eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Modernizacja pomieszczeń w budynku Internatu Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie przy ul. Ułanów 3 w ramach zadania pn. "Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych"

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-01-23

Ogłoszenie nr 550013704-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.

Kraków: Modernizacja pomieszczeń w budynku Internatu Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie przy ul. Ułanów 3 w ramach zadania pn. "Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych" OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 55362100000000, ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 617 88 88, e-mail zampubl@mcoo.krakow.pl, faks 12 410 43 90.
Adres strony internetowej (url): www.mcoo.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń w budynku Internatu Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie przy ul. Ułanów 3 w ramach zadania pn. "Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych"
Numer referencyjny MCOO/ZP/R/1/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń (t.j. jednego sanitariatu oraz kuchni i pomieszczenia porządkowego w obrębie węzła sanitarnego zlokalizowanego na parterze, I i II piętrze) w budynku Internatu Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie przy ul. Ułanów 3 w ramach zadania pn.: "Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych".

II.5) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiający/ przeprowadziło w 2019r. w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia (numer postępowania: MCOO/ZP/R/43/19) pn. "Modernizacja sanitariatów w budynku Internatu Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie przy ul. Ułanów 3 w ramach zadania pn.: "Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych". W ogłoszeniu o zamówieniu (będącym zamówieniem podstawowym ) z dnia 20.09.2019 r. nr 600296-N-2019 Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP / - zwanym dalej zamówieniem podobnym / oraz określił jego przedmiot, zakres oraz warunki na jakich zostanie ono udzielone. Przedmiot i zakres przewidywanego zamówienia odpowiada wymaganiom ustawodawcy, że winny to być roboty budowlane podobne do tych udzielonych w ramach zamówienia podstawowego. Zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu spełnione są również podane w ogłoszeniu warunki na jakich winno zostać udzielone zamówienie podobne. Zamawiający posiada środki na jego realizacje. Wykonawca realizujący zadanie podstawowe (wg umowy nr w CRU: MCOO/II/96/PRI/684/2019 z 22 października 2019 r.) Franciszek Poniedziałek Firma Remontowo-Budowlana "FRANKO", zrealizował roboty w terminie oraz z należytą starannością. Standard wykonania zamówienia podobnego nie będzie gorszy niż w zamówieniu podstawowym (co wynika z wymogów zawartych w dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotu zamówienia). Zamawiający uwzględnił wartość zamówienia podobnego przy obliczaniu wartości zamówienia dla zamówienia podstawowego. Reasumując : Spełnione są przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, uprawniające do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Franciszek Poniedziałek Firma Remontowo-Budowlana "FRANKO", frbfranko@gmail.com , ul. Krakowska 12, 32-051, Krzęcin, kraj/woj. małopolskieNAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.