eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalinowo › Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu e-Administracja w Gminie Kalinowo

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-05-28Ogłoszenie nr 544780-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

Gmina Kalinowo: Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu e-Administracja w Gminie Kalinowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalinowo, krajowy numer identyfikacyjny 79067111300000, ul. ul. Mazurska  11 , 19-314  Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 621 87 60, e-mail inwest@kalinowo.pl, faks 087 621 87 77.
Adres strony internetowej (URL): www.kalinowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.kalinowo.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.kalinowo.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta pisemna złożona za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu e-Administracja w Gminie Kalinowo
Numer referencyjny: ZP.271.12.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych. 2. Zamówienie obejmuje: 1. Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych w tym uruchomienie systemu informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych: a) Zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca - CPeUM b) Wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca c) Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów w ramach projektu d) Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów e) Zakup licencji systemu do zarządzania rejestrem dróg f) Wdrożenie systemu do zarządzania rejestrem dróg g) Digitalizacja zasobów drogowych h) Opracowanie API - dot. zasobów drogowych i) Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 5PD j) Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 3PD k) Opracowanie dokumentacji SZBI 2. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: a) Wyposażenie serwerowni - zakup serwera - 2 szt. b) Wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania do zarządzania serwerem - 2 szt. c) Wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania backup - 1 szt. d) Wyposażenie serwerowni - zakup konsoli zarządzającej - 1 szt. e) Wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia NAS - 1 szt. f) Wyposażenie serwerowni - zakup przełącznika sieciowego - 1 szt. g) Wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia UTM - 1 szt. h) Wyposażenie serwerowni - zakup UPS - 1 szt. i) Wyposażenie serwerowni - zakup szafy RACK - 1 szt. a) Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawu komputerowego - 16 szt. b) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup skanera wraz z oprogramowaniem - 2 szt. c) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup czytnika kodów - 2 szt. d) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup drukarki kodów - 2 szt. Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 72266000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48613000-8
48622000-1
48517000-5
48442000-8
48600000-4
48422000-2
48900000-7
72246000-1
72268000-1
72266500-0
72262000-9
72261000-2
72322000-8
72220000-3
72266000-7
79417000-0
30233000-1
48170000-0
32420000-3
48822000-6
30213000-5
31214100-0
31682530-4
30233000-1
31213300-5
30236000-2
48710000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych); b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej dwie usługi polegające na dostawie i wdrożeniu systemów informatycznych (w tym co najmniej jeden zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym podatki, portal udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych) o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda; b. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego obejmujące dostawę, instalację i konfigurację o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda; c. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: - co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Projektu - posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie w kierowaniu projektami wdrażania systemów informatycznych, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała wykonaniem co najmniej dwóch projektów informatycznych (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia systemów informatycznych) pełniąc funkcję kierownika lub równoważną (tj. osoba kierowała pracą zespołu projektowego i była odpowiedzialna za prawidłowość wykonania projektu), o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każdego z projektów; - co najmniej jedną osobą na stanowisku Szefa Programistów - posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie w kierowaniu zespołem programistów w projektach informatycznych, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała wykonaniem co najmniej dwóch projektów informatycznych w zakresie koordynacji prac programistycznych zespołu programistów (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia systemów informatycznych) pełniąc funkcję kierownika lub równoważną (tj. osoba kierowała pracą zespołu programistów i była odpowiedzialna za prawidłowość wykonania obowiązków programistycznych), o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każdego z projektów; - co najmniej dwiema osobami na stanowisku Wdrożeniowca systemów informatycznych posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych każda z osób, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała prace wdrożeniowe, w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu podatkowego lub księgowego oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów, - co najmniej dwiema osobami na stanowisku Programisty systemów informatycznych posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie zakresie programowania systemów informatycznych każda z osób, tj. posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne (np. teleinformatyka itp.) i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonywała prace programistyczne i/lub integracyjne, w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących prace programistyczne i/lub integracyjne w zakresie systemu podatkowego lub księgowego oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt. 3 lit. a) za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług polegających na dostawie i wdrożeniu systemów informatycznych (w tym co najmniej jeden zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym podatki, portal udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych) o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda. Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie dwie usługi, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie dwie usługi wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie warunku określonego w pkt. 3 lit. a), Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową zrealizował samodzielnie lub był podwykonawcą i wykonał dwie usługi wymagane przez Zamawiającego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt. 3 lit. b) za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się realizacją dwóch wymaganych dostaw sprzętu komputerowego obejmujących dostawę, instalację i konfigurację o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda. Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie dwie dostawy, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie dwóch dostaw wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony w zakresie warunku określonego w pkt. 3 lit. b), gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową zrealizował samodzielnie lub był podwykonawcą i wykonał dwie dostawy sprzętu komputerowego. Zamawiający dopuszcza możliwość, gdy jeden z nich zrealizował dwie usługi, a drugi dwie dostawy sprzętu komputerowego. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia waluty na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

. Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt. 10.1-10.5 SIWZ. 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wymienione w Rozdziale VI pkt. 10.1-10.5 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na wezwanie Zamawiającego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 12. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 10 SIWZ składa: 1. Zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 10.1 SIWZ Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 10.2 SIWZ Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 10.3-10.4 SIWZ Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 13. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 12 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy odnośnie terminu wydania przedmiotowych dokumentów, o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 12 SIWZ stosuje się odpowiednio. 14. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale VI pkt. 10.2 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w Rozdziale VI pkt.12.2 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 15. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być aktualne na dzień składania ofert. 16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 18. Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. 19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 20. Pełnomocnictwo - jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze). Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w zakresie określonym przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. 4. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Próbka zaoferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego w celu potwierdzenia, że spełnia wymagania (cechy i funkcjonalności) określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wymagania dotyczące formy i sposobu złożenia dokumentu, jakim jest próbka oraz sposób jej badania na podstawie scenariuszy Zamawiający opisał w Załączniku nr 10 do SIWZ; 2. opis dotyczący zaoferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego, wskazujący dla każdego elementu zawartego tabeli w pkt. 3 Formularza ofertowego producenta/autora i nazwy oprogramowania; 3. opis dotyczący charakterystyki zaoferowanego sprzętu informatycznego wskazujący dla każdego elementu zawartego tabeli w pkt. 3 Formularza ofertowego, umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełniania przez oferowany sprzęt wymagań minimalnych, zawierający również nazwę producenta i modelu, pełną specyfikację sprzętu oraz numer katalogowy (jeśli posiada) dla każdego z zaoferowanych sprzętów informatycznych, odnoszący się do wymagań określonych w SOPZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ; 3. dokumenty potwierdzające wpłatę wadium, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ; 4. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VI SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ; 5. pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy; 6. pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 7. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę: 20 000,00 zł, słownie: (dwadzieścia tysięcy złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w Rozdziale XI SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 4 niniejszego Rozdziału SIWZ; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 310, 836 i 1572 ). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BS w Ełku O/Kalinowo nr 86 9331 0004 0020 0200 0286 0007; z dopiskiem "Wadium znak sprawy ZP.271.12.3.2020" Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć wraz z ofertą. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Przedmiotowy dokument musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Okoliczności i zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określa ustawa.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy. 2. Zmiany postanowień Umowy zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić w następujących sytuacjach: 1) w przypadku przerwy w pracach spowodowanej działaniem siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, 2) w zakresie zmiany formy zabezpieczenia Umowy, 3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, 4) potrzeby dokonania zmian w Załączniku nr 4 do Umowy, w sytuacji kiedy w toku realizacji Umowy okaże się, że postanowienia tego załącznika wymagają zmiany, 5) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych i tym podobnych), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą powodować zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy ani też wysokości wynagrodzenia, ani obniżenia parametrów technicznych i jakościowych zaoferowanego przedmiotu zamówienia) - na przykład: a) zmiana oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub oprogramowania w sytuacji, gdy producent (osoba trzecia) nie będzie mógł dostarczyć oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub oprogramowania w terminie wyznaczonym w Umowie, a Zamawiający nie będzie mógł przedłużyć terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych), b) zmiana oferowanych przez Wykonawcę wersji lub modelu urządzeń lub oprogramowania w sytuacji wprowadzenia na rynek przez Wykonawcę lub osobę trzecią nowszej wersji lub modelu (urządzenia lub oprogramowania), c) zmiana oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub oprogramowania w sytuacji zakończenia ich wytwarzania po terminie składania ofert, d) zmiana oferowanych przez Wykonawcę urządzeń w sytuacji wprowadzenia przez producenta zmodernizowanych urządzeń odpowiadających zaoferowanym, e) zmiana oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub oprogramowania w sytuacji ujawnienia się powszechnie występujących wad tychże urządzeń lub oprogramowania albo wprowadzenia embarga na przywóz sprzętu, urządzeń lub oprogramowania, 6) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy - w sytuacji oczekiwania na wejście w życie nowelizacji przepisów prawa związanych z realizacją przedmiotu umowy, w sytuacji kiedy wejście w życie tejże nowelizacji ma nastąpić w perspektywie nie dłuższej niż 2 miesiące od planowanego terminu wykonania przedmiotu umowy, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) przerwania prac przez właściwe organy administracji albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji Umowy o czas tej przerwy, 9) gdy wystąpią inne udokumentowane przyczyny niezależne od Wykonawcy, mające wpływ na realizację Umowy - Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji Umowy o czas usunięcia tychże udokumentowanych przyczyn, 10) w razie zmiany umowy o dofinansowanie w zakresie mającym wpływ na treść niniejszej Umowy w zakresie uniemożliwiającym jej wykonanie, w szczególności w razie zmiany terminarza realizacji zadania, 11) w przypadku przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że okres przesunięcia terminu nie może być dłuższy niż okres trwania udokumentowanych przestojów i opóźnień, 12) gdy konieczne okaże się wykonanie prac dodatkowych uniemożliwiających kontynuowanie prac będących przedmiotem zamówienia, czego nie można było stwierdzić w dniu zawarcia umowy - w takim przypadku Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji Umowy o czas wykonania takich prac, 13) zmiana warunków płatności - w sytuacji wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą lub w wytycznych Instytucji Zarządzającej, a które to zmiany będą oddziaływać na warunki płatności, 14) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy - w sytuacji opóźnienia realizacji innych zamówień komplementarnych realizowanych w ramach Projektu, co uniemożliwi realizację Umowy zgodnie z pierwotnie określonym terminem lub spowoduje, że realizacja przedmiotu umowy w pierwotnie ustalonym terminie będzie nieracjonalna technicznie, organizacyjnie lub finansowo, 15) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez dopuszczenie podwykonawców lub rezygnację z nich - w sytuacji zaistnienia okoliczności trudnych do przewidzenia leżących po stronie Wykonawcy lub w związku z koniecznością intensyfikacji prac, 16) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub prawa lokalnego, wydania decyzji, zarządzeń lub zaleceń przez organy administracji publicznej, dopuszcza się zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy, zakresu lub terminu wykonania Umowy, adekwatną do wprowadzonych zmian, 17) w przypadku jeśli zmiana Umowy w będzie konieczna do prawidłowego złożenia i rozliczenia przez Zamawiającego wniosków o płatność w ramach Projektu, w zakresie do wymagań Umowy odnoszących się w szczególności do wymagań dla wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT, 18) dopuszczalne będą inne zmiany Umowy, o ile nie będą one istotne w stosunku do treści oferty, 19) dopuszcza się inne zmiany, o ile zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy, 20) Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia. 3. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany: 1) przez Zamawiającego - Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony przygotuje założenia projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany, 2) przez Wykonawcę - wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany. 4. Wniosek o dokonanie zmiany powinien prezentować wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy, a w szczególności wpływ dokonania zmiany na Harmonogram Wdrożenia, na zakres funkcjonalny lub niefunkcjonalny Oprogramowania oraz inne czynniki, które mogą być istotne dla Zamawiającego przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany winien obejmować także wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym przypadku. 5. Niezwłocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany składany przez Zamawiającego lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym przez Wykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania prac nad określoną częścią Umowy, w szczególności danym Modułem, na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z Umową, w tym w szczególności z Harmonogramem, o ile Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac. Decyzję o wstrzymaniu prac podejmie Kierownik Projektu ze strony Zamawiającego. ZMIANY PODATKU VAT 6. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części Wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług. 7. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.