eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Remont budynku nr 29 wraz z naprawą nawierzchni terenu przyległego w KNW 721 w Morągu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-12-07

Ogłoszenie nr 510534904-N-2020 z dnia 2020-12-07 r.
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu:

Remont budynku nr 29 wraz z naprawą nawierzchni terenu przyległego w KNW 721 w Morągu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 592901-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540197290-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 261 313 015
faks: 261 313 304
e-mail: 21wog@ron.mil.pl
www: www.21wog.wp.mil.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont budynku nr 29 wraz z naprawą nawierzchni terenu przyległego w KNW 721 w Morągu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 38/SZP/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie „Remont budynku nr 29 wraz z naprawą nawierzchni terenu przyległego w KNW 721 w Morągu”. Zakres prac do wykonania w ramach realizacji zadania obejmuje: - wycinka drzew i wywiezienie; - przestawienie i podłączenie słupów oświetleniowych; - rozbiórka muru oporowego; - rozebranie chodników z płytek betonowych i trylinki; - rozebranie starej podbudowy; - wywiezienie gruzu wraz z utylizacją; - wykorytowanie podłoża wraz z wywiezieniem ziemi; - ułożenie pospółki i tłucznia kamiennego; - wykonanie ławy z oporem pod krawężniki, ustawienie krawężników; - ułożenie kostki kamiennej na posypce cementowo piaskowej; - regulacja studzienek telefonicznych i kanalizacyjnych; - wykonanie trawników; - rozebranie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich; - remont kanalizacji deszczowej; - wykonanie tynków na ogniomurku; - wykonanie obróbek blacharskich; - wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalną; - montaż rynien i rur spustowych; - wymiana całej instalacji uziemiającej (odgromówki); - wykonanie badań i pomiarów instalacji uziemiającej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.45.30.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 953142.63 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: COMMSBLACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Email wykonawcy: business@commsblack.com
Adres pocztowy: ul. Eliasza Radzikowskiego nr 3
Kod pocztowy: 31-305
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1575059.72

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1575059.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 2482185.19
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: roboty ogólnobudowlane, renowacyjne, instalacyjne.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.