eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń oraz korytarzy na całym I piętrze "pod klucz" w budynku biurowym położonym w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33.Ogłoszenie z dnia 2019-04-25

Ogłoszenie nr 550081663-N-2019 z dnia 25-04-2019 r.

Łódź: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń oraz korytarzy na całym I piętrze "pod klucz" w budynku biurowym położonym w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 64732480000000, ul. al. Kościuszki -, 90-446 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 371 867, e-mail kolodz@kuratorium.lodz.pl, faks 426 360 385.
Adres strony internetowej (url): kuratorium.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń oraz korytarzy na całym I piętrze "pod klucz" w budynku biurowym położonym w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: I piętro: - wyburzenia i wykonanie nowych ścian działowych - demontaż - rozbiórka istniejących posadzek - parkietu w pokojach, korytarzach - wykonanie nowych posadzek w pokojach i na korytarzu z wykładzin podłogowych wraz z podkładem i wywinięciem na ściany - remont, renowacja i czyszczenie posadzki z lastrico na klatce schodowej na poziomie I piętra oraz schodów pomiędzy I piętrem a parterem wraz z podestem - montaż sufitów podwieszanych oraz remont pozostałych sufitów - remont ścian roboty tynkarskie, wykonanie gładzi gipsowych, naprawa, szpachlowanie ścian - montaż nowych ścianek działowych wg projektu architektoniczno - konstrukcyjnego - montaż nowej stolarki drzwiowej - montaż dodatkowych przewodów wentylacji grawitacyjnej - wywóz gruzu, utylizacja, prace porządkowe w zakresie robót objętych umową.

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV:

45410000-4,

45421000-4,

45431000-7,

45432100-5,

45442100-8,

45300000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 831879.86
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie na I piętrze powtarzających się robót budowlanych związanych z prowadzonym remontem budynku biurowego mieszczącego się przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest następstwem wcześniej udzielonego zamówienia podstawowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ŁKO.WOK.27.7.2017). Zamówienie powtarzające zostało przewidziane, zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 21.08.2017 r. pod nr 574824 - N - 2017, jak i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.08.2017 r. i jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego. W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający określił przedmiot, wielkość, zakres oraz warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamówienie podstawowe obejmowało swym zakresem wykonanie instalacji elektrycznych w całym budynku oraz robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych pomieszczeń biurowych na III piętrze, m.in. wyburzenie i wykonaniu nowych ścian działowych, rozbiórkę istniejących posadzek i parkietu w pokojach i korytarzach, kładzenie nowych podłóg, montaż sufitów podwieszanych, roboty tynkarskie, wykonanie gładzi gipsowych, naprawę, szpachlowanie i malowanie ścian, montaż nowej stolarki drzwiowej. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia podobnego, polegającego na powtórzeniu wyżej określonego zakresu robót ogólnobudowlanych (wykończeniowych) na pozostałych kondygnacjach budynku. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że w trybie zamówienia z wolnej ręki można udzielić zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, które polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Aktualnie, określony do wykonania, zakres robót budowlanych stanowi, w rozumieniu ww. przepisu ustawy zamówienie podobne i będzie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (umowę w zakresie zamówienia podstawowego zawarto w dniu 21.09.2017 r.). Jednocześnie całkowita wartość szacunkowa przewidywanego do realizacji zamówienia, została ujęta w wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Według zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego wartość robót wynosi netto 831 879,86 zł i stanowi 64,20 % procent wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, które określono na kwotę 1 295 848,60 zł. netto. Jednocześnie zamówienie powtarzające zostanie udzielane temu samemu wykonawcy, na rzecz którego udzielono zamówienia podstawowego. W ramach procedury w trybie z wolnej ręki zostaną przeprowadzone negocjacje mające na celu w szczególności określenie ceny zamówienia podobnego oraz terminu jego realizacji. Kwestie dotyczące warunków realizacji przedmiotowego zamówienia powtarzającego nie podlegają negocjacjom ponieważ zamawiający już w dokumentacji przetargowej określił, że udzielenie zamówienia w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie możliwe na tożsamych warunkach określonych w umowie dotyczącej realizacji zamówienia podstawowego. Przedstawione powyżej okoliczności w pełni wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia powtarzającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwzględniając przedstawione powyżej argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione wszystkie przesłanki do zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwestia możliwości zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, w ściśle określonych ustawą szczególnych okolicznościach w niniejszym przypadku zostało wykazane. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż zastosowanie dla przedmiotowego zamówienia trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn oraz przedstawionych okoliczności jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadniona możliwość udzielenia zamówienia powtarzającego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Mając na uwadze powyższe spełniamy wszystkie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest uzasadnione.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Budowlano-Instalacyjny OL-BUD, , ul. Batalionów Chłopskich 3/164, 90-058, Łódź, kraj/woj. łódzkie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.