze godziny zakończenia zajęć w szkole, niezbędne było uruchomienie drugiego kursu powrotnego na trasie szkoła - dom, co przekłada się na wyższą liczbę przejechanych kilometrów.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.