eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Opracowanie i konsultacja programów nauczania do umiejętności dodatkowych (DUZ) oraz recenzje programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 510430139-N-2021 z dnia 2021-05-04 r.
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej:

Opracowanie i konsultacja programów nauczania do umiejętności dodatkowych (DUZ) oraz recenzje programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) - Budownictwo” POWR.02.15.00-00-4001/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) - dla branży elektroniczno-mechatronicznej” POWR.02.15.00-00- 4008/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - obszar I” POWR.02.14.00-00-3003/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - obszar IV” POWR.02.14.00-00-3002/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 555996-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540121711-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, krajowy numer identyfikacyjny 15830000000000, Al. Politechniki 11, 90-924 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 042 6313614, 6313619
faks: 426 313 614
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl
www: https://zp.p.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie i konsultacja programów nauczania do umiejętności dodatkowych (DUZ) oraz recenzje programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CMF/01/DUZ/2020/06/01

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 1. Dział
1 Zadanie 1 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik
inżynierii środowiska i melioracji Część 2. Dział 1 Zadanie 2 Opracowanie programu nauczania dla
umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik inżynierii środowiska i melioracji Część 3. Dział 1
Zadanie 3 Konsultacje eksperta branżowego 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych
(DUZ) dla zawodu Technik inzynierii środowiska i melioracji Część 4, Dział 1 Zadanie 4 Konsultacje
eksperta branżowego 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik
inżynierii sanitarnej Część 5. Dział 1 Zadanie 5 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności
dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik geodeta Część 6. Dział 1 Zadanie 6 Opracowanie programu
nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik geodeta Część 7. Dział 1 Zadanie 7
Konsultacje eksperta branżowego dla 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla
zawodu Technik geodeta Część 8. Dział 1 Zadanie 8 Konsultacje eksperta branżowego dla 2 programów
nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Monter konstrukcji budowlanych Część 9,
Dział 1 Zadanie 9 Opracowanie 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla
zawodu Technik budownictwa Część 10. Dział 1 Zadanie 10 Opracowanie 2 programów nauczania dla
umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik budownictwa Część 11. Dział 1 Zadanie 11
Konsultacje eksperta branżowego dla 4 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla
zawodu Technik budownictwa Część 12. Dział 1 Zadanie 12 Konsultacje eksperta branżowego dla 4
programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Operator maszyn i urządzeń do
robót ziemnych i drogowych Część 13. Dział 1 Zadanie 13 Opracowanie 2 programów nauczania dla
umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik robót wykończeniowych w budownictwie Część
14. Dział 1 Zadanie 14 Opracowanie 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla
zawodu Technik robót wykończeniowych w budownictwie Część 15. Dział 1 Zadanie 15 Konsultacje
eksperta branżowego dla4 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu
Technik robót wykończeniowych w budownictwie Część 16. Dział 1 Zadanie 16 Konsultacje eksperta
branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Monter
stolarki budowlanej Część 17. Dział 1 Zadanie 17 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności
dodatkowych (DUZ) dla zawodu Dekarz Część 18. Dział 1 Zadanie 18 Opracowanie 2 programów
nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Dekarz Część 19. Dział 1 Zadanie 19
Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla
zawodu Dekarz D Część 20. ział 1 Zadanie 20 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programówWykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją cieków
naturalnych oraz budową urządzeń wodnych Część 72. Dział 4 Zadanie 17 Wykonanie recenzji w
zakresie kwalifikacji TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek
pływających

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 92.31.22.10

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 44
NAZWA: Dz3 Zad 16

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1150 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1150

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1150
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1150
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 45
NAZWA: Dz3 Zad 17

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1150 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1150

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1150
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1150
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 60
NAZWA: Dz4 Zad 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 650.41 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 800.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 800
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 61
NAZWA: Dz4 Zad 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 650.41 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 800

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 800
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 62
NAZWA: Dz4 Zad 7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 650.41 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 800

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 800
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 63
NAZWA: Dz4 Zad 8

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 650.41 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 800

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 800
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 64
NAZWA: Dz4 Zad 9

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 650.41 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 800

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 800
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 65
NAZWA: Dz4 Zad10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 650.41 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 800

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 800
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 66
NAZWA: Dz4 Zad11

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 650.41 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 800

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 800
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 67
NAZWA: Dz4 Zad 12

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 650.41 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 800

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 800
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.