eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toru › Dostawa aparat闚 do znieczulania og鏊nego dla dzieci i doros造ch z monitorami modu這wymi - 2 kpl.

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2020-02-13Og這szenie nr 512281-N-2020 z dnia 2020-02-13 r.

Wojew鏚zki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera: Dostawa aparat闚 do znieczulania og鏊nego dla dzieci i doros造ch z monitorami modu這wymi - 2 kpl.
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Dostawy

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie


Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

Nie


Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojew鏚zki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, krajowy numer identyfikacyjny 00031606800000, ul. ul. 安. J霩efa  53-59 , 87-100  Toru, woj. kujawsko-pomorskie, pa雟two Polska, tel. +486793510, e-mail zamow_publ@wszz.torun.pl, faks +48566793682.
Adres strony internetowej (URL): www.wszz.torun.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
Samodzielny Publiczny Zak豉d Opieki Zdrowotnej

I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
www.wszz.torun.pl


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

Tak
www.wszz.torun.pl


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
forma pisemna
Adres:
Sekretariat Wojew鏚zkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87-100 Toru


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa aparat闚 do znieczulania og鏊nego dla dzieci i doros造ch z monitorami modu這wymi - 2 kpl.
Numer referencyjny: W.Sz.Z: TZ-280- 21/20
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
tylko jednej cz窷ci

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa aparat闚 do znieczulania og鏊nego dla dzieci i doros造ch z monitorami modu這wymi - 2 kpl. 2. Specyfikacj asortymentowo- ilo軼iowo-cenow okre郵a Za陰cznik Nr 2 do SIWZ, kt鏎y Wykonawca zobowi您any jest wype軟i i za陰czy do oferty. 3. Wymagane i punktowane parametry techniczno-u篡tkowe zamawianego sprz皻u okre郵a Za陰cznik Nr 2a do SIWZ, kt鏎y Wykonawca zobowi您any jest wype軟i i za陰czy do oferty.

II.5) G堯wny kod CPV: 33.16.21.00 - Urz康zenia u篡wane na salach operacyjnych
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:


(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach:    lub dniach: 30
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie okre郵a 瘸dnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: Wykonawca zobowi您any jest za陰czy do oferty wst瘼ne o鈍iadczenie wg wzoru okre郵onego w Za. Nr 6 do SIWZ, a ten kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, na wezwanie Zamawiaj帷ego tak瞠 dokument闚 potwierdzaj帷ych te okoliczno軼i, 瞠: a) posiada dokument potwierdzaj帷y, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn minimum 220.000,00z Je瞠li z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo瞠 z這篡 dokument闚 dotycz帷ych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj帷ego, mo瞠 z這篡 inny dokument, kt鏎y w wystarczaj帷y spos鏏 potwierdza spe軟ianie opisanego przez zamawiaj帷ego warunku udzia逝 w post瘼owaniu.
Informacje dodatkowe 2.1 Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam闚ienia, lub jego cz窷ci, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nim stosunk闚 prawnych. 2.2 Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚, musi udowodni Zamawiaj帷emu, 瞠 realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚, w szczeg鏊no軼i przedstawiaj帷 zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia. 2.3 Zamawiaj帷y ocenia, czy udost瘼niane wykonawcy przez inne podmioty zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 2.4 Wykonawca, kt鏎y polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot闚, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt鏎y zobowi您a si do udost瘼nienia zasob闚, za szkod poniesion przez zamawiaj帷ego powsta陰 wskutek nieudost瘼nienia tych zasob闚, chyba 瞠 za nieudost瘼nienie zasob闚 nie ponosi winy. 2.5 Je瞠li zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kt鏎ym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzaj spe軟ienia przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tych podmiot闚 podstawy wykluczenia, zamawiaj帷y 膨da, aby wykonawca w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego: 1) zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi您a si do osobistego wykonania odpowiedniej cz窷ci zam闚ienia, je瞠li wyka瞠 zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub sytuacj finansow lub ekonomiczn, o kt鏎ych mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 2.6. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟iania, w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. 2.7. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. Dokumenty te potwierdzaj spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt鏎ym ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: Wykonawca zobowi您any jest za陰czy do oferty wst瘼ne o鈍iadczenie wg wzoru okre郵onego w Za Nr 6 do SIWZ, a ten kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, na wezwanie Zamawiaj帷ego tak瞠 dokument闚 potwierdzaj帷ych te okoliczno軼i, 瞠 dysponuje: a/ wykazem minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie dostaw sprz皻u medycznego pacjent闚 o warto軼i minimum 165.000,00z brutto ka盥a dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te dostawy zosta造 wykonane, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie wykonawcy. Wykaz dostaw przygotowa wg wzoru stanowi帷ego Za陰cznik Nr 4 do SIWZ.
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca zobowi您any jest za陰czy do oferty o鈍iadczenie wg wzoru okre郵onego w Za. Nr 7 do SIWZ, o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania w zakresie, o kt鏎ym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a ten kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, na wezwanie Zamawiaj帷ego tak瞠 n/w dokumenty potwierdzaj帷e okoliczno軼i z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp: 3.2.1. odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3.3 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 tej ustawy, przekazuje zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Pzp. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
dokument potwierdzaj帷y, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn minimum 220.000,00z wykaz minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie dostaw sprz皻u medycznego pacjent闚 o warto軼i minimum 165.000,00z brutto ka盥a dostawa
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

17. W celu potwierdzenia, 瞠 oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre郵onym przez Zamawiaj帷ego, Zamawiaj帷y przed udzieleniem zam闚ienia wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona do z這瞠nia w wyznaczonym, nie kr鏒szym ni 5 dni terminie, aktualnych na dzie z這瞠nia n/w dokument闚: a) aktualnych deklaracji zgodno軼i oraz certyfikat闚 jednostki notyfikowanej* potwierdzaj帷ych, 瞠 oferowany wyr鏏 zgodny jest z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustaw z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z p騧. zm.). Zgodnie z przepisami w/w ustawy certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrob闚 medycznych klasy I z funkcj pomiarow lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrob闚 medycznych do implantacji, wyrob闚 medycznych do diagnostyki in vitro. b) certyfikat badania projektu - dla wyrob闚 klasy III* * je瞠li dotycz oferowanych wyrob闚. c/ prospekt闚/ katalog闚 zawieraj帷ych opis parametr闚 techniczno-u篡tkowych oferowanego sprz皻u.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

16 Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa w 5 pkt. 4) rozporz康zenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj闚 dokument闚, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia i rozdziale II pkt 3.2 ppkt. 3.2.1 SIWZ: 1) pkt 4 - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i. 16.1 Dokument, o kt鏎ym mowa w 7 ust. 1 pkt 2 lit. b w/w rozporz康zenia, powinnien by wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 16.2 Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w 7 ust. 1 w/w rozporz康zenia, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Punkt 16.1. stosuje si. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez wykonawc, zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 odpowiednio kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚  
Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem)
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Oferowana cena60,00
Ocena jako軼i technicznej 25,00
Okres gwarancji Okres gwarancji 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy okre郵a Za陰cznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2020-02-21, godzina: 09:00,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> pl
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚, kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPodziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.