eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa sprzętu do dezynfekcji w ramach projektu pn "Zakup niezbędnego sprzętu oraz środków do dezynfekcji dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem leczenia i diagnostyki pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 część 3

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-07-02

Ogłoszenie nr 550117187-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

Katowice: Dostawa sprzętu do dezynfekcji w ramach projektu pn "Zakup niezbędnego sprzętu oraz środków do dezynfekcji dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem leczenia i diagnostyki pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 część 3 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej X rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna działania 10.1 infrastruktura ochrony zdrowia 2 typu projektu: Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi, Krajowy numer identyfikacyjny 27124103800000, ul. ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 827 333, e-mail zampub@zozmswia.katowice.pl, faks 327 827 333.
Adres strony internetowej (url): www.zozmswia.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu do dezynfekcji w ramach projektu pn "Zakup niezbędnego sprzętu oraz środków do dezynfekcji dla SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi celem leczenia i diagnostyki pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 część 3
Numer referencyjny 18/ZWR/DOT/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Myjka-dezynfektor w ilości 1 sztuki szczegółowo opisana w załączniku nr 1 do Zaproszenia

II.5) Główny Kod CPV: 33.19.10.00 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Myjka-dezyfektor


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Medilab Sp. z o.o., Michal.Lawicki@medilab.pl, ul. Niedźwiedzia 60 , 15-531, Białystok, kraj/woj. podlaskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.