eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › REMONT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ II PIĘTRA ORAZ CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ PZYZIEMIA BUDYNKU DYREKCJI ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-01Ogłoszenie nr 518323-N-2020 z dnia 2020-03-01 r.

ZOO Wrocław Sp. z o. o.: REMONT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ II PIĘTRA ORAZ CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ PZYZIEMIA BUDYNKU DYREKCJI ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: ZOO Wrocław Sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 21125219000000, ul. ul. Wróblewskiego  42374 , 51-618  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 483 024, e-mail zamowienia@zoo.wroc.pl, faks 713 483 768.
Adres strony internetowej (URL): www.zoo.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.zoo.wroc.bip-e.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zoo.wroc.bip-e.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
przy wykorzystaniu Poczty Polskiej lub kuriera bądź osobiście
Adres:
ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. ul. Z.Wróblewskiego 1-5, 51-618 WROCŁAW


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ II PIĘTRA ORAZ CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ PZYZIEMIA BUDYNKU DYREKCJI ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
Numer referencyjny: 07/PN/RB/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: REMONT STOLARKI OKIENNE I DRZWIOWEJ II PIĘTRA ORAZ CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ PRZYZIEMIA BUDYNKU DYREKCJI ZOO WROCŁAW SP.Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 1 - 8 do SIWZ, tj. w: 1) Projekcie budowlanym 2) Projekcie wykonawczym 3) Specyfikacji technicznej (STWiOR) 4) Decyzji - Nr 2728/2018 z dnia 08.06.2018 r. Prezydenta Wrocławia zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę - remont i przebudowę II piętra budynku dyrekcji na terenie ZOO WROCŁAW przy ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu 5) Decyzji Nr 781/2018 z dnia 25.05.2018 r.- Pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 6) Piśmie MKZ Nr MKZ-IZN.4125.332.2018/2019 z dnia 08.10.2019 w sprawie zamiany okien skrzynkowych na okna zespolone oraz pomocniczo w przedmiarze robót (wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia oferty) - Załącznik nr 7 i w projekcie umowy - załącznik nr 8 4. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest realizować umowę w zakresie czynności polegających na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej i STWiOR - u przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już pracowników u Wykonawcy lub Podwykonawcy. Powyższy warunek nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ani dostaw. 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób wskazanych w ust. 4 powyżej i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań określonych w ust. 4 powyżej oraz sankcji z tytułu ich niespełniania zostały określone we wzorze umowy - § 10 (załącznik Nr 8do SIWZ). 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. 11. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 13. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 15. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 16. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45421100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  4   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
4

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną: - o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto polegającą na wbudowaniu lub wymianie stolarki okiennej i/lub drzwiowej w budynku/budynkach, wpisanym/-ych do rejestru zabytków Dla potrzeb oceny spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami uprawnionymi zgodnie z wymogami Prawa budowlanego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: - Kierownik budowy - wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi; Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w Prawie budowlanym i rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej, jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.) dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art., 24 ust. 1 pkt 13), 14),21) ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; b) W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp - oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;; c) W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22) ustawy Pzp - Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegana się o zamówienie publiczne; d) W zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp - Odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 4. Wykonawca, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w: a) ust. 3 pkt 2) lit. a) rozdziału VII - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp. b) wust. 3 pkt 2) lit d) rozdziału VII - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, żę nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje dokumentów, o których mowa w lit a) i/lub b)powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument/-y, o którym/-ych mowa w zdaniu poprzednim powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca złoży: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Wykaz wykonanych robót - Załącznik nr 14) b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu - Załącznik nr 13).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8.900,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dziewięćset 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018r, poz. 110, 650, 1000, 1669) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: a) dla przelewów krajowych: PKO BP S.A. I O/WROCŁAW , Nr rach. 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208 z dopiskiem: Wadium - REMONT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ II PIĘTRA ORAZ CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ PRZYZIEMIA BUDYNKU DYREKCJI NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. - 07/PN/RB/2020 b) dla przelewów zagranicznych: PKO BP S.A. I O/WROCŁAW, SWITF: BPKOPLPW, Nr IBAN PL 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208 z dopiskiem: Wadium -- REMONT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ II PIĘTRA ORAZ CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ PRZYZIEMIA BUDYNKU DYREKCJI NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. - 07/PN/RB/2020 Zaleca się dowód wniesienia wadium załączyć do oferty 5. Wadium wnoszone w pieniądzu (przelewem bankowym) Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie, jeżelikwota wadium zostanie uznana/zaksięgowanana rachunkuZamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w oryginale. 7. Gwarancje i poręczenia należy wystawiać na: ZOO WROCŁAW Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1-5, 51 - 618 Wrocław i zdeponować w Sekretariacie Zamawiającego. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej:: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib: Beneficjentem poręczenia/gwarancji jest: ZOO WROCŁAW Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 3) kwotę wadium, 4) termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, 5) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji jeżeli Wykonawca: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) którego oferta została wybrana: i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadiumniezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena - wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia95,00
okres gwarancji5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany Umowy mogą być dokonane jedynie na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 2. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez każdą ze Stron. Strona inicjująca zmianę składa wniosek o zmianę Umowy zawierający: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztów zmiany - gdy zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenia i propozycji rozliczenia, opis wpływu zmiany na termin wykonania Przedmiotu umowy. Do wniosku należy dołączyć dokumentację konieczną dla uzasadnienia wniosku. 3. Wykonawca składa wniosek o zmianę wraz z dokumentami do inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje kontroli dokumentacji i ewentualnie wnioskuje o jej uzupełnienie lub uzupełnienie informacji podanych we wniosku przez Wykonawcę, celem umożliwienia oceny wniosku. 4. Wykonawca uzupełnia wniosek w zakresie informacji lub dokumentów w terminie 3 dni od otrzymania wniosku inspektora nadzoru inwestorskiego. 5. W terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku o zmianę strona, która otrzymała wniosek o zmianę powiadamia drugą stronę o akceptacji żądania zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 6. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy poprzez: 1) zmianę terminu w następujących przypadkach: a. wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami; dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy nie więcej niż o czas trwania tych okoliczności; b. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy takich jak: opóźnienia/zaniechania w dokonaniu określonych czynności lub w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do dokonania/wydania których właściwe organy są zobowiązane przepisami prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym powinny zostać wydane, o ile nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność i skutkują niemożliwością dotrzymania terminu wykonania Przedmiotu umowy; dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy nie więcej niż o czas trwania tych okoliczności; c. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy nie więcej niż o czas trwania tych okoliczności; d. wystąpienia przeszkody/przeszkód przed rozpoczęciem robót lub w trakcie realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego (w tym nieterminowe przekazanie terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej); dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy nie więcej niż o czas trwania tych okoliczności; e. wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej tj. wydarzeń, które w chwili podpisania Umowy nie mogły być przez strony przewidziane i zostały wywołane przez okoliczności od nich niezależne takie jak: działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, pożar, powódź, restrykcje lub prawne rozporządzenia, strajki, ogłoszony stan klęski żywiołowej itp.; dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy nie więcej niż o czas trwania tych okoliczności; f. zmian przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób ich prowadzenia; dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy nie więcej niż o czas niezbędny w związku z ww. zmianami; g. wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, lubw przypadku wprowadzenia do umowy zmian zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy nie więcej niż o czas niezbędny do ich wykonania, a w przypadku robót zamiennych różnicę pomiędzy czasem wykonania robót przewidzianych Umową i zamiennych. 2) zmianę w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania umowy w następujących przypadkach: a. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji Zamawiającego, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; b. konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 3) zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: a. zmiany stawki podatku od towarów i usług; w przypadku zmiany strony ustalą protokolarnie zakres i wartość prac wykonanych według stanu na dzień poprzedzający zmianę podatku VAT; nowa stawka będzie miała zastosowanie do prac wykonanych po zmianie podatku VAT, b. wystąpienia okoliczności określonych w pkt 2) powyżej, o ile zmiana ta skutkuje zmniejszeniem zakresu robót albo koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których potrzeba wykonania wynika wyłącznie z okoliczności opisanych w pkt 2) powyżej i których nie można było przewidzieć jako niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 7. Wszystkie wskazane w ust. 6 przypadki stanowią podstawę do wnioskowania o zmianę Umowy, ale nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na zmianę Umowy. 8. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy nastąpi pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do kwoty określonej w § 4 ust. 1 Umowy. 9. Kwota określona w ust. 8 zostanie wyliczona w następujący sposób: 1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Harmonogramie, dla którego w Harmonogramie wskazana jest jego wartość nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w Harmonogramie, od ogólnej wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy; 2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu Harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu uproszczonego (kalkulacji) celem ustalenia tej. wartości przez Strony, z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD itp.) dla województwa, w którym Przedmiot umowy jest wykonywany, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.W przypadku braku odpowiednich lub analogicznych pozycji wycena będzie sporządzona w oparciu o inne dostępne źródła jak np. rozpoznanie rynku. Zamawiający wniesie ewentualne uwagi do kalkulacji przedłożonej przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu lub kalkulację zatwierdzi. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego i odpowiednio skorygować kalkulację, gdy uwagi wynikają z nieuwzględnienia przez Wykonawcę zasad opisanych w niniejszym punkcie. 10. W przypadku zmiany lub zwiększenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, zapisy ust. 9 stosuje się odpowiednio.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.