eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Dostawa narzędzi i sprzętu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-05-22Ogłoszenie nr 542779-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach: Dostawa narzędzi i sprzętu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 28836600028000, ul. ul. Wybrzeże Armii Krajowej  15 , 44-102  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2788401, 32 2789198, 32 2789119, 32 2789196, 32 2789193, 32 2789116, 32 2789117, , e-mail przetargi@io.gliwice.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.io.gliwice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut Badawczy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza dwie formy komunikacji: 1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. - O świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.). W przypadku wyboru tej formy komunikacji ofertę należy kierować na adres: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice, Kancelaria pok. nr 134. 2) elektroniczną z wykorzystaniem systemu miniPortal, ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku wyboru tej formy komunikacji ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP/coigliwice/SkrytkaESP. Wybór środka komunikacji zależy wyłącznie od Wykonawcy.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa narzędzi i sprzętu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-52/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa narzędzi i sprzętu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia w zakresie: - zadania nr 1 zawiera "Specyfikacja asortymentowo-cenowa" stanowiąca załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz "Wzór umowy" stanowiący załącznik nr 5.1 do SIWZ, - zadania nr 2 zawiera "Specyfikacja asortymentowo-cenowa" stanowiąca załącznik nr 2.2 do SIWZ oraz "Wzór umowy" stanowiący załącznik nr 5.2 do SIWZ, - zadania nr 3 zawiera "Specyfikacja asortymentowo-cenowa" stanowiąca załącznik nr 2.3 do SIWZ oraz "Wzór umowy" stanowiący załącznik nr 5.3 do SIWZ, - zadania nr 4 zawiera "Specyfikacja asortymentowo-cenowa" stanowiąca załącznik nr 2.4 do SIWZ oraz "Wzór umowy" stanowiący załącznik nr 5.4 do SIWZ, - zadania nr 5 zawiera "Specyfikacja asortymentowo-cenowa" stanowiąca załącznik nr 2.5 do SIWZ oraz "Wzór umowy" stanowiący załącznik nr 5.5 do SIWZ, - zadania nr 6 zawiera "Specyfikacja asortymentowo-cenowa" stanowiąca załącznik nr 2.6 do SIWZ oraz "Wzór umowy" stanowiący załącznik nr 5.6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 44510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42123000-7
38552000-9
38300000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla: - zadania nr 1 oraz zadania nr 6: sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy lub do chwili wcześniejszego wyczerpania limitu finansowego Zamawiającego na wykonanie umowy, określonego w §3 ust. 1 umowy. Dostawy sukcesywne w zakresie wyżej wymienionych zadań, Wykonawca zobowiązany będzie realizować na podstawie składanych przez Zamawiającego każdorazowo zamówień ilościowo-asortymentowych, w terminach określonych w "Specyfikacji asortymentowo-cenowej" odpowiedniej dla danego zadania. - zadania nr 2: do 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy, - zadania nr 3: do 60 dni, licząc od daty zawarcia umowy, - zadania nr 4: do 50 dni, licząc od daty zawarcia umowy, - zadania nr 5: do 60 dni, licząc od daty zawarcia umowy. 2. Zamawiający, w zakresie każdego z zadań wymaga co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, nie krótszy jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - dla zadania nr 1: co najmniej dwóch dostaw wszystkich lub wybranych narzędzi objętych przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000.00 zł brutto każda. Zamawiający poprzez wykonane dostawy rozumie dostawy, których część zrealizowana na dzień składania ofert w zakresie określonym powyżej została wykonana na wartość brutto nie mniejszą niż: - dla zadania nr 1: 30 000.00 zł każda. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym powyżej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, ma obowiązek przeliczyć je na PLN. Do przeliczenia należy zastosować średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu: - zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia, w przypadku, gdy umowa trwa nadal należy przyjąć aktualną datę, w której nastąpiło spełnienie lub przekroczenie wartości, o której mowa w warunku udziału w postępowaniu; - w przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią §8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. - W sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15). 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt. 1 powyżej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy Ci wykażą łącznie jego spełnienie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczących braku podstaw wykluczenia: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (rozdział VI ust. 2 pkt 2 SIWZ). UWAGA! W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu "Oferta przetargowa", stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert. Wykaz należy przedstawiać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16÷20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. - O ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.). Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. 3. W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze włożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz załącza zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji swoich zasobów. Zobowiązanie stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ zawiera w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) informację, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje części przedmiotu zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy: - zadanie nr 1 - §8 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. W związku z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza jednak możliwość zmiany w treści niniejszej umowy jedynie w następujących przypadkach: 1) możliwości skorygowania ceny brutto na podstawie stosownego dokumentu w przypadku zmian przepisów podatkowych (zmiana stawki podatku VAT), 2) obniżenia ceny jednostkowej netto przy zachowaniu jakości zaoferowanego asortymentu, 3) zmiany numeru katalogowego asortymentu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, 4) zmiany nazewnictwa asortymentu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, 5) gdy nie zachodzi zmiana asortymentu, a jedynie jego ulepszenie, dopuszcza się zmianę asortymentu na jego wersję ulepszoną, pod warunkiem zachowania lub obniżenia ceny zaoferowanej w ofercie, 6) zaprzestania produkcji asortymentu umownego przez producenta i wprowadzenia nowego, analogicznego do asortymentu wycofanego z rynku, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny asortymentu wycofanego, 7) wydłużenia okresu trwania umowy określonego w §4 ust. 2 umowy w sytuacji nie zrealizowania całości zamówienia objętego przedmiotem niniejszej umowy określonego w "Specyfikacji asortymentowo-cenowej" stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, jednakże nie dłużej niż o okres 6 miesięcy zgodnie z treścią postanowienia §4 ust. 3 umowy, 8) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy. 3. Poza zmianą określoną w ust. 2 pkt 1) powyżej, która obowiązuje z datą wprowadzenia jej w życie na podstawie odrębnych przepisów oraz zmianą określoną w ust. 2 pkt 8) wszelkie pozostałe zmiany umowy będą miały postać aneksów i wymagają każdorazowo porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Aneksy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 5. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki: 1) zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron, 2) zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron, 3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego Stron). - zadanie nr 2 - §8 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. W związku z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza jednak możliwość zmiany w treści niniejszej umowy jedynie w następujących przypadkach: 1) możliwości skorygowania ceny brutto na podstawie stosownego dokumentu w przypadku zmian przepisów podatkowych (zmiana stawki podatku VAT), 2) obniżenia ceny dostawy przy zachowaniu jakości zaoferowanego przedmiotu umowy, 3) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy. 3. Poza zmianą określoną w ust. 2 pkt 1) powyżej, która obowiązuje z datą wprowadzenia jej w życie na podstawie odrębnych przepisów oraz zmianą określoną w ust. 2 pkt 3), wszelkie pozostałe zmiany umowy będą miały postać aneksów i wymagają każdorazowo porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Aneksy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony. 4. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki: 1) zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron, 2) zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron, 3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego Stron). - zadanie nr 3 - §8 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. W związku z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza jednak możliwość zmiany w treści niniejszej umowy jedynie w następujących przypadkach: 1) możliwości skorygowania ceny brutto na podstawie stosownego dokumentu w przypadku zmian przepisów podatkowych (zmiana stawki podatku VAT), 2) obniżenia ceny dostawy przy zachowaniu jakości zaoferowanego przedmiotu umowy, 3) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy. 3. Poza zmianą określoną w ust. 2 pkt 1) powyżej, która obowiązuje z datą wprowadzenia jej w życie na podstawie odrębnych przepisów oraz zmianą określoną w ust. 2 pkt 3), wszelkie pozostałe zmiany umowy będą miały postać aneksów i wymagają każdorazowo porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Aneksy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony. 4. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki: 1) zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron, 2) zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron, 3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego Stron). - zadanie nr 4 - §8 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. W związku z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza jednak możliwość zmiany w treści niniejszej umowy jedynie w następujących przypadkach: 1) możliwości skorygowania ceny brutto na podstawie stosownego dokumentu w przypadku zmian przepisów podatkowych (zmiana stawki podatku VAT), 2) obniżenia ceny dostawy przy zachowaniu jakości zaoferowanego przedmiotu umowy, 3) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy. 3. Poza zmianą określoną w ust. 2 pkt 1) powyżej, która obowiązuje z datą wprowadzenia jej w życie na podstawie odrębnych przepisów oraz zmianą określoną w ust. 2 pkt 3), wszelkie pozostałe zmiany umowy będą miały postać aneksów i wymagają każdorazowo porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Aneksy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony. 4. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki: 1) zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron, 2) zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron, 3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego Stron). - zadanie nr 5 - §8 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności: 1) opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania niniejszej umowy, skutkującego niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 2 umowy, 2) w przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 10% kwoty stanowiącej łączną wartość brutto umowy, wskazanej w §3 ust. 1 umowy, 3) innego wadliwego lub sprzecznego z umową wykonania umowy. 2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno być dokonane w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie jego dokonania. Odstąpienie od umowy uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w czasie zawarcia niniejszej umowy. Odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z powyższych powodów, co wynika z przepisu art. 145 ustawy Pzp. - zadanie nr 6 - §8 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. W związku z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający z inicjatywy własnej lub Wykonawcy dopuszcza jednak możliwość zmiany w treści niniejszej umowy jedynie w następujących przypadkach: 1) możliwości skorygowania ceny brutto na podstawie stosownego dokumentu w przypadku zmian przepisów podatkowych (zmiana stawki podatku VAT), 2) obniżenia ceny jednostkowej netto przy zachowaniu jakości zaoferowanego asortymentu, 3) zmiany numeru katalogowego asortymentu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, 4) zmiany nazewnictwa asortymentu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, 5) gdy nie zachodzi zmiana asortymentu, a jedynie jego ulepszenie, dopuszcza się zmianę asortymentu na jego wersję ulepszoną, pod warunkiem zachowania lub obniżenia ceny zaoferowanej w ofercie, 6) zaprzestania produkcji asortymentu umownego przez producenta i wprowadzenia nowego, analogicznego do asortymentu wycofanego z rynku, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny asortymentu wycofanego, 7) wydłużenia okresu trwania umowy określonego w §4 ust. 2 umowy w sytuacji nie zrealizowania całości zamówienia objętego przedmiotem niniejszej umowy określonego w "Specyfikacji asortymentowo-cenowej" stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, jednakże nie dłużej niż o okres 6 miesięcy zgodnie z treścią postanowienia §4 ust. 3 umowy, 8) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy. 3. Poza zmianą określoną w ust. 2 pkt 1) powyżej, która obowiązuje z datą wprowadzenia jej w życie na podstawie odrębnych przepisów oraz zmianą określoną w ust. 2 pkt 8) wszelkie pozostałe zmiany umowy będą miały postać aneksów i wymagają każdorazowo porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Aneksy ważne będą tylko wówczas, gdy zostaną podpisane przez obie Strony. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 5. Nie stanowią zmiany umowy w szczególności następujące przypadki: 1) zmiana osobowa w zakresie reprezentacji Stron, 2) zmiana danych rejestrowych lub teleadresowych Stron, 3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego Stron).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wypełnione oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy niżej wymienione dokumenty: 1) Formularz "Oferta Przetargowa" - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik nr 2.1÷2.6 do SIWZ, 3) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ, 5) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ, 6) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa do podpisania oferty i załączników - jeżeli dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Narzędzia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 1 zawiera "Specyfikacja asortymentowo-cenowa" stanowiąca załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz "Wzór umowy" stanowiący załącznik nr 5.1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy lub do chwili wcześniejszego wyczerpania limitu finansowego Zamawiającego na wykonanie umowy, określonego w §3 ust. 1 umowy. Dostawy sukcesywne w zakresie wyżej wymienionego zadania Wykonawca zobowiązany będzie realizować na podstawie składanych przez Zamawiającego każdorazowo zamówień ilościowo-asortymentowych, w terminach określonych w "Specyfikacji asortymentowo-cenowej" odpowiedniej dla zdania nr 1.


Część nr: 2Nazwa: Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 2 zawiera "Specyfikacja asortymentowo-cenowa" stanowiąca załącznik nr 2.2 do SIWZ oraz "Wzór umowy" stanowiący załącznik nr 5.2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38552000-9, 38300000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2: do 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy.


Część nr: 3Nazwa: Miernik mocy dawki i skażenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 3 zawiera "Specyfikacja asortymentowo-cenowa" stanowiąca załącznik nr 2.3 do SIWZ oraz "Wzór umowy" stanowiący załącznik nr 5.3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38552000-9, 38300000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3: do 60 dni, licząc od daty zawarcia umowy.


Część nr: 4Nazwa: Miernik
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 4 zawiera "Specyfikacja asortymentowo-cenowa" stanowiąca załącznik nr 2.4 do SIWZ oraz "Wzór umowy" stanowiący załącznik nr 5.4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38552000-9, 38330000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4: do 50 dni, licząc od daty zawarcia umowy.


Część nr: 5Nazwa: Tłokowa sprężarka bezolejowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 5 zawiera "Specyfikacja asortymentowo-cenowa" stanowiąca załącznik nr 2.5 do SIWZ oraz "Wzór umowy" stanowiący załącznik nr 5.5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42123000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5: do 60 dni, licząc od daty zawarcia umowy.


Część nr: 6Nazwa: Materiały eksploatacyjne do instalacji gazów medycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 6 zawiera "Specyfikacja asortymentowo-cenowa" stanowiąca załącznik nr 2.6 do SIWZ oraz "Wzór umowy" stanowiący załącznik nr 5.6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6: sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy lub do chwili wcześniejszego wyczerpania limitu finansowego Zamawiającego na wykonanie umowy, określonego w §3 ust. 1 umowy. Dostawy sukcesywne w zakresie wyżej wymienionego zadania Wykonawca zobowiązany będzie realizować na podstawie składanych przez Zamawiającego każdorazowo zamówień ilościowo-asortymentowych, w terminach określonych w "Specyfikacji asortymentowo-cenowej" odpowiedniej dla zadania nr 6.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z GLIWIC

więcej: przetargi w Gliwicach »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.