eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIAOgłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 560026475-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Murowana Goślina: DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 585003-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510190053-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.13.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Murowana Goślina na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowożenia - zgodnie z określonymi wymogami - we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, począwszy od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, wg V części (zadań) przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia podzielony na V (pięć) nw. wyodrębnionych części/ zadań, będzie realizowany na następujących trasach: a) Zadanie nr 1 - Trasa nr 1: Złotoryjsko, Murowana Goślina, Przebędowo, Trojanowo, Wojnowo, Białężyn, Nieszawa do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, ul. Miłowody 2 Średnia liczba kilometrów dziennie - 90. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych uczniów. b) Zadanie nr 1 - Trasa nr 2: Trojanowo, Przebędowo, Rakownia, Boduszewo, Huciska, Kamińsko Długa Goślina, Murowana Goślina do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Uczniów Niewidomych w Owińskach, plac Przemysława nr 9,62-005 Owińska. Wyposażenie niezbędne na trasie drugie: winda do przewozu osób niepełnosprawnych. Średnia liczba kilometrów dziennie - 180. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych uczniów. c) Zadanie nr 1 - Trasa nr 3: Przebędowo, Murowana Goślina, Mściszewo, Złotoryjsko do: - Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum "Zawsze Razem" os. Jana III Sobieskiego 109, Poznań, - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Rycerska 43, Poznań. - Przedszkola OREW EULEDEA Sp. z o.o. ul. Bosa 15 w Poznaniu. Średnia liczba kilometrów dziennie - 200. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych uczniów. d) Zadanie nr 1 - Trasa nr 4: Kąty, Białęgi, Raduszyn Murowana Goślina do: - Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II, ul. Przełajowa 6, 61-622 Poznań,Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka, ul. Żniwna 1, Poznań. Średnia liczba kilometrów dziennie - 164. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych uczniów. e) Zadanie nr 1 - Trasa nr 5: Nieszawa, Uchorowo, Głębocko, Murowana Goślina do: -Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Uczniów Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego ul. Bydgoska 4a, Poznań, -Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima, ul. Nieszawska 21, Poznań, -W poniedziałek rano do Zespołu Szkół Specjalnych nr 106, ul Janickiego 22, Poznań. W piątek popołudniu OSW ul. Mariacka 24/28 w Poznaniu. Średnia liczba kilometrów dziennie - 132. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych uczniów.


II.4) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:

60130000-8,

60140000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
01.09.2019 r. - 31.12.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Trasa nr 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

TELE BUS Przewozy Okazjonalne i Turystyczne Paulina Frąckowiak, tele.bus@wp.pl, Długa Goślina 5a, 62-095, Murowana Goślina, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 188067.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zgłoszenie w trakcie trwania umowy dodatkowego ucznia, co spowodowało przedłużenie trasy do nowej placówki, do której na dzień podpisania umowy nie przewidziano dowozu. Jednocześnie wartość umowy zmieniła się do kwoty brutto 100 200,24 PLN.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na dzień organizacji przetargu trasa nr 4 obejmowała dowóz uczniów do dwóch placówek oświatowych tj. Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II, ul. Przełajowa 6, 61-622 Poznań, Szkoły Specjalnej Przysposabiająca do Pracy nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka, ul. Żniwna 1, Poznań. Z uwagi na zgłoszenie ucznia, w trakcie roku szkolnego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 73, zaistniała konieczność wydłużenia trasy o kolejną placówkę. Mając na uwadze wzrost w roku szkolnym 2019/2020 liczby szkół z dwóch do trzech - niezbędne było przedłużenie trasy do nowej placówki, do której na dzień podpisania umowy nie przewidziano dowozu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.